• Hem
  • Vänsterpartiets...
sida

Vänsterpartiets förslag till Mål och Budget 2019–2021

Ett Södertälje för alla 

Vänsterpartiets förslag till Mål och Budget 2019–2021

 

Hög tid för omställning till ett rättvist och hållbart Södertälje 2019–2021

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. Vänsterpartiet i Södertälje värnar klimatet och miljön och ett samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart för framtiden. Det är den enda hållbara framtiden för ett levande Södertälje, för Sverige och för vår planet. Vänsterpartiet menar att det är helt nödvändigt – för oss själva, våra barn, barnbarn och kommande generationer – att ta rättvise- och klimat -och miljöfrågorna på största allvar. Det betyder att vår politik värnar om klimatet och miljön, om det gemensamma ägandet för allas välfärd och om människors lika värde oavsett kön, ålder, sexualitet, ursprung, etnicitet, funktionsvariation, religion, språk eller åsikter.

 

Ekonomiskt ansvarstagande

Vänsterpartiet finansierar sina reformförslag genom att ha ett överskottsmål på 1% vilket är 57 mkr till skillnad mot majoritetens budget på 73 mkr, vilket innebär att vi frigör 16 mkr. Nedläggningen av arbetslivsnämnden ger möjligheter till effektiviseringar när arbetslivskontoret integreras inom socialnämndens förvaltning. Vi står heller inte bakom den utökning av antal platser i vissa nämnder som har föreslagits, vilket gör att vi sparar in ytterligare 3 mkr.

Sedan 2014 har anslagen till kommunstyrelsens kontor ökat med 57 mkr, från 230 mkr till 287 mkr som är majoritetens förslag för 2019. Vi vill se över centraliseringen av verksamheten och återföra medel till verksamhet. Vi minskar därför anslaget med 12 mkr.

Det ger en totalsumma av 32 mkr till reformer och politik för ökad jämlikhet och rättvisa.

 

Demokratiarbetet för jämställdhet och jämlikhet

Vänsterpartiet står upp för de demokratiska värden som vi Sverige har kämpat oss till under mer än hundra år. Därför vill vi ha kvar demokratiberedningen som ska ha i uppdrag att informera om de demokratiska rättigheterna och skyldigheterna samt arbeta för ett ökat valdeltagande. Demokratiberedningen ska även ha i uppdrag att se över hur meddelarfriheten för kommunens anställda ska skyddas och stärkas, och även se över hur offentlighetsprincipen och meddelarfriheten kan stärkas och utvecklas så att även privata verksamheter inom vård, skola och omsorg omfattas. Sedan Sverige gick med i EU har fler och fler beslut som fattas i Bryssel och Strasbourg betydelse för det arbete som Södertälje kommun bedriver på lokal nivå. 2019 i maj är det återigen val till EU-parlamentet. Det är en viktig institution som alltmer har kommit att präglas av Europas högerkonservativa krafter som hellre värnar kapitalets intressen än den enskilde EU-medborgarens. Valresultatet kommer att påverka lagstiftning och direktiv som även drabbar Södertälje kommun. Därför är den politiska representationen i parlamentet viktig.

 

Samverkan mellan näringslivet och kommunen

Vänsterpartiet anser att nyckeln till en bra arbetsmarknad är samverkan mellan näringsliv och kommunen. Arbete skapar välfärd för både individ och för samhället. Målet om full sysselsättning kan inte nås om inte det offentliga samverkar fullt ut med näringslivets företag såväl stora som små. Ett steg är att tillsammans med näringslivet se över var det finns brist av yrkesfolk. Därför vill vi att yrkesskolan inom kommunala vuxenskolan ska skräddarsy yrkesutbildningar som näringslivet efterfrågar. Vänsterpartiet vill även att lokala små företag lättare ska kunna vara med och lägga anbud vid upphandlingar av varor och tjänster från Södertälje kommun och dess kommunala företag. Ledorden vid upphandling ska vara kvalitet, kollektivavtal, miljö och minskad byråkrati.

 

Omställning för klimatet och miljön

Vänsterpartiet tar klimat- och miljökrisen på yttersta allvar. Den nuvarande användningen av jordens naturresurser är ohållbar. Vi lever i en värld som är tydligt påverkad av klimatförändringar, gifter och skövling av omistliga naturvärden. Vinstjakt till varje pris går före hänsyn till biologisk mångfald och planetens förmåga att försörja oss alla. Om vi låter detta fortgå kommer det att leda till ännu fler förstörda ekosystem, extrema väderhändelser och omfattande befolkningsförflyttningar. Det är bråttom. Klimatet och miljön väntar inte. Det behövs en seriös omställning för förändring och motståndskraft i kommunen.

Vänsterpartiet föreslår att Södertälje kommun fr. o. m. budget 2020–2022 tar fram en årlig klimat- och miljöbudget som redovisar verksamheter och investeringar utifrån ett ekologiskt och klimatmässigt helhetsperspektiv med fokus på verksamheternas klimat- och miljögenererande påverkan, åtgärder, anpassning och motståndskraft. Vänsterpartiet menar att Södertälje kommun måste bidra till ett hållbart och motståndskraftigt samhälle genom att bland annat satsa på mer förnyelsebar energi och genom att värna den biologiska mångfalden. Därför vill vi att Telgekoncernen ges i uppdrag att utreda och finansiera en eller flera solkraftsparker i anslutning till t.ex. de genomkorsande motorvägarna E4 och E20 – dock utan att ta jordbruks- eller skogsmark i beslag.

Biogasen är idag fortfarande ett starkt energialternativ, varför Vänsterpartiet föreslår att biogasutvinningen vid Himmerfjärdsverket utvecklas och utökas genom den utvecklingsmiljard som bland andra Södertälje kommun nyligen gått i borgen för såsom delägare i bolaget SYVAB. Vänsterpartiet vill även att laddstationer för el-bilar och el-cyklar anläggs på strategiska platser i kommunen.

Utsläpp av växthusgaser har naturligtvis inga gränser. För att få ner nivåerna behövs dock ”alla bäckar små”, det vill säga många olika åtgärder. Vänsterpartiet menar att Södertälje kommun måste bli avsevärt mer pådrivande för att se till att kollektivtrafiken byggs ut även i södra Stockholmsregionen och inte bara i norra och östra regionen som nu sker. Det betyder bland annat skip-stop lösningar, regionaltågstopp i Hölö, fler och rakare busslinjer samt etablering av anropstrafik i de delar av kommunens glesbygd som idag inte är försörjda av regelrätt kollektivtrafik, i delar av ytterområdena Hölö Tullgarn, Vårdinge och Enhörna.

Med två av Sveriges mest trafikerade motorvägar E4 och E20 genom Södertälje kommun skulle vi lokalt behöva dämpa utsläppsnivåerna från dessa i överenskommelse med det statliga Trafikverket. Vänsterpartiet är också berett att föreslå så kallade miljözoner, det vill säga förbud för äldre utsläppspotenta dieselbilar, i och kring Södertälje stadskärna.

 

Förstärkning av hållbart byggande

Med Södertälje kommuns ambition att bygga 20 000 nya bostäder fram till 2036 behöver kraftfulla åtgärder tas fram för att säkra principer för ett klimatsmart byggande – för att minska klimat och miljöpåverkan under byggprocessen och under de blivande byggnadernas hela livscykel. Det handlar då inte bara om dagvattenhantering utan även mått på avstånds- och tillgänglighetsfaktorer för grönområden, grönytor samt ekosystemtjänster vid exploatering och byggande. Samtidigt menar Vänsterpartiet att kommunens eget fastighetsbestånd inom Telgekoncernen, äldre likaväl som nytt, kan åläggas att klä fastigheterna med solkraftstak för att uppnå en högre nivå av energimässig hållbarhet. Dessutom är nedskräpningen är ett bekymmer i Södertälje. Vänsterpartiet vill ge Telgekoncernen i uppdrag att utreda och ta fram ett system för mobila grovsoprum.

 

Omsorgen om de äldre

Vänsterpartiet anser att nyckeln till en god äldreomsorg är personalen. Personal som trivs och utvecklas jobbet gör ett bra jobb och vinnarna är våra äldre. Vänsterpartiet är övertygat om att minskad arbetstid och flexiblare schemaläggning kommer innebära att sjukskrivningstalen minskar. Därför vill vi att sex-timmars arbetsdag införs på ett vård- och omsorgsboende samt inom ett område i hemtjänsten. Vi anser att valfrihet för våra äldre ska vara att brukaren själv i större omfattning själv ska få avgöra hur och till vad de tilldelade timmarna ska användas. Vänsterpartiet vill att vinster från välfärdssektorn stannar kvar och återinvesteras istället för att förvandlas till aktieutdelning. Vi anser därför att icke vinstdrivande bolag är de privata företag som bäst kan utveckla arbetsplatserna. Vänsterpartiet vill att kommunen ytterligare ska förbättra beredskapen avseende vård- och omsorgboenden och vill att det redan nu planeras för flera boenden. Planer på var de ska ligga samt tomtmark ska tas fram i god tid så att när behoven ökar kan byggandet starta snabbt.

 

Utbildning för ett jämlikt Södertälje

Vänsterpartiet ser en rättvis och jämlik skola, där våra barn får en bra start i livet, som en av grundstenarna till ett demokratiskt och hållbart samhälle. Vi vill att barn och ungdomar, med olika behov och bakgrund, tidigt möts i skolan så förbättras sammanhållningen och resultaten. Vi är positiva till att skolorna har egna profiler och att eleverna har möjlighet att välja, däremot lämpar sig skolan inte för affärsverksamhet. Vi vill att våra skattepengar ska gå till elever och lärare, inte till skolföretagens vinster.

Skolorna behöver arbeta mer med jämställdhet och bryta stereotypa könsroller. Vi vill därför att eleverna ska få kunskap om feminism och ge våra flickor och unga kvinnor grundläggande kunskaper av feministiskt självförsvar. Skolan i Södertälje har i flera år förbättrat sina resultat och det arbetet måste fortsätta, men vi vill förstärka elevhälsan och se fler kuratorer.

Nu när utbildningsnämnden tar över ansvaret för SFI och vuxenutbildningen är det viktigt att se över kvalitén och möjligheten att i Södertälje fullfölja sin utbildning. Vidare måste det, i samråd med det näringslivet, tas fram yrkesutbildningar inom bristyrken för att ge fler människor arbeten.

 

Kultur och fritid för bildning och folkhälsa

Vänsterpartiet vill att våra barn och ungdomar får ett rikt fritidsliv. Vänsterpartiet vill bygga ut områdesnära verksamheter och ta vara på de krafter som vill verka för att våra barn och unga ska få en bra fritid. Arbetet med områdesnära verksamheter ska ske tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen, socialtjänsten och våra bolag.  Vi vill satsa på att utveckla fritidsgårdarna och att rusta upp och anlägga fotbollsplaner i bl.a. Hovsjö, Ronna och Fornhöjden. Att satsa på våra yngre är ett av de bästa sätten att förebygga och förekomma kriminalitet. Vi vill också avskaffa avgifterna för elever som går på kulturskolan och utöka stödet till El Sistema så att fler kan få tillgång till musik och dans. Vänsterpartiet värnar om Södertäljes historia och vill ge kommunen i uppdrag att se över möjligheten att öppna Södertäljes första Kultur- och naturreservat vid Telge Hus.

 

Motverka klassklyftor och barnfattigdom

Vänsterpartiet vill att alla Södertäljebor ska kunna leva under värdiga förhållanden. Därför vill vi ha en solidarisk socialpolitik som stödjer människor som lever i en utsatt situation. Det handlar ofta om barn och ungdomar som far illa av vuxna med psykiska sjukdomar och missbruk, arbetslöshet, bostadslöshet och våld i nära relationer.

Vi vill göra en extra satsning på 3 miljoner kronor för att minska effekterna av barnfattigdom. Socialtjänsten ska bland annat samarbeta med Kultur- och Fritidsnämnden och Telge bostäder för att ge alla barn möjligheter att delta i idrotts-, kultur- och fritidsaktiviteter. En särskilt satsning med 2 miljoner vill vi göra på barn och unga som far illa med förebyggande insatser.

Inom ramen för socialnämndens anslag ska arbetslivsinriktad rehabilitering, skyddat boende och förebyggande insatser som start av ytterligare en familjecentral prioriteras.

 

Gemensamt ägande för jämlikhet

Vänsterpartiet anser att gemensamt ägande ger ordning och reda i det ekonomiska samhällsbygget. Allmännyttan måste värnas och inga försäljningar av hyresfastigheter ska genomföras. Tvärtom ska det till nya flerfamiljshus i Telge bostäders och Telge Hovsjös regi. Vi vill att våra bolag ska bredda kompetensen avseende byggnationer och renovering och byta ut investeringsrådet till ett byggråd med rätt kompetens. Telge Återvinning ska utreda och planera för mobila grovsoprum. Det har provats att ställa upp olika sopcontainrar för grovsopor i bostadsområden med olika resultat. Vi anser att med dagens digitala teknik går det att utforma smarta mobila soprum som med jämna mellanrum placeras i våra bostadsområden.

Telge Energi är det energibolag i Sverige som mest förknippas med ren el och därför vill vi att Telge Energi själv eller tillsammans med annan aktör tar fram och bygger en solenergipark.

Vi vill att våra bostadsbolag är med och finansierar utbyggnad/upprustning av fotbollsplaner i Hovsjö, Fornhöjden och Ronna.

Undermålig städning sliter på lokaler och kräver oftare mer underhåll.

Vänsterpartiet vill därför ta tillbaka all städning av våra verksamhetslokaler som kommunen har upphandlat och lagt på entreprenad i egen regi via Telge Fastigheter.

 

Offentlig miljö för alla

Vänsterpartiet vill att den datumparkering som nu finns mellan den 15:e oktober och 15:e maj ändras till den 15:e november till den 31:a mars. På så sätt får vi enkelt till fler parkeringar under stora delar av året då det sällan eller aldrig snöar. Vi vill också knyta ihop staden med landet med cykelleder och anlägga cykelgarage vid våra pendeltågstationer.

Vi vill att tomter med tomtarrende ska utredas och erbjudas till de som vill bygga hyresrätter i ett led att få ner kostnaderna för hyresrätter.

 

Ökade utgifter/minskade intäkter 2019, Tkr
Barnsatsning inom Socialnämnden                                     3 000
Extra satsning för barn och unga                                           2 000
Införande av sextimmars dag inom äldreomsorgen,
på ett vård- och omsorgsboende och på ett hemtjänstområde                                                                          12 000
Utökning av kommunbidrag äldreomsorgen                    9 500
Förstärkt skolhälsovård utbildning                                         3 000
Generell förstärkning kulturskolan och El Sistema         2 000
Behålla demokratiberedningen                                                  500
Simskola för vuxna                                                                            500
Totalt                                                                                                  32 500

Minskade utgifter/ökade intäkter 2019, Tkr
Minskat kommunresultat                                                            16 000
Minskad administration av överföring av arbetslivsnämnden till utbildningsnämnden samt socialnämnden                    3 000
Minskat dubbelarbete                                                                   12 000
Besparing på politisk ledning                                                       1 000
Ökade intäkter för p-avgifter                                                          500
Totalt                                                                                                     32 500

Kopiera länk