• Hem
  • 2. Klimat - oc...
sida

2. Klimat – och miljöomställning i Södertälje

Södertälje kommun har i december 2017 antagit ett ambitiöst miljö- och klimatprogram för perioden 2018–2021 som Vänsterpartiet står bakom. Med de tre perspektiven ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet siktar programmet på en omställning till en långsiktigt hållbar utveckling. Nationell lagstiftning och nationella mål har i programmet anpassats till lokala förutsättningar och möjligheter i kommunen. Nettoutsläppen av växthusgaser inom Södertälje kommuns geografiska yta ska minska med 15 procent till 2020, med 30 procent till 2025 och med 100 procent till år 2030.

Växthusgaser i Södertälje

Utsläppen av växthusgaser inom Södertälje kommuns geografiska yta kommer från transporter, el -och fjärrvärmeproduktion samt industri och bygg-verksamhet. Transporter står för den största källan till luftföroreningar med ca 57 % av andelen. Det sker i hög grad på grund av genomfartstrafiken på de stora infrastrukturstråken som passerar kommunen – E4, E20, samt sjöfarten till Södertälje hamn och Mälaren. De höga utsläppen av klimatgasen metan kommer från de kommunala avfallsdeponierna. Åtgärder har påbörjats för att minska metanutsläppen.

Luftföroreningar

Luften i kommunen har under de senaste årtiondena blivit bättre. Halterna av svaveldioxid, bensen och bly har minskat, tack vare renare bränslen och bättre reningstekniker. Halten av kvävedioxider och partiklar ökar efter de hårt trafikerade vägarna, framför allt E4 och E20 vilka korsar varandra i Södertälje. Det har ett samband dels med den ökade trafikmängden överhuvudtaget, men också den sedan några år ökade användningen av diesel som drivmedel. Dubbdäcksanvändningen på vinterhalvåret ökar partikelhalten. Vänsterpartiet menar att ett förbud mot dubbdäckskörning skulle kunna genomföras i Södertälje, på vissa genomfartsstråk, i likhet med det som skett på Hornsgatan och Sveavägen i Stockholm.

Kopiera länk