• Hem
  • 3. Lokala klim...
sida

3. Lokala klimatåtgärder

Med drygt 10 år kvar till 2030 behöver klimat och miljöarbetet påskyndas om Södertälje kommuns mål om 0 procent nettoutsläpp av växthusgaser ska uppnås. Flera åtgärder måste genomföras samtidigt – minskade vägtransporter; ökad produktion och tillgång till och användning av förnybara drivmedel och energi för vägtrafik, sjöfart, hushåll och industri; överföring av godstrafik från väg till järnväg och till sjöfart; utbyggd, förbättrad och effektiv lokal och regional kollektivtrafik; överföring av persontransporter från bil till tåg; etablering av en spårbunden el- infrastruktur för transporter med buss eller spårvagn; etablering av ett nät av laddstolpar för el; främjande av cykel som fortskaffningsmedel och tätare koppling av bostäder och arbetsplatser.

Minska personbilstransporterna

Biltrafiken står för hela 60 procent av alla resor i Södertälje kommuns geografiska område och biltrafiken fortsätter att öka. I det lokala perspektivet vill Vänsterpartiet verka för att personbilstransporterna kraftfullt ska minska. På så sätt kan utsläpp av koldioxid, men också av kvävedioxid och partiklar från bl a däck och dubbdäck minska avsevärt. En åtgärd som är möjlig från 2020 enligt ändring i lagen är att Södertälje, i likhet med andra kommuner får rätt att införa särskilda miljözoner där bilar med höga utsläpp inte får köra.

Stärk kollektivtrafiken

Den omfattande arbetspendlingen med bil till och från och inom kommunen behöver överföras till kollektivtrafik och/eller cykel. Daglig arbetspendling sker framför allt till de största arbetsgivarna Scania med ca 15 000 medarbetare, AstraZeneca med ca 4 300 och Södertälje kommun ca 6 500 medarbetare. En vittnesbörd om biltransporternas omfattning är morgon- och eftermiddagsrusningen då trafiken i det närmaste står still vid knutpunkter som Södertälje syd, Södertälje Hamn och Östertälje när dagens arbetspass börjar eller slutar. Vänsterpartiet menar att kollektivtrafiken inom Södertäljes geografiska område måste stärkas, så också i hela Stockholmsregionen.

Bygg ut cykelbanor och bilpooler

Vänsterpartiet förordar att kommunen skyndsamt upprättar en dialog med arbetsgivarna om samarbeten för att främja kollektivtrafikåkande samt att kommunen investerar i ett nät av cykelbanor med cykelparkeringar och cykelpump-stationer. Även bilpooler är ett viktig pusselbit i ett energieffektivt transportsystem, varför Vänsterpartiet vill verka för att kommunen tillsammans med näringslivet och storföretagen i kommunen stödjer etableringen och upprätthållandet av ett eller flera bilpoolsystem. I detta sammanhang kan den kooperativa formen för bilpools-företagande fylla en funktion.

Bosättning nära arbetsplatsen

Mot bakgrund av den stora byggboomen i Södertälje, finns det även anledning att Södertälje kommun inriktar sina bostadserbjudanden gentemot den stora mängden inpendlare från omkringliggande kommuner. Vänsterpartiet vill verka för att utöka samarbetet mellan storföretagen, bostadsutvecklarna och kommunen om informationen till anställda om bosättningsmöjligheterna.

Landsbygdstrafiken –pendeltåg till Hölö

Även om Södertäljes invånare i huvudsak bor i staden eller tätorten är det nödvändigt att även utveckla den kollektiva landsbygdstrafiken.

Vänsterpartiet vill inte bara se effektiva och hållbara kollektiva trafiklösningar för innerstadsborna med förorter, utan även för landsbygden. Det är både en klimat- och rättvisefråga, i synnerhet för barn, unga och äldre. Vänsterpartiet vill verka för att pendeltågstrafiken alternativt regionaltågstrafiken också angör Hölö station på sin sträckning mellan Vagnhärad och Södertälje Hamn alternativt Södertälje Syd.

Busslinje till Tullgarn

I den allra sydligaste delen av Södertälje kommun ligger ett av kommunens och hela Stockholmsregionens skönaste frilufts- och rekreationsplatser, Tullgarns slott med omgivande naturreservat. Sedan några år tillbaka går ingen kollektivtrafik på sträckan mellan Trosa till Järna alternativt Södertälje, sedan SL:s samarbetsavtal med Sörmlandstrafiken upphörde. Hur ska en ordinär flerbarnsfamilj ta sig dit för en helg eller semester
picknick utan egen bil? Vänsterpartiet kommer att verka för att busslinjen återställs.

Anropstrafik

Idag saknas möjligheten att kombinera olika färdsätt för att möjliggöra ett hållbart resande för boende på landsbygden. I det sammanhanget vill Vänsterpartiet verka för anropstrafik för tidigare ej kollektivtrafikerade sträckor samt fler och förbättrade omstigningsplatser vid kollektivtrafik-anslutningar.

Hållplatser med vindskydd

I centrala Södertälje och i tätorten har kollektivtrafikanterna förmånen att under regniga och snöiga höst-och vinterdagar kunna kliva in i busskuren för att ta skydd. Äldre, gravida och funktionsnedsatta kan vila benen i väntan på bussens ankomst. Men, hur är det på landsbygden? Ofta saknas en busskur vilket innebär att kollektivtrafikanten är helt oskyddad för regn och vind och utan möjlighet att vila benen. Vänsterpartiet menar att busskurer måste byggas vid ett flertal hållplatser längs befintliga kollektivtrafiklinjer.

Spårbunden trafik

I takt med att kommunen byggs ut med 20 000 bostäder kommer behovet av nya effektiva transportlösningar av kollektiv karaktär att behövas. I samband med att järnvägstrafiken separerades från pendeltågstrafiken med tillkomsten av stationerna Stockholm City och Odenplan utlovade Stockholms Läns Landsting att Södertälje-pendlarna till Stockholm skulle få så kallade ”skip-stop” tåg med snabbare tidtabell till och från Södertälje. Det löftet har inte infriats, men måste bli verklighet under kommande mandatperiod. Arbetspendlare tillbringar minst 45 minuter och 11 stationsstopp tur och retur dagligen till och från arbetet. Vänsterpartiet arbetar enträget vidare för att åstadkomma ”skip-stop”- pendeltåg.

Lokala spårlinjer och linbana

På sikt vill Vänsterpartiet verka för att lokal spårbunden trafik etableras inom kommunen och mellan kommunens stadsdelar och tätorter. Här är Scanias och kommunens test av eldrivna spårbundna bussar intressant, samtidigt som traditionella spårvagnar har fördelen av att kunna ta fler passagerare. Vänsterpartiet förordar att en transport-struktur för båda möjligheterna, buss såväl som spårvagn, utreds. En annan transportlösning som under årens lopp framskymtat i debatten är en linbana från Södertälje Centrum till Torekällberget. När det nu byggs flerfamiljsbostäder i Västergård och Blombacka skulle en sådan transportlösning kunna bli en attraktiv transportlösning.

Godstrafik till järnväg

I det lokala perspektivet vill Vänsterpartiet arbeta för att spårkapaciteten till och från Södertälje hamn byggs ut och anknyts till stambanorna, så att gods som anländer med sjöfarten kan omlastas till järnväg istället för lastbils-transporter. Ett fartyg lastat med 8000 ton motsvarar 260 långtradare. Det skulle innebära en effektivisering av transporterna och att utsläppen från fossila drivmedel i kommunen skulle minska.

Förnyelsebara tillskott av energi och drivmedel

Varje dag strålar solen 10 000 gånger mer energi in till jorden än vad vi människor använder. Energi från sol, vind, vattenkraft och biomassa är förnybara energikällor som ständigt fylls på genom solens strålar. År 2015 var andelen förnybar energi i Sverige 54 procent av den totala energianvändningen. Vattenkraften används till stor del för elproduktion medan bioenergi främst används för uppvärmning, typ den produktionsom sker i Igelstaverket i Södertälje kommun. När de tunga transporterna liksom sjöfarten lämnar fossila bränslen som drivmedel kommer ett stort tillskott av förnybara drivmedel att behövas. De idag kända alternativen är biogas, etanol samt eldrift från sol, vind, vatten. Forskning och tester pågår omkring vätgas som en mycket intressant energikälla. En snabbt växande kommun med snart 100 000 invånare och med två av Sveriges mest trafikerade motorvägar som korsar kommunen, behöver också fler tankningsställen för såväl etanol som biogas och eldrift.

Bygg ut Himmerfjärdsverket

Biogasen är 90 % renare från koldioxid (CO2) än bensin. I detta sammanhang är Himmerfjärdsverkets lokala produktion av biogas intressant. Mot bakgrund av att klimat och samhälle är i skriande behov av förnyelsebara källor till energi, vill Vänsterpartiet verka för att förslag tas fram om en utökad utvinning och förädling av biogas i Himmerfjärdsverket, i vilket Södertälje kommun är delägare tillsammans med Stockholm Vatten, Nykvarn, Salem och Botkyrka.

Bygg ut Igelstaverket

Igelstaverket är Sveriges näst största bioeldade kraftvärmeverk och distribuerar el och värme till kunder i Södertälje, Botkyrka och Huddinge. I stort sett hela Södertälje innerstad och stadsdelarna i anslutning till innerstaden är försörjda via Igelstaverket. I huvudsak använder verket återvunna och förnyelsebara bränslen, i form av biobränslen, returbränslen och en mycket liten andel eldningsolja. Igelstaverket säger sig inte konkurrera med materialåtervinningen av avfall utan återvinner den energiresurs som avfallet utgör och som annars skulle ha gått förlorad, vilket är positivt, genom att också minska avfallsdeponierna.

Södertäljes kraftiga utbyggnad av bostadsbeståndet kommer att påverka behovet av ytterligare fjärrvärme, så också i resten av Stockholms regionen. Igelstaverkets nuvarande kapacitet täcker inte de kommande behoven. Vänsterpartiet vill verka för att Södertälje kommun tar fram en analys och planer för produktion och hantering av det framtida energibehovet inom kommunen, vilket bland annat innebär att se över en fortsatt utbyggnad av Igelstaverket.

Bygg ut solenergin

Solenergi har inte haft hög prioritet i Södertälje kommun bland annat mot bakgrund av Igelstaverkets effektiva värme och elförsörjning till hushåll och näringar. Energi från såväl sol som vind i kommunen är därför idag marginell. Med en sammantagen produktion av 12,7 Watt, landade Södertälje kommun på plats 97 bland Sveriges kommuner i Fossilfritt Sveriges och Svensk Solenergis rankinglista för år 2017.
Potentialen för solenergi är i ett långsiktigt perspektiv oerhört stor och miljöpåverkan är mycket liten jämfört med andra energislag, till exempel fjärrvärmen eftersom dess bränslen trots allt måste transporteras till kraftverken. Billigare solceller och enklare installationer gör att fler fastighetsägare kommer att kunna installera solceller, särskilt när de statliga solcellsstöden är aktuella.

Vänsterpartiet ser gärna att Södertäljes kommunala energibolag Telge Energi fortsätter på den hittills inslagna linjen med solcellspaketen till marknad och hushåll, men vill även att energibolaget undersöker förutsättningarna till att bygga upp en eller flera solkraftsparker, till exempel efter motorvägarna E4 respektive E20.

Vänsterpartiet vill också verka för att solenergi ska kunna introduceras på fjärrvärmenätet i väsentligt högre grad än idag. Det kan bli ett komplement till elproduktionen i Igelstaverket.

Vänsterpartiet vill även verka för att de kommunalt ägda fastigheterna förses med solenergipaneler. Likaså kan kommunen i högre utsträckning än hittills verka för att solenergi etableras i all nybyggnation där så bedöms lämpligt. Stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden kan genom markanvisningsprocessen, exploaterings- och planarbetet medverka till att såväl kommersiella som privata byggnationer ges rekommendationer till solenergianläggningar.

Bygg ut vindkraften

I takt med att utbyggnaden fortsätter blir vindkraften en allt viktigare del av landets energisystem. Det finns många platser i Sverige där det blåser bra, och det är en resurs som kan bidra till att nå målet om ett helt förnybart elsystem. Nationellt står vindkraften för endast 10 procent av Sveriges elproduktion vilket ändå ger en delad plats som Sveriges tredje största kraftslag. Det låter mycket, men i själva verket står vattenkraften och kärnkraften för 80 % av den totala produktionen av el.

Inom Södertälje kommun har möjligheten till effektiv vindelproduktion varit för olönsam, varför kommunen genom Telge Energi etablerat en ekonomisk förening för vindkraftskunder, Telge Energi Vind, som investerat i två vindkraftverk, Hedvind och Movind utanför Rättvik respektive Kalmar. Vänsterpartiet vill verka för att Telge Energi fortsätter på den inslagna vägen och satsar ytterligare på vindkraften genom mer investeringar i andelar i befintliga eller blivande vindkraftsanläggningar på lämpliga vindgynnade platser i Sverige.

 

 

Kopiera länk