• Hem
  • 4. Biologisk m...
sida

4. Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. Den berör luft, jord och hav. Den berör hela det sammanhang som kallas jordens ekosystem och som möjliggör planetens liv och är förutsättningen för vår existens eftersom systemet producerar vår mat, vårt rena vatten och det syre vi andas. Fungerande ekosystem ger skydd till skördar, pollineringen av växter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat. Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund, såsom framhålls i FN:s Agenda 2030 deklaration, artikel 15 om biologisk mångfald.

Överkonsumtion av jordens resurser

När ekosystemen är skadade hotas djur-, insekts och växtliv, vilka minskar i allt snabbare takt över hela världen. De är utsatta för och hotade av intensivjordbruk, föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning förutom den pågående påverkan från klimatförändringarna. Det är inget som naturen själv har fixat. Nej, det är människan som har tagit över – dennes ständiga och ökande uttag av planetens resurser i form av överkonsumtion och krav på ständigt ökande tillväxt. Det är inget som den nationella brutto-nationalprodukten per capita redovisar i sina årliga
sammanställningar. Den biologiska mångfalden har hitintills inte haft en egen kolumn i de beräkningarna. Då skulle BNP, sedan minst 300 år, ha utvecklat ett allvarligt minus. Det är i detta sammanhang som kritiska uträkningar talar om att människorna lever som om det existerar 4,2 jordklot. Samtidigt. För vår konsumtion.

 

Södertäljes nödvändiga omställning

Vänsterpartiet vill därför konsekvent arbeta för omställningen till hållbar produktion och konsumtion av varor och tjänster. Det handlar om en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt avsevärd minskning av påverkan från till exempel farliga ämnen och kemikalier. Det handlar bland annat om de närliggande naturresurserna i form av åkrar, ängar, skogar och vatten; att lokalt värna ett rikt djur- och växtliv och ett varierat odlingslandskap genom det kommunala markinnehavet; att främja det ekologiska nära jordbruket; att fortsätta Södertälje kommuns inslagna väg med ekologiskt och närodlat i de offentlig finansierade måltiderna i förskola, skola och äldreomsorg. Ett sätt att skydda den biologiska mångfalden är att sköta de naturreservat som Södertälje har idag samt att inrätta fler naturreservat och skyddade miljöer.

 

Matens miljöpåverkan

Gödsel, ogräsbekämpning, djurfoder, transporter -det är en långprocess innan maten står färdig på bordet. Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som de svenska hushållen orsakar kommer från det vi äter –det vill säga från de utsläpp av växthusgaser som dessa livsmedel ger upphov till på sin väg från jord till bord.

Människor i den industrialiserade och urbaniserade världen äter nästan ingenting som produceras i deras närhet. Livsmedelsindustrin är i högsta grad en globaliserad multinationell företeelse som vilken annan industri som helst. Konsumtionen har oftast inte någon direkt koppling till det lokala jordbruket.

Jordbruket miljöpåverkan

Dagens intensiva jord- och skogsbruk leder till en utarmning av den biologiska mångfalden. För att industrijordbruket ska fungera i sina gigantiska volymer, krävs omfattande gödseltillsatser och bekämpningsmedel mot såväl skadeinsekter som ogräs. Tillväxthormoner och antibiotika-tillsatser är regel och inte undantag i djurindustrin. Drivkraften i denna process är pengar i form av rationaliseringar, effektiviseringar, intensivare jord– och skogsbruk med mer bekämpningsmedel och mer skadlig kväve – och fosforgödsel till biosfären. Drivkraften är konkurrens, billigare mat och andra varor till varje pris.

Jordbruksmark – en bristvara

I takt med att befolkningarna ökat och städerna brett ut sig, har tillgången på bördig jordbruksmark minskat och globalt sett blivit hett på marknaden. Insikten om nyttan av att investera i jordbruksmark kan också antas ha nått Sverige. Dagens Industri rapporterade i februari 2018 att det råder högtryck för handel med jordbruksmark. Det finns anledning att betänka vad de framtida konsekvenserna av att bygga en flygplats, en trafikplats eller en logistikcentral kan innebära om och när god jordbruksmark tas i anspråk och försvinner. God jordbruksmark är en resurs att förvalta. Det är viktigt att all jordbruksmark som också finns i Södertälje idag värderas ur ett globalt perspektiv och ses som brukningsvärd samt att livsmedelsproduktionen ses som ett väsentligt samhällsintresse. Vänsterpartiet menar att det därför är viktigt att den traditionella synen på den kommunala jordbruksmarken, som en kommunal markreserv främst för exploatering, behöver förändras.

Stöd till ekologiskt jordbruk

Vänsterpartiet vill arbeta för att Södertälje ska vara mer självförsörjande på livsmedel genom att bland annat främja det ekologiska jordbruket och för att produktion, förädling och distribution av mat ska ske närmare konsumenten. I det sammanhanget är det viktigt att Södertälje kommun drar nytta av erfarenheterna från de EU stödda samarbets-projekten Diet for A Green Planet, Agri Urban och Matlust, vilka genomförts under senare år. Vänsterpartiet vill att förslaget om att etablera en jordbrukspark för odling, lärande och rekreation ska kunna förverkligas i anslutning till någon av de bördiga jordbruksmarkerna som finns kring Farsta gård i Järna och/eller nuvarande Naturcentrum i Lina.

Behovet av kunskap inom jordbruksnäringarna kommer med största sannolikhet att bli efterfrågade under de kommande årtiondena, varför Vänsterpartiet förordar att kommunen medverkar till att stödja återkomsten av de klassiska lanthushållsskolorna.

Vänsterpartiet vill också arbeta för att återskapa livsmiljöerna för de viktiga pollinerarna – vilda bin och humlor, samt tambin – genom Södertälje kommuns pollineringsstrategi och att stöd ges i särskild ordning till kommunala initiativ att skapa biodling kopplat till (ytterområdenas) äldreboenden, förskolor och skolor.

Vänsterpartiet vill även främja etableringen av lokala gårdsslakterier i kombination med lokal försäljning.

Södertälje kommuns odlingsstrategi

Södertälje kommun har några av länets bästa jordar och goda förutsättningar för en lokal livsmedelsproduktion. I regionen finns en stor efterfrågan på grönsaker och den offentliga måltidsverksamheten i Södertälje har under lång tid arbetat för mer lokalt odlade och ekologiska livsmedel.
Den lokala produktionen skulle dock kunna öka ännu mer för att motsvara den efterfrågan som finns både i regionen och lokalt.

För första gången i Södertälje kommuns historia har under 2017/2018 en odlingsstrategi tagits fram med avsikt på att bland annat att värna jordbruksmark för framtida livsmedelsförsörjning, då behovet av lokal – och närodlat, liksom ekologisk produktion blir allt viktigare i takt med klimat – och miljöförändringarna. Strategin har också fokus på flera sektorer inom odling –yrkesmässigt lantbruk och trädgårdsodling, fritidsodling och komplementodling.

Vänsterpartiet vill främja strategins förslag bland annat genom att verka för fler efterfrågade odlingslotter, stadsodling och komplementodling.

Upphandling av ekologiskt och närodlat

För att öka andelen hållbar mat inom offentlig sektor ska bra och kvalitativ mat som har mervärde för miljön och lokalsamhället ha förtur. Möjligheterna för ekologisk, närproducerad och djuretisk upphandling ska utvecklas.

Vänsterpartiet vill verka för att samtliga större enheter inom Södertälje kommun, såsom skolor, förskolor och äldreomsorgen (äldreboenden och hemtjänsten), bör ges förutsättningar att kunna laga mat i egna produktionskök, med ett huvudfokus på vegetarisk kosthållning. Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en lokal marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa. Hållbara konsumtions – och produktionsmönster är en förutsättning för att ställa om till grön ekonomi och för en hållbar utveckling.

Den nödvändiga skogen

Den klassiska ”svenska” skogen lyser med sin frånvaro, utsatt för årtionden av skövling, när den fått maka på sig för både för jordbruket, infrastruktur, stadsbebyggelse och cellulosaodling. Skogen är en del av förutsättningarna för planetens biologiska mångfald och ekosystemtjänster, men är allvarligt hotad runt om i världen.Det påverkar allvarligt hela planetens förutsättningar, när upp till en femtedel av alla utsläpp av växthusgaser kommer från avskogningen. Det lär vara mer än från väg -, luft -, järnvägs – och sjötransporter sammanlagt.

Skogsbruket i Sverige idag, med kalhyggen som helt dominerande metod, är den utan jämförelse största orsaken till krisen för skogens mångfald. Det bidrar till brist på livsmiljöer för tusentals arter och skapat ett hyggeslandskap med homogena planteringar – stora områden som utarmats på viktiga biologiska, kulturhistoriska och sociala värden och där de livsviktiga ekosystemtjänsterna har förstörts eller reducerats. Ett miljövänligt skogsbruk måste vara inriktat på att till exempel skydda hotade arter i så kallade nyckel-biotoper. I kedjan av sammanhang kan bevarandet och skyddet av nyckelbiotoper fortsätta att ge människan rent vatten, svamp, blåbär och vårens vitsippor och hjälper till att stå emot klimatförändringarna på ett bättre sätt.

Värna skogen i Södertälje

Södertälje kommun äger ca 3000 hektar skogsmark. 50 procent av skogen är över 90 år gammal, men en gång i tiden var skogen både tätare, mer utbredd och äldre. Kommunens befolkningstillväxt under efterkrigstiden har tagit stora skogsområden i anspråk för nya stadsdelar och ökat bostadsbestånd, men också för näringslivets och affärslivets behov av yta för tillverkning, kommers och externhandel.

Med pågående och nya planer för bostadsbyggandet och näringslivsutveckling är risken för ytterligare skogs-förbrukning stor. En skövlad skog som asfalerats kan sällan återställas. I det sammanhanget menar Vänsterpartiet att det är av största vikt att kommunen tar stor hänsyn till de befintliga skogsområdena och noggrant bedömer dess värde utifrån biologiska, kulturhistoriska och sociala värden för bevarande.Hållbar användning av skogsresurser inklusive minskning av avskogningen bidrar positivt till klimatet och vår försörjning.

Värna Södertäljes naturreservat och Kusens Backe

Under årens lopp har en framsynt miljövårdspolitik i Södertälje kommun inrättat 24 naturreservat, utspridda över hela kommunen, från norr till söder, från öster till väster, från jordbruks-och skogslandskap till skärgård och Östersjön – till exempel Korpberget och Bornsjön i norr; Brandalsund och Bränninge i öster; i söder Tullgarn med skärgården på Fifång och Eriksö; i väster Stora Envätterns naturreservat. Naturreservaten har stor betydelse för Södertäljebornas möjlighet till rekreation och friluftsliv.

Vänsterpartiet vill verka för att en fortsatt inventering görs av kommunens värdefulla natur för eventuell klassning som naturreservat. För att skydda Kusens backe för framtiden vill Vänsterpartiet föreslå att Kusens Backe görs till naturreservat eller minst K märkt stadsnära natur och kulturmiljö!

Hav, sjöar och vatten

Skydd och restaurering av sjöar, kust och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara biologisk mångfald och fiskeresurser, men även för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar orsakade av växthusgaserna. Övergödning och försurning utgör stora problem. Hav och sjöar har också under lång tid fått agera sopstationer för diverse överskottsmaterial från industriella och mänskliga aktiviteter.

Soporna har helt enkelt dumpats till botten med den enkla tanken att syns de inte så finns det inte. Det är inte bara gifttunnor från kemiska industrier, det är också det nutida överskottet av tonvis av plastsopor och mikroplaster som flyter omkring på världshaven och förgiftar kuster, marint liv och till sist även människan.

Östersjön – ett hotad innanhav

Södertäljes närmaste hav är Östersjön där havsförsurning och övergödning har gått så långt att stora bottenområden är döda och fisken är borta för att den inte kan livnära sig. Mer koldioxid i atmosfären gör haven surare. Ny forskning vid Göteborgs universitet pekar på framtida försurning av hela Östersjöområdet. Vänsterpartiets arbete för att lokalt minska utsläppen från bland annat transportsektorn har således en betydelse för att förhindra Östersjöns försurning.

Föroreningar från industrier, jordbruk och trafik göder arter i havet, bland annat vissa alger och plankton, som exploderar i tillväxt när sommarsolen värmt upp havsytan. Det spelar därför stor roll hur bland annat jordbruket bedrivs i Södertälje med omnejd. Resultaten av kväve och fosforgödsling läcker i allt för hög grad ut vattendrag och sjöar och behöver därför fasas ut till förmån för ett ekologiskt drivet jordbruk. Vänsterpartiet vill driva på så att föroreningar i form av kväve och fosfor bland annat från jordbruket kraftigt elimineras.

Restaurera och skydda sjöar och vattendrag

I Södertälje kommun finns 114 sjöar av varierande storlek och karaktär. Det största problemet för Södertäljes sjöar och vattendrag är övergödning från gödsel i jordbruk, skogsbruk och från undermåliga avlopp från villor och fritidshus. Utsläpp från transportsektorn är också en bov i sammanhanget. Flera av sjöarna är reglerade och vandringshinder för fisk finns därför i de rinnande vattendragen i form av dammbyggnader m.m. Genom att bygga laxtrappor har man försökt eliminera dessa problem för lekvandrande fisk, med olika resultat. Av kommunens sjöar och vattendrag är bland annat Kvarnsjön i Hölö samt Åbyån, Bränningeån och Moraån särskilt i fokus mot bakgrund av dessa vattenflödens utsatta tillstånd. Vänsterpartietvill arbeta för att restaurera och återställa flödena till god status enligt EU:s vattendirektiv. Föreslagna åtgärder i Södertälje kommuns vattenplan ska genomföras.

Vänsterpartiet vill arbeta för att minska utsläppen från jordbruken och från enskilda avlopp samt verka för inventering och återställande av möjliga våtmarker. Andelen kretsloppslösningar av totalantalet beviljade tillstånd för enskilda avlopp ska årligen öka. Vänsterpartiet anser också att det är viktigt att ett särskilt fokus läggs på en effektiv och miljövänlig dagvattenhantering i samband med planläggning av mark för bostäder och verksamheter.

Sveriges bästa dricksvatten

Mälaren klassas som ett av landets bästa dricksvatten. Södertälje kommuns innevånare tar huvuddelen av sitt
dricksvatten därifrån. Vattnet pumpas till Malmsjöåsen där det infiltreras. Efter ca tre månader i åsen pumpas vattnet vidare till Djupdals vattenverk och därefter ut till anslutna hushåll. Vänsterpartiet vill skydda grusåsarna i Södertälje; de kommer att behövas för dricksvattenproduktionen i framtiden. Förslaget att ta ytvatten från Stockholm säger Vänsterpartiet nej till.

 

Kopiera länk