• Hem
  • 6. Folkhälsoef...
sida

6. Folkhälsoeffekter av klimat och miljöförändringarna

Stockholms län, i vilket Södertälje kommun är en del av, utgör Sveriges mest tätbefolkade region. De problem-områden som är kopplade till klimat -och miljö-förändringarna har en stark bäring på folkhälsan och är därmed särskilt viktiga för regionens fortsatta utveckling. En ren miljö är nödvändigt för människors hälsa och välbefinnande. Kända hälsoeffekter har bland annat att göra med omgivande luftföroreningar, bland annat koncentrationer av luftburna partiklar som överskrider gränsvärdena. Partiklar hör till de viktigaste föroreningarna om man går efter vilken skada de gör på människors hälsa om de tränger in i de känsliga delarna av andningssystemet. Även marknära ozon liksom buller är ett problem. Minskade utsläpp och renare luft har en positiv effekt på individens hälsa och därmed folkhälsan.

Hälsoeffekter av årstids-och väderförändringar

Varje år dör människor i Europa av värmeböljor på grund av klimatets förändrade årstidsmönster och ökade temperaturer. Även längre växtsäsonger påverkar pollenallergiker. Hälsoeffekter handlar också om hur dricksvattenkvaliteten förändras när grundvattennivåerna sjunker och/eller översvämningsrisker inträffar på grund av väderförändringar. En ökad befolkningstäthet i storstäderna riskerar att påverka spridningsrisken för smittsamma sjukdomar. Samtidigt måste ytterligare forskning ske omkring påverkan på folkhälsan av olika kemikaliers hälsoeffekter.

Utbyggt kommunikationsnät

Kommunikationer och transporter påverkar folkhälsan på olika sätt. Närhet och tillgänglighet till kommunikationer och transporter är av stor betydelse för möjligheten att ta sig runt, vara delaktig i samhällslivet och nå nödvändig service. Ett väl utbyggt kommunikationsnät resulterar även i ett bredare arbetsmarknadsområde och skapar möjligheter till pendling. Det har effekter på befolkningens ekonomiska och sociala trygghet, men också psykosociala faktorer på grund av stressigt arbetsliv, vilket i sin tur har ett nära samband med människors välmående.

Samverkande politikområden för folkhälsa

Ett flertal politikområden har en direkt eller indirekt påverkan på miljö och folkhälsa som till exempel bostads- , jordbruks – och transportpolitik.

Vänsterpartiet vill genom partiets klimat-och miljöarbete på lokal nivå arbeta för att stoppa och vända den pågående utvecklingen, till förmån för en i alla avseenden hållbar framtid för alla människor.

 

 

Kopiera länk