• Hem
  • Äldreomsorgs-pr...
sida

Äldreomsorgs-program

Vänsterpartiet Södertälje

Äldreomsorgsprogram

Omsorg, omvårdnad, omtanke

 

Att åldras i trygghet och med värdighet.

 De äldre ska kunna åldras i trygghet, leva ett aktivt liv där samvaro med andra och kulturella aktiviteter har en viktig plats, ha inflytande över sin vardag, bemötas med respekt och ha tillgång till en god vård och omsorg. Varje äldre människa måste få vård och omsorg efter just sina behov.

Detta kan man läsa i Sveriges nationella handlingsplan för äldreomsorgspolitiken, 1998 .

Det är också målen för Vänsterpartiet i Södertälje där vi i hög grad är delaktiga i de beslut som fattas för de äldre. Vi anser förstås att Södertälje ska vara en bra kommun att växa upp i, att leva och arbeta i, men det ska också vara en bra kommun att åldras i. Trygghet, en god vård och inflytande över det egna livet är viktiga nyckelord för detta.

Nu gäller det att minska gapet mellan de politiska målen och vad som verkligen genomförs i den dagliga verksamheten. Tid, resurser, kunskaper och samarbete är nödvändiga delar i verksamheten. Såväl regeringen som kommunledningen i Södertälje har, bl a efter initiativ från Vänsterpartiet, beslutat att satsa på ökad välfärd för de äldre genom att tillskjuta mer pengar. I flera år har vi tvingats till en anpassning – inte till de äldres behov utan till bristande ekonomiska resurser och andra prioriteringar. Vi kommer att verka för att de nya, ökade resurserna används på bästa sätt En bättre äldreomsorg skapas genom  en kompetent och engagerad personal som ser till varje enskild individs bästa. Fler äldre med stora vårdbehov innebär en rejäl utmaning. För att kunna möta äldre med olika behov ställs krav på fler äldreboenden av olika varianter och hemtjänsten måste utvecklas. Ständigt måste nya arbetsmetoder och förhållningssätt utvecklas. Vänsterpartiet i Södertälje har genom åren drivit igenom ett antal förbättringar men mycket återstår att göra.

Vänsterpartiet bekämpar alla former av privata vinstintressen inom äldreomsorgen. Vård och omsorg ska ges i offentlig regi. Vår gemensamma välfärd som finansieras av skattemedel är inte en marknad där vinstintresse ska styra verksamheten.

Möjligheter bör finnas för ideella och kooperativa företag att bedriva verksamhet, men eventuella vinster ska gå tillbaks till verksamheten för utveckling och förbättring.

Vården av våra äldre är inte till salu!

En bra äldreomsorg är inte bara en välfärdsfråga – det är också en viktig jämställdhetsfråga.

Bland de äldre som idag får vård och omsorg är flertalet kvinnor. Vård- och omsorgsarbetet utförs till en mycket hög procent av kvinnor och även en majoritet av de anhöriga som vårdar sina närmaste är kvinnor. En utvecklad äldreomsorg medför förbättringar för alla de kvinnor som berörs.

Ur trygghetssynpunkt är det viktigt att vårdtagarna och personalen talar samma språk.

Därför bör man sträva efter personal inom vård och omsorgen från många olika språkområden. Detta är särskilt viktigt i en kommun som Södertälje där så många olika nationaliteter förekommer.

 Boende

Andelen äldre över 80 år som får offentlig omsorg har nästan halverats sedan 1980. Detta beror till en del på att de äldre i dag mår bättre och kan klara sig längre på egen hand eller med hjälp av anhöriga. Men man kan också se att äldreomsorgen är den del av välfärdsverksamheterna som sedan 1990-talet fått minst resurser.

Efter nedläggningen av servicehusen, något som skedde av besparingsskäl, finns det få valmöjligheter för dem som är i behov av vård och omsorg  hemtjänst eller en plats på ett särskilt boende, båda biståndsbedömda åtgärder. Här har Vänsterpartiet drivit igenom s k förenklad biståndsbedömning, vilket innebär att det inte görs en lika avancerad bedömning av personens alla behov om man är 75 år och äldre. Här gäller det som vårdtagaren bedömer vara det viktigaste och inte vad som kommer fram vid utredningen.

De senaste 20 åren har det skett en tydlig omfördelning från vård- och omsorgsboende till insatser i det egna hemmet. Hemtjänstverksamheten har vuxit medan det blivit allt svårare att få plats på ett äldreboende och allt fler ansökningar avslås. Södertälje har proportionellt sett färre äldreboendeplatser än riksgenomsnittet. Ändå visar forskningen att att långvarig ofrivillig ensamhet kan leda till känslor av nedstämdhet, demensutveckling och hjärt- och kärlsjukdomar.

Vänsterpartiet har drivit frågan om att påskynda planeringen av fler särskilda boenden i Södertälje. Vi vet att behoven kommer att öka kraftigt inom den närmaste framtiden.

Ett nytt boende, Björkmossen, har nyligen öppnats, men redan finns behov av fler platser. Ytterligare ett boende förväntas stå klart 2021. Väntetiderna till vårdboende måste förkortas och köerna undanröjas.

Men vi är inte nöjda med det. Uppförandet av så kallade mellanboenden för äldre som inte är i så stort behov av vård och omsorg, men som vill komma från ensamheten och känna ökad trygghet i gemenskapen med andra samt ha möjligheter till viss service, är ett krav som kommunens pensionärsorganisationer  nu driver hårt.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att mellanboende – biståndsbedömt trygghetsboende  ska uppföras i Södertälje. Det handlar om ett mellanting till att bo kvar hemma med hemtjänst och att bo på ett särskilt boende med bemanning dygnet runt.

Denna boende form kommer att drivas i kommunal regi, vilket vänsterparteit stödjer, men det måste bli ett boende som alla har råd med

Vänsterpartiet stöder kravet på mellanboenden, gärna i anslutning till ordinära vård- och omsorgsboenden, och menar att det också behövs nya boendealternativ som inte är biståndsbedömda. Ett antal privata entrepenörer har nu dykt upp på marknaden och erbjuder liknande alternativ, men till priser som innebär att långt ifrån alla har råd med. Vänsterpartiet vill inte ha en segregerad bostadsmarknad för de äldre.

Personalen på våra äldreboenden ska vara välutbildad, ha resurser och tillräckligt med tid. Fler undersköterskor behövs med goda insikter i verksamheten. De äldre ska inte bara vara mottagare av god vård och omsorg utan ses som delaktiga i och ha ett inflytande över sitt eget liv.

Vårdhund

Äldreomsorgen har sedan ett par år haft vårdhund i verksamheten på äldreboenden. I dag finns det två stycken hundar som arbetar heltid. De besöker de äldre på våra boenden, där det finns behov.

Vänsterpartiet vill utveckla verksamheten med vårdhundar, då vi vet att det uppskattas av så många äldre.

Måltider

Maten utgör en central del i de äldres vardag och måltiderna bör vara något att se fram emot och glädjas åt. Vänsterpartiet har drivit på frågan om möjligheten för de äldre att välja mellan två varmrätter till lunch och middag. Detta kräver mer välutrustade mottagningskök och bättre kunskap hos personalen om mathantering. Alla nyuppförda boenden ska vara utrustade med tillagningskök, ett arbete som nu pågår.

Många av de äldsta lider av undernäring och det är livsviktigt att erbjuda dem näringsriktig och smaklig mat och bidra till att måltiderna blir positiva upplevelser. Detta gäller även de som via hemtjänsten får matlådor. Personalens stress måste minska så att de får tid att hjälpa de äldre till goda matstunder, vilket innebär att de äldre ska få hjälp med aptitlig uppläggning av maten och slippa äta i ensamhet.

För de äldre som fortfarande orkar gå ut och träffa andra människor borde det finnas en möjlighet att äta på skolorna till låga priser. Detta kan bidra till att minska ensamheten och göra måltidssituationen mera positiv.

Maten och måltidssituationen är självklart lika viktig för de personer som bor kvar hemma. Även för alla de som har denna insats gäller att måltiderna blir positiva upplevelser. Detta är ett område som Vänsterpartiet vill utveckla ytterligare och som kan bli mycket bättre med rätt kompetens och  med fler händer i vården.

Kulturverksamhet

Kultur är också viktigt för ett bra liv. Vänsterpartiet vill se fler kulturaktiviteter på våra äldreboenden, gärna i fortsatt samverkan med Kultur- och fritidsnämnden. Kultur 365 är en viktig del i vardagen inom äldreomsorgen och innebär också att de äldre kommer i kontakt med yngre personer.

Daglig utevistelse och möjligheter att besöka olika aktiviteter i kommunen ska också erbjudas alla äldre.

 Hemtjänsten

60 %  av hemtjänstverksamheten ligger idag under kommunal regi, resten sköts av privata entrepenörerer.

För tre år sedan lämnade Södertälje LOV-modellen, (LOV = Lagen om valfrihetssystem) något som Vänsterpartiet tidigt yrkade på. LOV innebar att det i princip stod fritt fram för privata företag att etablera sig.  Miljonerna rann snabbt ur kommunens kassakista för att tillgodose påhittade behov från speciellt några rent kriminella företag. Biståndshandläggarna  kunde inte hantera situationen, en överkapacitet uppstod och först nu har man börjat nå målet att åstadkomma en balans mellan de verkliga behoven och utgifterna. Men det tar lång tid att reparera skadorna efter LOV-haveriet.

Hemtjänsten är en verksamhet som ofta möter kritik och vid jämförelser mellan olika kommuner har Södertälje inte legat i framkanten. Personalen gör ett fantastiskt arbete – att vårda andra människor är en krävande sysselsättning. Men idag bor många mycket vårdkrävande sjuka, en del med demensdiagnos, kvar i hemmet och det krävs stora insatser och ökade kunskaper för att nå upp till målen om en god omsorg.  Fler händer behövs inom hemtjänsten – behoven och inte resurserna skall styra.

De äldre ska inte bara få sina fysiska behov tillgodosedda, de ska också bemötas med respekt och omtanke. Trygghet är ett nyckelord, medinflytande ett annat. Som äldre ska man vara delaktig i den individuella planering som ska upprättas för alla. Vänsterpartiet har drivit frågan om möjlighet till ökad valfrihet av tjänsternas innehåll. Genom att var och en har en särskild kontaktperson kan man lättare göra sin röst hörd.

Kontinuitet i vården är mycket viktig, dvs de äldre ska inte behöva möta nya ansikten var och varannan dag utan uppleva trygghet i att de känner igen personalen som också ska ha kunskap om varje vårdtagares individuella behov.

Vänsterpartiet kommer att noga bevaka utvecklingen inom hemtjänsten och begära regelbundna rapporter till äldreomsorgsnämnden om hur utvecklingen framskrider.

Trygg och säker hemgång

För de äldre som kommer hem från en sjukhusvistelse och  behöver hjälp med att ställa om till en trygg vardag i hemmet  finns numera Trygg och säker hemgång vilket innebär att ett vårdteam kommer till hemmet och ser till att man får den hjälp som inledningsvis behövs. Tillsammans med biståndshandläggare och vårdtagare beslutar man om vilka insatser som krävs.

Vänsterpartiet ser detta som en mycket viktig verksamhet som bör utvecklas ytterligare och verkar för att den ska kunna nå alla i behov av dessa insatser.

 Mötesplatser

I dag finns tio mötesplatser i kommunens regi, där de äldre som ännu orkar kan delta i olika aktiviteter eller bara träffas över en fika. Verksamheterna drivs i dag i huvudsak av ideella krafter med kommunalt stöd.

I budgettider har mötesplatsernas existens ofta hotats, då de inte är lagbundna verksamheter. Vänsterpartiet har hela tiden verkat för att de ska få vara kvar och utvecklas ytterligare. Vi vill också att platserna bemannas med avlönad personal. Mötesplatserna fyller en mycket viktig social funktion och de insatser som erbjuds kan klart ses som förebyggande verksamhet.

Anhörigstöd

De anhöriga utför en mycket stor del av arbetet med att vårda och hjälpa de äldre i hemmen. Risken finns att de därigenom själva drabbas av ohälsa i förtid på grund av stress och känslor av otillräcklighet.

Kommunen ger idag genom ett anhörigcenter och ett demenscenter stöd åt anhöriga genom enskilda samtal, anhöriggrupper och tematräffar. Men stödet för de anhöriga bör också utvecklas genom ökade möjligheter till växelvård, korttidsplatser eller avlösning i hemmet.

I arbetet med budgeten för 2019 avsattes 2 miljoner kronor extra till anhörigstöd efter initiativ från Vänsterpartiet. Denna utökning av ekonomin bidrog till att det anställdes en person som kommer att arbeta med uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen och att det anställdes ytterligare en anhörigstödjare.

Fixarservice

Vänsterpartiet vill också utveckla den s k fixarservicen, som innebär att man kan få hjälp med vardagliga sysslor i hemmet som normalt inte ingår i hemtjänstpersonalens uppgifter, som t ex byte av glödlampor eller nertagning och uppsättning av gardiner. Här kan många fallolyckor förhindras. Det är viktigt att alla äldre informeras om denna kostnadsfria verksamhet.

Samverkan

En god vård och omsorg kräver också att kommuner och landsting samarbetar och fördelar ansvaret för äldres vård och omsorg mellan sig. Oavsett om den äldre är relativt frisk eller svårt sjuk ska man till exempel ha möjligheter till besök av sjuksköterska, läkare eller annan hälso-och sjukvårdspersonal så snart behov uppstår.

I väntan på beslut om att kommunerna ska ta över  hemsjukvården  menar Vänsterpartiet att denna samverkan måste utvecklas.

Vänsterpartiet har på riksnivå medverkat till att alla över 85 år inte betalar någon avgift när de besöker öppen hälso- och sjukvård.

Servicelinjer för äldre och funktionshindrade

Med tanke på att allt fler äldre bor hemma längre tid måste kollektivtrafiken anpassas och göras tillgänglig för personer med rörelsehinder. Vänsterpartiet ser fler servicelinjer som ett bra alternativ.

I landstinget verkar Vänsterpartiet för gratis kollektiv under icke rusningstider för personer över 65.

De anställda

Personalen inom äldreomsorgen är grunden för en värdig och trygg tillvaro för våra äldre.

Genom ett ökande omsorgsbehov hos dem som bor kvar hemma läggs allt större krav på de anställda och deras arbetsbelastning ökar.  Det behövs fler händer inom vården och omsorgen.

Vänsterpartiet i Södertälje har tagit initiativ till att kommunen nu avsätter 24 mkr fördelade på tre år för förbättrade arbetsvillkor för personalen.

Vänsterpartiet verkar för ökad delaktighet och ökat inflytande för de anställda. Större handlingsutrymme och starkt stöd från cheferna är viktigt. Genom att arbetsmiljön och arbetstiderna för de anställda förbättras och genom ökat inflytande över det egna arbetet minskar stress och sjukskrivningar.

Cheferna måste ha god kompetens att leda, planera och genomföra arbetet men också göra de anställda delaktiga i planering och andra beslut. Samverkan på alla nivåer är viktig.

All personal bör få adekvat och kontinuerlig utbildning inom olika områden – listan är lång. Hit hör bl a ökade kunskaper om demens och funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, rehabilitering, bemötande, mathantering, digitalisering samt palliativ vård (vård i livets slutskede).

Nyanställda och vikarier måste också få god handledning.

Digitaliseringen inom äldreomsorgens verksamheter innebär goda möjligheter till effektiviseringar och förbättringar för såväl vårdtagarna som för personalen. Det är angeläget att personalen snarast får ta del av utvecklingen och fortbilda sig inom detta område. Det är viktigt att digitaliseringen, som direkt påverkar de äldres vardag, sker på de äldres villkor och att de känner sig delaktiga i de förändringar som sker.

Vänsterpartiet vill också genomföra försök med sex timmars arbetsdag inom något område inom hemtjänsten, då vi sett många exempel på hur en arbetstidsförkortning förbättrar villkoren för de anställda och minskar sjukskrivningarna samtidigt som det i längden kommer de äldre till godo.

Personalen måste få rimliga arbetstider. Heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

 Våld i nära relationer

Våld i nära relationer förekommer i alla åldersgrupper, även hos äldre och här råder ett stort mörkertal. Forskning visar att kvinnor utsätts för våld i betydligt större utsträckning än männen. Våld kan utövas av partners, egna barn och andra närstående men också av vårdgivare och av andra äldre på äldreboenden. Det kan vara fysiskt, sexuellt eller psykiskt våld men också försummelse eller ekonomiskt utnyttjande definieras som våld.

Vänsterpartiet anser att kunskap om alla typer av våld mot äldre ska finnas på alla nivåer inom äldreomsorgen. All personal måste få utbildning när det gäller att uppmärksamma och identifiera signaler om att våld förekommer. De bör också veta vart de kan vända sig med sina iakttagelser för ytterligare utredning och riskbedömning.

Vänsterpartiet i Södertälje vill under kommande mandatperiod verka för följande

  • Inga privata vinstintressen inom äldreomsorgen
  • Stärkt och utvecklad kommunal äldreomsorg med ökat medinflytande för de äldre
  • Utbildad och kompetent personal med bra arbetsvillkor och tid att se till de äldres behov
  • Vård och omsorg som kännetecknas av omtanke och medkänsla
  • Utbyggnaden av boenden för äldre i olika former och utifrån de äldres önskemål
  • Ökat stöd åt de anhöriga
  • Satsning på god mat och positiva måltidssituationer

En röst på Vänsterpartiet i valet är också en röst på god vård och trygghet för våra äldre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopiera länk