• Hem
  • Att äga tillsam...
sida

Att äga tillsammans är bra för Södertälje

Vi Södertäljebor har all anledning att vara nöjda med vad som levereras från våra gemensamt ägda företag inom Telge. El, allmännytta, återvinning, fjärrvärme, gator och avlopp, bredbandsnät och idrottshallar för att ta några exempel.  Till skillnad mot Allianspartierna anser vi att vi tillsammans ska äga viktiga delar av välfärden och att vinster och överskott som uppstår fördelas demokratiskt.

Vissa saker i livet blir bättre, billigare, enklare och rättvisare om vi gör det tillsammans!

I frågan om gemensamt ägande finns en grundläggande ideologisk skillnad mellan vänster och höger. Vänsterpartiet anser att vi tillsammans ska äga och driva vissa verksamheter för att få en rättvis fördelning och kunna hålla nere taxor och priser, istället för att energijättar och andra skor sig. Vinsten ska stanna hos oss i kommunen och efter nödvändiga investeringar i våra gemensamt ägda bolag kunna användas till skolor, äldreomsorg och välfärd istället för att hamna i börsbolagens fickor där de istället används till bonusar för höga chefer eller via skatteparadis undantas från beskattning.

Många kommuner har valt att sälja ut såväl sina allmännyttiga bostadsföretag som sina energibolag och sophantering. Detta har resulterat i kraftigt ökade avgifter för el, fjärrvärme och sophantering samtidigt som verksamhetens vinst hamnat i någon annans ficka.

I Södertälje väljer vi att istället utveckla det gemensamma ägandet med kommuninvånarnas bästa som utgångspunkt. Vi har därför relativt låga hyror, elpriser och fjärrvärmepriser. Våra eltaxor ligger över tid lägre än de stora eljättarnas nivåer vars monopol tagit över det mesta i många kommuner. Vi kan dessutom se ökade vinster varje år och en stor del av dem får vi tillbaka och kan använda till våra kärnverksamheter. 2017 kunde 450 miljoner kronor användas för att förstärka ekonomin eller amortera skulder. Intäkten motsvarar över 2 kronor i kommunalskatt. Vi tycker det är god hushållning och klok ekonomi att inte sälja dessa värdefulla företag som vi Södertäljebor äger till vår gemensamma nytta.

Demokratisk folkvald styrelsesammansättning

Vi tycker att principen att förtroendevalda ska utgöra styrelser i gemensamt ägda bolag är viktig. Undantag har varit Telge Hovsjö, där vi tidigare valde att utse ett antal styrelsemedlemmar med strikta bostadsband. Det behöver emellertid utses nya ledamöter regelbundet även i bolag som rymmer externa styrelseledamöter. Det är en viktig demokratifråga.

Hyr dig fri hos Telge Bostäder

Många, särskilt äldre och yngre tycker att kunna hyra en bostad ger större frihet än att äga. Telge Bostäder (TB) är vårt gemensamma bostadsföretag som har som syfte att tillhandahålla lägenheter av god kvalité till rimliga hyresnivåer. Vänsterpartiet värnar och slår vakt om allmännyttan och den bruksvärdesprincip som gör att hyresnivåerna blir rimliga. Under åren har ett antal bostäder sålts till privata företag där det enda som räknats har varit vinsten till ägarna. Detta har ofta resulterat i högre hyror och ett uselt underhåll för de hyresgäster som har fått byta hyresvärd från TB. Även TB måste ha en organisation som klarar av att stå mot byggjättar som exempelvis Skanska så att man inte hamnar i samma skandaler som vid bygget av Nya Karolinska. Renoveringen av Fornhöjden blev tyvärr ett sådant fall.

Vänsterpartiet vill att TB aktivt ska bygga fler hyresrätter då allt fler vill bo och arbeta i Södertälje. Bostäderna får gärna var i form av småhus som är eftertraktade. TB skall bära sina egna kostnader, d.v.s. räntor, drift och underhåll och inte ta ut oskälig vinst ur bolaget.

En ny hyreslägenhet om 100 kvadratmeter kostar tvåtusen kronor mer än en motsvarande bostadsrätt eller eget hem (villa). Det beror på nationella regler som missgynnar hyresrätten. Detta är en orättvisa som Vänsterpartiet inte kan acceptera.

 Telge Fastigheter

Genom att alla kommunens fastigheter finns i ett bolag har Södertälje kommun bättre kontroll över våra gemensamt ägda fastigheter och kan hantera dem effektivt. Det innebär lägre kostnader och större möjligheter att göra nödvändiga investeringar i exempelvis skolor, förskolor, äldreboenden, upprustning av centrum.

Telge Fastigheter och kommunen har ett särskilt socialt ansvar för att skapa förutsättningar för ett livfullt centrum med en mångfald av aktiviteter såväl dagtid som kvällstid där inte bara kommersiella överväganden ska gälla. Målet är att fler ska välja Södertälje centrum för kultur och nöje.

Våra kommunala fastighetsbolag bör tillhandahålla bra lokaler med kommunalt subventionerade hyror till ideella föreningar för kultur- och fritidsverksamhet.

Södertälje hamn

Södertälje hamn är en viktig pusselbit för införseln av varor i vår region. Det är också den största av Sveriges hamnar för import av bilar. Sjötransporter är det effektivaste sättet att transportera gods. Genom sitt unika läge vid motorvägarna och järnvägen kan vi se till att godset som ska till Storstockholmsområdet tar kortare väg till slutkunden och därigenom bidrar vi till att minska miljöbelastningen. Södertälje hamn är miljöcertifierad och blev landets första arbetsmiljöcertifierade hamn.

Vänsterpartiet vill att logistikcentrum i Almnäs utvecklas där Södertälje hamn är en viktig aktör. Vänsterpartiet vill att Södertälje Hamn även fortsättningsvis ska var en viktig del av den regionala transportnäringen.

Telge Nät och Telge Energi

Dessa bolag förser oss med värme, vatten, el och snart internet via bredband. Vi har i Södertälje klart lägre avgifter och priser än de kommuner som sålt sina energibolag. Våra bolag genererar dessutom stora ekonomiska överskott till stor nytta för ägaren som alltså är vi Södertäljebor tillsammans.

 

Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod

  • Utveckla lönsamheten och låta oss Södertäljebor även fortsatt tillsammans äga Telgebolagen
  • Använda överskott och vinster i bolagen till skola, äldreomsorg och vård
  • Förbättra den demokratiska styrningen i bolagen
  • Verka för rättvisare hyror

 

 

 

Kopiera länk