• Hem
  • Bygg fler och b...
sida

Bygg fler och bättre bostäder

Södertäljes program för stadskärnan och fördjupade översiktsplaner bar vänsterpartiets signum när de fastställdes och nu befinner de sig i en genomförandefas, med de utmaningar och detaljfrågor som inte är lösta efter 40 år av s.k. ”miljonprogrambyggen”. 2019 byggs Södertälje på ett nytt sätt. Snart 100 000 invånare i en kommun som har växtvärk. Det är nödvändigt att prioritera bostadsbyggandet i kommunen. Inga nya satellitstadsdelar utan förtätning och bättre utnyttjande av vattennära lägen. Olika upplåtelseformer blandas och stadskärnans attraktivitet ökar med 2 000 nya bostäder.  Fler av de drygt

22 000[1] som dagpendlar till Södertälje och betalar skatt i andra kommuner måste bosätta sig här. Trots att bostadskön är kortare än i länets övriga kommuner så är den för lång. Vår allmännytta bygger alltför få bostäder. Nyproduktion är för dyr och på byggmarknaden råder oligopol[2] med högt uppdrivna priser.

 Prioritera ungdomsbostäder och boenden för äldre

Det är ungdomar som har svårast att finna och bekosta sin första egna bostad. Många ungdomar bor idag hemma för att det är omöjligt att hitta en egen bostad till rimlig kostnad. Vi vill prioritera byggande av hyresrätter med låga hyror men det behövs även småhus som tilltalar barnfamiljer. Fler upplåtelseformer för äldre genom olika boenden är en växande framtidsutmaning när andelen äldre ökar.

Bostad till rimligt pris

En bra bostad är en social rättighet. Vänsterpartiet vill att allas rätt till bostad tillgodoses efter behov. I samband med avvecklingen av de statliga bostadsstöden har bostadsmarknaden fördyrats. Boendekostnaderna i nyproduktionen har blivit orimligt höga. Avsaknaden av en fungerande konkurrenssituation i byggbranschen späder ytterligare på bygg- och boendekostnaderna. Även Telge Bostäder måste få nyttja de skattefinansierade ROT-avdragen. Så är det inte idag.

 Förnya Stadskärnan

Väldigt många Södertäljebor vill bo nära centrum och vattnet. Men centrum är inte tillräckligt attraktivt på kvällen vilket gör att ungdomar väljer att åka bort. Fler bostäder i centrum istället för nya satellitstadsdelar samt stråk där kvällsaktiviteter samlas kommer att bidra till att göra stadskärnan mer levande efter kl. 18. Vi vill skapa ett ”kluster” vid Maren där kvällsaktiviteter och kultur prioriteras. De bostäder som byggs ska bidra till blandade boendeformer. Vattennära byggande kräver försiktighet och planering för att bevara miljöbilden och för att inte begränsa tillgången till strandpromenader, cykelvägar och strövområden.

Vänsterpartiet i Södertälje vill genomföra en översiktsplan som bygger på förtätningar istället för nya stadsdelar. Vi tycker att behovet av förnyelse och fler människor i centrum är viktigt. Att bygga Södertälje som vi gjorde i 30 år är fel sätt att utveckla en stad 2019.

Telge Bostäder (TB) – ett klokt sätt att bo

Telge Bostäder är vårt instrument att bygga och renovera. TB har stora bostadsbestånd i centrum som möjliggör att hyresgäster i allmännyttan ibland kan hitta bostäder i många olika lägen – även centralt i staden – jämfört med jämförbara städer. Men trycket växer. Hyrorna i nya hyresrätter ska bekostas av hyrorna inom hyreskollektivet så att inga bostäder behöver säljas för att bekosta nybyggnationer.

Vänsterpartiet anser att hyresrätten inte ska vara en handelsvara och motsätter sig större utförsäljningar till andra ägare än stat, kommun och allmänna pensionsstiftelser. Att producera, äga och förvalta bostäder är ett långsiktigt åtagande. Hyresrätten ger frihet för väldigt många.

Telge Bostäder bygger för få nya hyresrätter. Vänsterpartiet vill ge direktiv till Telge Bostäder att bygga fler nya bostäder. Telge Bostäder bör även bygga och hyra ut småhus eftersom denna boendeform efterfrågas av många Södertäljebor. Telge Bostäders organisation är i dag inte anpassade till nyproduktion.

 Vänsterpartiet vill ha många upplåtelseformer. På detta sätt blir det en naturlig blandning mellan olika kulturer och generationer. Vi tycker att styrelserna i bostadsföretagen ska domineras av de som själva bor i respektive område.

Anpassa boenden för äldre och för personer med funktionshinder

En förbättrad tillgänglighet i både gamla och nyare bostäder är en förutsättning för att alla som är äldre och funktions-hindrade ska kunna bo kvar i sin bostad. Samtidigt ska ingen tvingas att bo kvar hemma ensam och kanske bli isolerad. Det måste gå att byta bostadsform inom det bostads-område där man bor.

En omfattande nyproduktion av boenden, även anpassade för äldre, måste öka så att äldre kan få bo kvar i sin stads- eller kommundel, om de önskar. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att det byggs fler vård- och omsorgsboenden, och även att det blir fler trygghetsboenden för de äldre.

 Bättre boende i kommundelarna

I kommundelarna måste framförallt byggande av småhus underlättas, då många familjer vill bosätta sig utanför staden, men också den som av olika skäl vill byta boendeform måste få tillgång till hyresrätter och boende för äldre i kommundelen. Vänsterpartiet vill underlätta boende i kommundelarna. (Se även kapitlet om kommundelarna.)

 En kommunal bostadsförmedling

Vänsterpartiet menar att de hyresbostäder som byggs ska fördelas genom en gemensam bostadsförmedling och småhus på kommunens mark skall fördelas via en tomtkö. Vi i Vänsterpartiet anser att det är viktigt att bostadssökande kan vända sig till en bostadsförmedling där alla typer av bostäder och lokaler förmedlas och där alla aktörer kan mötas.

 

Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod

  • Bygga fler bostäder och prioritera ungdomsbostäder och boendeformer för äldre
  • Förnya stadskärnan
  • Arbeta för blandade upplåtelseformer i nyproduktionen
  • Behålla och utveckla Telge Bostäder
  • Förbättrad service i befintliga stadsdelscentra
  • Införa en gemensam bostadsförmedling
  • Slå vakt om allmännyttan

 

[1] SCB 2016

[2] Ett oligopol är en marknadsform som uppstår på marknaden när det bara finns ett fåtal säljare. Oligopol innebär högre priser för konsumenterna jämfört med en normalt konkurransutsatt marknad.

Kopiera länk