• Hem
 • Bygga smart &am...
sida

Bygga smart & bo tryggt

Bygga smart & bo tryggt

Bostaden är en grundläggande social rättighet och därför vill Vänsterpartiet bygga fler hyresrätter och skapa en starkare allmännytta. Sedan 1990-talet har bostadsbyggandet mer och mer skett på marknadens villkor enligt nyliberal modell. En bostadspolitik där man systematiskt sålt ut våra gemensamt ägda hyresrätter för att bilda bostadsrätter eller sålts ut till privata fastighetsägare, som antingen underlåtit att renovera eller kraftigt höjt hyrorna i samband med renovering så att kostnaderna helt och hållet förts över på hyresgästerna så att vissa inte har råd att bo kvar – så kallade renovräkningar.

Södertälje kommun kan via våra kommunalt ägda bostadsbolag och fastighetsbolag ta täten i byggproduktionen för funktionella, trivsamma, väldisponerade och prisvärda hyresrätter. Vi vill bygga fler hyresrätter och en starkare allmännytta. Vi kommer kämpa för den svenska modellen för hyressättning med kollektivt förhandlade hyror som sätts utifrån bruksvärdesprincipen och stå upp för hyresgästerna mot marknadshyror, utförsäljningar och renovräkningar.

Vänsterpartiet vill se en utveckling av så kallat gemenskapsbyggande och
-boende. En byggemenskapsförening har i regel inte de resurser som krävs för att genomföra ett helt byggprojekt. I Göteborg har stadens allmännytta gått in i samarbetet. En liknande modell vill vi införa i Södertälje.

 

Byggboom i Södertälje

Under lång tid har det byggts alldeles för lite och för dyrt. Södertälje kommun har sedan ett antal år en utbyggnadsstrategi, men saknar ett väl underbyggt bostadsförsörjningsprogram som på ett tydliggör befolkningens förutsättningar och bostadsbehov. Likaså saknas en lokalt förankrad kommunal bostadsförmedling som omfattar hela den lokala bostadsmarknaden.

Behoven av både större och mindre lägenheter som folk har råd med är mycket stora. Dessutom, om dagens 20 000 inpendlare till Södertälje kunde erbjudas bostad i kommunen skulle transportbehoven kunna reduceras och en betydande andel utsläpp av växthusgaser försvinna. Kommunens mål om 20 000 lägenheter byggda fram till 2036 kräver bostäder och kvarter som är tilltalande och hållbara. Vänsterpartiet har i flera år budgeterat för återinrättande av en stadsarkitekt, något som nu har hörsammats av den politiska majoriteten.

Byggandet ställer ökade krav på utbyggnad och investeringar i både samhällsservice, infrastruktur, näringsliv och handel. Samtidigt med denna omfattande lokala expansion ska den nödvändiga omställningen som uppfyller Parisavtalets internationella klimatöverenskommelse och de 17 målen i FN:s Agenda 2030 klaras. Det är bråttom.

 

Hållbart byggande

Enligt Boverkets beräkningar står bygg- och fastighetssektorn för upp till 35 % av samhällets miljöpåverkan. Det handlar om vilken mark som nyttjas, byggmaterialets tillverkning, byggtransporternas växthusgasutsläpp, energianvändningen och om bygg- och rivningsavfallet. Kommunen kan därför se till att överenskommelser med byggbolagen om klimat- och miljöåtaganden skrivs in i köpe- och exploateringsavtalen. Vänsterpartiet vill skärpa kommunens framtagna ”Riktlinjer för hållbart byggande” och komplettera med hela byggnationen och dess process i ett livscykelperspektiv och bli ett obligatorium vid varje sådant avtal.

För ett hållbart byggande ska energianvändningen radikalt minska, såväl i byggprocessen som i driften. I markanvisningsprocessen och i exploateringsavtalen vill Vänsterpartiet att kommunen aktivt ska informera privata byggherrar och fastighetsutvecklare om kommunens ambition och mål om energibesparingar. Södertäljebor har genom vårt helägda bolag Telge bostäder stor kontroll över energieffektiviseringen och kan se till att öka användningen från förnyelsebara källor genom att både solvärme och solceller anläggs på både äldre och nytillkomna kommunägda fastigheter.

Kylning av lokalers och bostäders inomhusklimat har aktualiserats av klimatförändringarnas stigande temperaturer under sommarhalvåret och med en ökande andel förtätade stadskvarter där höga hus med glaspartier utan utrymmen för skyddande grönska riskerar att utsättas för hetta. Vänsterpartiet vill i fortsättningen att stadsplaneringsprocessen tar hänsyn till de förändrade vädersituationerna bland annat genom att se till att skapa skuggande växtlighet och placera huskroppar så att skugga kan uppnås under dygnets hetare timmar.  Vi vill se fler gröna tak då de hjälper till att binda föroreningar och utgör ekologiska nischer för fåglar och insekter och avlastar dagvattensystemet genom att binda regnvatten.  I samband med nybyggnation av nya stadsdelar och kvarter vill vi att en del av närområdet möjliggörs för invånarnas odlingsintresse. Efterfrågan på odlingslotter växer och kön är lång. Som invånare i Södertälje ska man inte behöva vara välbeställd villaägare för att kunna ha tillgång till egen odlingsmark. Det är en rättvisefråga.

 

Hållbart byggmaterial och återvinning

Byggnadsmaterial påverkar miljön på flera sätt. Träråvara som byggnadsmaterial binder inte bara koldioxid, det kan det bytas ut efter hand och på så sätt förlänga byggnadens livslängd. Betong är däremot ett mycket energikrävande byggmaterial att framställa som genererar stora utsläpp av koldioxid samt skapar stora dagbrott i landskapet. Vänsterpartiet vill därför att nybyggnationen i Södertälje prövar flerfamiljshus i träkonstruktioner.

Vänsterpartiet vill att kommunen på ett systematiskt sätt vid varje markanvisning, exploateringsavtal och/eller köpeavtal ålägger exploatörer och byggbolag att miljöcertifiera sina byggobjekt samt följer Södertälje kommuns Riktlinjer för hållbart byggande och arkitektur. Många tusen ton byggmaterial slängs på tippen varje år, trots att det är användbart – till exempel dörrpartier, innerväggar, tak, handfat, toaletter, galler, smide med mera. Hus och byggnader är en viktig resurs, precis som naturresurser som vi kan ta tillvara på.

 

Vänsterpartiet vill under den kommande mandatperioden:

 • Se till att allmännyttan bygger hyresrätter folk har råd att bo i
 • Ta fram ett tydligt bostadsförsörjningsprogram
 • Etablera en lokal allmän bostadsförmedling
 • Främja byggande av flerfamiljshus i trä
 • Anlägga solceller och solfångare på kommunägda fastigheter
 • Att inga grönområden exploateras
 • Skapa värmesänkor och skugga genom växtlighet
 • Anlägga gröna tak med solceller
 • Skapa markreservationer för gemenskapsbonde och/eller byggande
 • Stödja boende- och bygggemenskaper genom allmännyttan
 • Anlägga odlingslotter i anslutning till nybyggnationer och anlägga fler vid befintliga bostadsbestånd
Kopiera länk