• Hem
  • De kommunanstäl...
sida

De kommunanställda är vår viktigaste resurs

Kommunen och Telgekoncernen har ca 6 000 anställda som för många är den direkta kontakten med ”kommunen”. Löner utgör mer än 50 % av kommunens budget. Det finns fortfarande löneskillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken som kräver en aktiv lönepolitik. Löneskillnaderna inom varje yrkesgrupp är glädjande nog borta.

 Goda värden ska prägla arbetsplatsen

Vänsterpartiet vill att kommunen ska vara en förebild när det gäller att erbjuda personalen goda arbetsförhållanden, meningsfulla arbeten och en hög grad av inflytande över arbetets organisering. En förutsättning för att personalen ska fortsätta att kunna ge invånarna bästa tänkbara service är att personalen själv mår bra på sin arbetsplats.

En bra arbetsplats är där man som anställd har en känsla av sammanhang och kan skapa sig en meningsfull tillvaro med en bra jämvikt mellan arbete och fritid. Dessa förutsättningar är grundbulten för ett harmoniskt liv.

Alla som arbetar i inom den kommunala sektorn ska ha en kunskap om våld i nära relationer; därför är det av stor vikt att öka medvetenheten hos politiker och anställda om mäns våld mot kvinnor i alla former och därigenom få ett ökat ansvarstagande för alla anställda och politiker inom den kommunala sektorn att motverka våld i nära relationer.

Metoo-uppropen har satt fingret på en av samhällets stora utmaningar.  Alla offentliga institutioner i den kommunala sfären måste granskas, skolor, förskolor, äldreboende, kommunala förvaltningar, bolag och bidragstagande institutioner, liksom de politiska församlingarna. Det hittillsvarande kommunala jämställdhetsarbetet har förlöpt på för ljummen sparlåga. Ett omfattande jämställdhetsprogram med feministiska förtecken bör tas fram och delges samtliga kommunala institutioner.

Värderingar ska vägleda

Vi vill att kommunens organisation ska bli mer värderingsstyrd. Kommuninvånare ska i sitt möte med de anställda på alla nivåer uppleva ett bra personligt bemötande, enkla rutiner, insyn i verksamheterna och en service anpassad till olika behov. Smidighet och vilja att göra sitt bästa i varje situation bör prägla kommunanställdas möte med brukare, anhöriga och invånare.

Den anställde ska framstå som enkel, modig, personlig och öppen i mötet med medborgaren. Kommunens medborgare ska efter ett möte känna att det gav mer än förväntat.

 Höj status på kvinnodominerade jobb

När vi jämför kvinnors och mäns löner bland kommunens samtliga anställda så tjänar kvinnor ca 95 % av vad män gör men när man jämför lönerna inom en yrkesgrupp så är skillnaderna inte mätbara, förutom att kvinnor oftast har lägst ingångslön inom varje yrkeskategori. Inom det privata näringslivet är skillnaden mellan mäns och kvinnors löner ännu större och där tjänar kvinnor bara ca 80 % av vad män gör. Skillnaden är alltså systematisk. De stora skillnaderna beror uteslutande på att status och lön för ett antal kvinnodominerade yrken är låg.

Inom den kommunala sektorn dominerar låglöneyrken som vårdbiträden, vårdare, undersköterskor, förskollärare, fritidsledare, barnskötare, ekonomibiträden och personliga assistenter. Även lokalvårdare som tidigare fanns i Telge Rent AB hörde till denna grupp. Vänsterpartiet vill att Telge Rent återbildas för att förbättra situationen för de som städar kommunens lokaler. Vänsterpartiet reserverade sig mot försäljningen av Telge Rent.

Vi vill utjämna skillnaderna och höja kvinnors lön och status i kommunen och då är det just dessa yrkesgrupper och det arbete som utförs av dem som måste prioriteras och lyftas fram.

Det finns även mansdominerade yrken med låg lön som bör främjas exempelvis park- och trädgårdsarbete som idag har bland de lägsta lönerna i kommunen. En annan konsekvens av den sneda könsfördelningen inom olika yrken är att extremt få av förskollärarna i Södertälje är män. Vi i Vänsterpartiet anser att både män och kvinnor behövs inom vård, omsorg och skolan och vill jobba aktivt för att förändra denna snedfördelning. Vänsterpartiet vill införa sextimmars arbetsdag inom äldreomsorgen och samtidigt utveckla heltidsmodellen där personalen aktivt involveras i arbetet.

Vänsterpartiet vill att de viktiga arbete som vårdbiträden, vårdare, undersköterskor, förskollärare, fritidsledare, barnskötare, ekonomibiträden, personliga assistenter, lokalvårdare och parkarbetare utför belönas bättre än idag. Det bör ske genom att grupperna prioriteras i löneförhandlingarna eller ges bonus som sker i de kommunala bolagen.

Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod

  • Ge ökade möjligheter för personalen att påverka sitt arbete
  • Göra kommunens förvaltningar till förebilder för ”den goda arbetsplatsen”
  • Ge kvinnodominerade yrken högre status och lön
  • Införa arbetstidsförkortning inom delar av äldreomsorgen
  • Verka för att goda värderingar ska styra arbetet
  • Verka för att anställa fler män i förskolan

 

 

 

Kopiera länk