• Hem
  • Demokrati – gru...
sida

Demokrati – grunden för välfärd och god samhällsutveckling

I regeringsformens första kapitel och första paragraf står: “All makt utgår från folket”. Det är den svenska demokratins yttersta grundsats. Och den förpliktigar. För att arbeta för demokratins behov av ett ständigt förverkligande, behöver demokratiprocessen hållas levande också i perioden mellan de allmänna valen vart fjärde år. Södertäljes medborgare, boende och verksamma bör ges möjligheten att på ett systematiskt och regelbundet sätt göras delaktiga i viktiga frågeställningar inför kommun- och samhällsbeslut genom exempelvis Medborgarforum. Sådana forum kan genomföras på olika sätt och i olika form, digitalt eller analogt, som digitala mötesplatser eller fysiska dito.

 Allas lika värde

Vänsterpartiet står för allas lika värde. Detta betyder att respekten för de mänskliga rättigheterna är okränkbara. Alla ska behandlas lika oavsett nationellt ursprung, religiös tillhörighet, sexuell läggning, kön, utseende, ålder, funktionsnedsättning, politisk hemvist.

I en stad som Södertälje är det mycket viktigt att samhället står upp emot de strömningar som spär på främlings-fientlighet mot personer med utländsk bakgrund eller en annan sexuell läggning. Vänsterpartiet i Södertälje vill stötta organisationer och föreningar som aktivt arbetar för att minska hatbrott och som främjar allas lika värde. Vänsterpartiet vill att all verksamhet i kommunal förvaltning och i kommunala bolag ska bli HBTQ-certifierade.

Vänsterpartiet Södertälje viker inte ner sig när det gäller att försvara allas lika värde.

 Demokrati och inkludering

Under 100 år har Vänsterpartiet och dess föregångare kämpat för att utveckla demokratin.

Arbetarrörelsens kamp för rösträtt, rättvisa och utjämning i samhället har lett till att vi gått från ett fattigsverige till ett välfärdssamhälle. Men det finns fortfarande stora klyftor mellan människor.

I Södertälje skiljer sig t.ex. andelen förvärvsarbetande, 20-64 år, mycket åt mellan olika områden. I Hovsjö ligger den på ca. 54 % mot 71,5 % i hela kommunen och både i Hovsjö och Ronna är den genomsnittliga inkomsten endast hälften av riksgenomsnittet och en betydligt högre andel av befolkningen i dessa områden lever på försörjningsstöd jämfört med riket i övrigt[1].

Ett stort problem är att många individer, speciellt i miljonprogramsområdena, inte känner sig delaktiga i samhället och inte heller deltar i de demokratiska processerna. Arbetslöshet, språksvårigheter, låg utbildningsnivå, lågt avlönade och otrygga anställningar, trångboddhet och otrygghet skapar ett utanförskap och allt detta är en konsekvens av orättvisorna i klassamhället.

Södertälje har under åren haft en stor invandring som bidragit till stadens och näringslivets utveckling. Att ta emot många flyktingar innebär också svårigheter och speciellt besvärligt har boendesituationen varit. Människor som flytt från krig, religiös och etnisk förföljelse har ofta fått flytta in hos sina släktingar speciellt i miljonprogramsområdena med trångboddhet som följd och/eller tvingats till svarta hyreskontrakt med ockerhyror. Detta har lett till ett segregerat boende i kommunen som försvårar integrationen och skapar främlingskap mellan människor med olika bakgrund.

Vänsterpartiet vill ha ett Södertälje för alla – inte bara de rika. En politik för arbete åt alla, utbildning, billiga bra bostäder med hyresrätt över hela staden, ökad social trygghet som kan inge hopp om en bättre framtid och ge en verklig delaktighet i samhället och förstärka demokratin.

För att leva upp till våra demokratiska ideal om människors lika värde är det viktigt att kraftigt fördöma  hedersförtryck, barnaga, barnäktenskap och patriarkala strukturer. De ska bekämpas med lagstiftning och feministiska värderingar.

 Fördjupa demokratin – satsa på brukarstyrelser

En viktig del av demokratin är att beslut fattas så nära folket som möjligt. Genom fler brukarstyrelser med ökat inflytande i den offentliga verksamheten kommer demokratin närmare folket. Elever, lärare, föräldrar, omsorgstagare med flera ska påverka verksamheten i sin skola, förskola eller äldreomsorgsenhet. I medborgarnas närmiljö bör föreningar och närboende ges ökad möjlighet att genom medborgardialoger ta ansvar för delar av skötsel och underhåll.

Utveckla offentlighetsprincipen och meddelarfriheten

Vi vill värna de demokratiska principerna som har gjort Sverige till ett öppet samhälle. All kommunal verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen och meddelarfriheten för offentligt anställda. Denna princip omfattar inte verksamhet i privat regi, vilket innebär att fler privatiseringar minskar insynen. Privata skolor, äldreboenden och sjukhus ska inte kunna huka sig bakom aktiebolagslagen för att slippa insyn. Vänsterpartiet anser att alla verksamheter som betalas med våra gemensamma skatter skall omfattas av offentlighet och meddelarfrihet oavsett ägarskap.

Av samtliga erkända diskrimineringsgrunder är åldersdiskriminering den absolut mest frekventa i samhället. Inom arbetslivet ratas arbetssökande över 50 för att de är för gamla, efter pensionen har seniorerna inget bruksvärde och behandlas därefter inom bankväsende, sjukvård och omsorg. Vänsterpartiet vill att en tjänst inrättas som tar tillvara de äldres rättigheter.

 Vänsterpartiet vill under den kommande mandatperioden:

  • Utvidga offentlighetsprincipen och meddelarfriheten så att den gäller all skattefinansierad verksamhet
  • Utveckla brukarstyrelser och medborgardialoger
  • Verka för att all kommunal och upphandlad samt bidragsfinansierad verksamhet ska vara HBTQ-certifierad
  • Inrätta en tjänst som tillvaratar de äldres rättigheter
  • Ge nyanlända en kvalitativ och bra svenskundervisning och bra samhällsinformation om lagar och regelverk samt förståelse för feministiska värderingar

 

[1] SCB 2016

Kopiera länk