• Hem
  • Demokrati
sida

Demokrati

Demokrati

Vänsterpartiet har alltid kämpat för en fördjupning av den svenska demokratin och för alla människors lika värde.  Vi har varit med att bygga upp ett välfärdssamhälle som ger fler möjlighet att delta i den demokratiska processen på lika villkor. Studieförbund, föreningsliv och bibliotek har bidragit till att ge medborgarna verktyg att delta i samhällsdebatten. Men det finns fortfarande hinder som gör det svårt för människor att delta på den offentliga arenan och skapa samhällsförändring som jämlikar, och på vissa områden har utvecklingen gått bakåt. Privatiseringar av offentliga verksamheter har gett människor mindre att säga till om när det gäller arbetslivet. Marknadsskolan ger inte alla samma möjlighet att få en god utbildning i enlighet med sina egna förutsättningar vilket det gör att alla inte kan delta på samma villkor i det demokratiska livet. Hot och hat skrämmer i allt högre grad bort människor från offentligheten om de har åsikter eller en identitet som inte gillas av de alltmer radikaliserade högerkonservativa krafterna. Allt detta representerar en utveckling som Vänsterpartiet vill vända.

Vi vill se en mer levande demokrati i Södertälje. I vår kommun lever många människor med olika livsåskådningar, bakgrunder och erfarenheter och vi vill ge möjligheter för alla perspektiv och åsikter att höras. Vi vill också att politiken ska komma närmare medborgarna och att politikerna blir mer lyhörda inför medborgarnas synpunkter och problem. Vi vill tex sänka politikers löner då vi anser att de ska samma ekonomiska förutsättningar som oss andra, annars är risken allt för stor att man fjärmar sig i en egen politikerklass.

Vi vill motverka alla former av diskriminering som har att göra med sådant som etnisk härkomst, religion, ålder, kön, sexuell läggning och funktionsvariation. Alla invånare ska vara fria från förtryck och orättvis behandling, oavsett om det sker i kommunens verksamhet, i företag, i civilsamhället eller inom familjen. Särskilt måste vi se till att invånarna i kommunens eftersatta miljonprogramsområden får rätt förutsättningar in i samhällsgemenskapen. För detta behövs fler jobb, bostäder och fungerande skolor. Vänsterpartiet har en politik för allt detta som bygger på jämlikhet och respekt för människors olikheter. Bland annat vill vi utveckla undervisningen inom SFI och Komvux så att svenska språket lärs ut på ett effektivare, men också mer arbetslivsinriktat, sätt.

För att politiken ska komma närmare människors vardag vill vi inrätta medborgarkontor i våra stadsdelar, först och främst i våra eftersatta områden. Där ska invånarna få tillgång till en mer direkt samhällsservice såsom socialtjänst, arbetsförmedling, polis och skatteverk. Det kommer också bidra till att göra de olika stadsdelarnas centrum till mer levande platser. Vi vill att de boende i olika områden ska ges större möjligheter att påverka sin egen närmiljö och att de som arbetar i kommunens olika verksamheter ska få större inflytande över sin arbetssituation.

Kort sagt strävar vi efter en fördjupad demokrati på många plan och inte en fortsatt utveckling där mer och mer makt att fatta beslut om saker som är viktiga för människor hamnar hos företag eller avlägsna byråkrater. Ett led i detta är att stärka och utveckla offentlighetsprincipen och meddelarfriheten för offentligt anställda. Särskilt måste insynen öka i verksamheter som finansieras av skattemedel men som utförs i privat regi, såsom skolor och äldreboenden, detta både för att säkerställa goda arbetsvillkor för de anställda och god kvalitet på tjänsterna för medborgarna.

 

Vänsterpartiet vill under den kommande mandatperioden:

  • Inrätta medborgarkontor med olika typer av samhällsservice i några av våra större stadsdelar, främst i eftersatta miljonprogramsområden
  • Verka för att kommunen arbetar aktivt med att inkludera medborgarna i beslut som rör deras närmiljö, t.ex. med hjälp av offentliga rådslag
  • Utvidga offentlighetsprincipen och meddelarfriheten så att den gäller all skattefinansierad verksamhet
  • Säkerställa att kunskap och kontinuerlig utbildning om olika former av diskriminering genomsyrar hela kommunens verksamhet
Kopiera länk