• Hem
  • Den livsviktiga...
sida

Den livsviktiga kulturen

Den livsviktiga kulturen

Den svenska arbetarrörelsen insåg tidigt att folkbildning och kultur gav viktiga bidrag till att förbättra och fördjupa människors liv och deras förmåga att delta i samhällsförändringen. Kulturen kan få oss att se världen med nya ögon, att byta perspektiv och tänka på nya sätt. Den kan vara ett verktyg för att förändra destruktiva eller förlegade attityder, traditioner och normer. Den utvecklar oss som människor. Vänsterpartiet anser att alla ska ha möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och kunna delta i kulturlivet på likvärdiga villkor. Kultur är inte grädden på moset, utan jästen i degen för att vi ska utvecklas, må bra och trivas.

Faktum är att klass, social härkomst och utbildningsnivå påverkar i vilken utsträckning en medverkar eller tar del av kulturlivet. Klassamhället skapar sociala barriärer som bidrar till det ojämlika utövandet och nyttjandet av kultur. Dessa ska rivas om vi ska uppnå vårt mål med att skapa full tillgång att delta i kulturen oavsett inkomst, könstillhörighet, ursprung, funktionsvariation eller bostadsort. Kulturaktiviteter måste finnas i människors närhet och till ett rimligt pris. Barn och ungdomar ska få växa upp i ett sammanhang där eget skapande, delaktighet i kulturlivet och nyttjande av kultur är naturliga delar av livet. Här har förskola, skola och skolbibliotek en central roll likaså samarbetet mellan skola, bibliotek, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet men kulturaktiviteter i skolor får inte bara bli tillfälliga tomtebloss utan de ska integreras i den vanliga undervisningen.

 

Ett kulturhus i Södertälje

Ett kulturhus skulle vara en kulturoas mitt i centrum med bibliotek, konsthall, scener, verkstäder, föreläsningssalar och mötesplatser. I ljuset av att Lunahuset ska rivas och annat kommer att växa upp där är det brådskade att upprätta ett kulturhus där biblioteket och konsthallen kan inhysas snarast möjligt. Biblioteket är vår gemensamma kunskapsbank, öppettider ska anpassas efter Södertäljebornas besöksmöjligheter. Vi vill också utöka bokbeståndet och erbjuda våra bibliotekarier kontinuerlig fortutbildning då de är oumbärliga i vårt kunskapssamhälle.

I dagens globaliserade värld är det viktigt att vara kritisk och förstå vad som sker i både i Sverige och internationellt, det ger våra medborgare fler möjligheter i livet så vi kommer öka satsningarna på folkbildningen och studieförbunden.  Kultur och bildning är levande företeelser i ständig förändring så vi ska aktivt stödja nya kulturinslag, studieförbundens cirkel- och kulturverksamhet och höja det kommunala bidraget till riksgenomsnittet och verka för att regionbidraget höjs.

 

Kulturarbetare

Södertälje har flera aktiva teaterföreningar, musikgrupper och körer. Vi vill ge alla kulturarbetare och utövare goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet i Södertälje. Det stora behovet av lokaler kan lösa genom att göra en fullvärdig lokalinventering och upprätta en ”lokalbank” där kulturutövare kan se vilka lokaler som finns tillgängliga. Våra kommunala bostads och fastighetsbolag ägs av oss gemensamt och ska vara oss nyttiga genom att tillhandahålla bra lokaler med subventionerade hyror för ideella föreningar för kulturverksamhet.

Vi vill bygga fler scener i vår kommun med en variation av funktioner för det behövs om vi ska kunna erbjuda Södertäljeborna ett rikt kulturliv. Även genom en scenkonstutredning kan vi också se hur vi på bästa sätt kan utnyttja de nuvarande scenerna och skapa framtida samarbeten. Estrad som idag erbjuder bio vissa dagar i veckan vill vi utveckla så att ett större programutbud med en enklare servering i samband med aktiviteter blir möjligt. Södertälje är även en musikstad med anor. Kommunen ska framöver aktivt stödja olika musikaliska livearrangemang på alla ställen som är möjliga, på torgen, parker, Marenplan m.m. Vi kommer att arbeta för att fler lokala konstnärer kan omfattas oftare i upphandlingen av utsmyckningen av nybyggnation i vår kommun och utöka Kultur 365 verksamhet. Vi kommer allt som allt arbeta för att vår kommun ska få en tydligare kulturell prägel genom en övergripande kulturpolitik som tar hänsyn till kulturen inom alla områden.

 

Fri kultur – fria människor

Södertälje har en av Sveriges finaste kulturskolor och den kan bli ännu bättre. Avgifterna ska inte hindra Södertäljes barn att utveckla en talang eller pröva på kulturskapande, vi i Södertälje har råd med en avgiftsfri kulturskola vilket kommer att införas om vi får bestämma. Vi kommer också utöka satsningen på projektet El Sistema till fler skolor så fler skolbarn får tillträde till musikens värld.

Vi vill utöka tillgången till Södertäljes kulturliv i alla kommun- och stadsdelar därför vill vi inrätta att kulturfilialer tillsammans med t.ex. lokala bibliotek, hembygdsföreningar, folkhögskolor och andra föreningar. Vänsterpartiet har under flera år stått bakom det särskilda stödet till Gula villan, Futurum, Kyrkskolan i Hölö och Mölnbo Folketshus, nu vill vi att de får ett permanent stöd för att utveckla och förbättra sin verksamhet

Genom alla tider har Södertäljeborna sett Torekällberget som en oas i staden. Vi har länge velat ha de satsningar som görs idag för att ”tillgängliggöra” friluftsmuseet men att införa inträde är att omöjliggöra för många som inte har råd, den politiken skapar skarpare klasskillnader i en kommun där vi behöver ta oss an framtiden tillsammans. Självklart ska det vara fri entré till Torekällberget. Här får besökarna ta del i hur djuren lever och förstå samspelet mellan djur och människa.  Alla ska få ta del av vår lokala historia, vår industrihistoria genom teater, utställningar och olika tillställningar.

Vi vill att den museala verksamheten på Torekällberget också inriktar sig på dokumentation och återspegling av det mångfasetterade internationella prägel samtida Södertälje har, vi vill se ett aktivt samarbete mellan hembygds och våra bygdegårdsföreningar när vi upprättar ett permanent stadsmuseum där.

Tillsammans med Södertäljes medborgare kommer vi arbeta för en kreativ, kunskapsrik, och innovativ kommun.

 

Vänsterpartiet vill under den kommande mandatperioden:

  • Inrätta ett kulturhus
  • Göra kulturskolan avgiftsfri och med möjlighet att låna instrument
  • Utveckla El Sistema för att besöka barn på fler skolor
  • Föra en politik på alla områden som förbättrar för kulturaktörer
  • Höja bidraget till folkbildningen och verka för att regionen gör detsamma
  • Utveckla mötesplatser över generationsgränserna i hela kommunen
  • Införa fri entré på Torekällberget, utveckla museet med Södertäljes samtidshistoria och verka för ett samarbete med bygdegårdsföreningarna
  • Permanenta stödet till Gula villan, Futurum i Järna, kyrkskolan i Hölö och Folkets hus i Mölnbo
  • Utveckla biblioteken i kommundelarna med utökade resurser
Kopiera länk