• Hem
  • Den stora klima...
sida

Den stora klimatomställningen

Vi har en vision

Vänsterpartiets Södertälje är en rättvis och grön kommun. Våra bostäder är vackra, trivsamma, prisvänliga, energisnåla och klimat- och miljövänliga. Maten som står på våra bord kommer från det närliggande odlings- och jordbrukslandskapet, eller har fraktats med klimatvänliga transporter och har tagits fram med hänsyn till giftfria odlings- och produktionsmetoder. Våra arbetsplatser medverkar i, bidrar till och påverkar på olika sätt det gröna hållbara gemensamma samhället.

Arbetstiden är förkortad och vår egen fria tid ger oss tillfälle att ägna oss åt bland annat familj, kultur, hantverk, föreningsliv och friluftsliv. Vi förflyttar oss med en väl utvecklad kollektivtrafik mellan hemmet och arbetsplatsen, utbildningen och handelsplatsen – lättillgängligt, bekvämt och kostnadsfritt. Järnvägen ska utvecklas och förstärkas för att kunna föra oss ut i naturen till våra natursköna småorter i landsbygden, till sjöar, skog och rekreation. Bilen ska kunna ställas vid infartsparkeringarna. I bästa fall går vi eller använder någon av de många cykelvägarna, när principen om 15-minuters-kommunen har slagit igenom – det vill säga den kommunplanering som gör att våra grundläggande behov ligger inom räckhåll om 15 minuter. Våra långresor sker med snabba fjärrtåg när vi låter bilen stå kvar i kvarterets gemensamma bilpool.

Vår konsumtion och våra inköp av varor har minskat betydligt eftersom återanvändning och återbruk i en cirkulär ekonomi har blivit en vana. ”Slit- och släng” som slog igenom under förra seklet har ersatts av hållbara, kvalitetssäkrade produkter. Likaså har förra seklets oerhörda kol- och oljeberoende för energiförsörjning ersatts med hållbara förnybara källor till energi. Vinden, vågorna, vattnet och solen är basen i den energiproduktionen.

 

Klimaträttvisa

Visionen om detta Södertälje har en bra bit att gå innan verklighet. Klimat- och miljöförändringar orsakade av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser är ett av de största globala miljöproblem som mänskligheten står inför under 2000-talet. Det handlar om allas vår överlevnad – människa, djur och natur. Vi menar att en hållbar ekologisk utveckling är intimt förknippad med en hållbar mänsklig utveckling, inte bara för människor i Sverige och västvärlden utan för alla människor. Vänsterpartiets politik för klimat och miljö omfattar därför en politik för social och ekonomisk rättvisa. Det hänger ihop. Så också i Södertälje kommun.

Det ska till radikala förändringar i de ekonomiska och finansiella systemen för att en reell förändring ska kunna få stopp på klimatförändringarna och den ekonomiska och sociala ojämlikheten. I det lokala perspektivet behöver Södertälje kommun ta ledningen över lokalsamhällets klimat- och miljöomställning genom att i samarbete med näringslivet, andra offentliga myndigheter och den civila sektorn sätta målen och de gemensamma åtgärderna för förändringsprocessen.

Med en socialistisk politik på ekologisk grund som sätter människan och naturen i centrum och förpassar rovdriftskapitalismen till historiens avfallshög kan det bli verklighet.

 

100 procent förnybar energi

Vänsterpartiet vill arbeta för ett Södertälje som utvecklas med hållbarhet som ledstjärna. Idag och för framtiden. Eftersom merparten av utsläppen i Södertälje kommer från transporter, el- och fjärrvärmeproduktionen samt bygg- och industrisektorn, är det inom dessa sektorer som utsläppsminskningarna främst måste ske. Vi har drivit på för att kommunen ska införa en årlig koldioxidbudget där kort- och långsiktiga utsläppsmål för alla Södertäljes samhällssektorer fastställs. Ytterligare en viktig kommunal åtgärd är att alla kommande politiska beslut ska beredas och analyseras ur klimat- och miljöperspektiv för att styra stadens utveckling till hållbarhet – ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Vänsterpartiet vill se en radikal energiomställning där 100 procent förnybar energiförsörjning är målet för hela Sverige 2040. Detta kan ske genom färre transporter, mindre resande, energieffektivisering, ökad användning av el, ändrade produktionsförhållanden och konsumtionsmönster och en minskad energianvändning i fastighetsbeståndet.

Vi kan fasa ut den fossila förbränningen som alstrar växthusgaserna genom en omfattande elektrifiering av transportsektorn och industrin.  Med en planerad och omfattande utbyggnad av förnybar energi: solceller, solfångare, biogas (kompostering och rötning) samt utbyggnad av vindkraft är det möjligt. Infrastrukturen behöver utvecklas med utbyggnad av överföringskapacitet och lagringsförmåga. Här vill vi öka den småskaliga lokala energiproduktionen från mindre enheter (vind, sol) för att tas omhand. Investeringar i förnybar energi är långsiktigt riktigt lönsamma, vilket i vissa fall står i motsättning till de kommunala bolagens kortsiktiga lönsamhetskrav. Kommunala bolags ägardirektiv ska därför ändras vid behov så att den förnybara energiproduktionen kan ha en längre avskrivningstid.

Solenergi är dagens och framtidens energikälla. Det är en hållbar, decentraliserad, demokratisk och fossilfri energiförsörjning för både stad och landsbygd. Vänsterpartiet vill verka för att Telge Energi driver på den lokala solenergiproduktionen och tar initiativ till fristående solkraftsparker till exempel efter E4 eller E20. Sammanfattningsvis finns i solenergin en stor potential för utveckling helt nya yrkeskår och arbetstillfällen redan idag och med sikte på framtiden.

I Stockholms län finns idag omkring 30 vindkraftverk och kapaciteten bör mångdubblas. Vänsterpartiet vill verka för att en eller flera större havsbaserade vindkraftsparker anläggs i länets yttre vattenområden i Östersjön. Tillsammans med andra parter ska Telge Energi medverka till förverkligandet.

Solens energi kan också användas till att värma vatten med solfångare. Det finns en stor potential att täcka hushållens behov av varmvatten under åtminstone sommarhalvåret. I samband med nybyggnationer kan Södertälje kommun redan nu genom plan- och bygglovsprocessen se till att en stor del av värmebehovet tillgodoses med solfångare kombinerat med värmelagring. Liksom i fallet med installation av solceller, ska installation av solfångare läggas in i de kommunala ”Riktlinjer för hållbart byggande”.

Med biogas som drivmedel i förbränningsmotorerna kan utsläppen minska med 88 % jämfört med bensin eller dieseldrift. Vänsterpartiet vill att biogasproduktionen fyrdubblas till 2030. Vi har föreslagit att Himmerfjärdsverket skulle kunna skala upp sin biogasproduktion som ett komplement till den förnybara energiproduktionen. Prestandan för hållbarhet är mycket hög eftersom biogasproduktionen samtidigt behandlar avfall, producerar förnybart bränsle och skapar förnybar växtnäring.

Vätgas är en energibärare som kan användas för att transportera, lagra och tillhandahålla energi, precis som elektricitet. Om el från förnybara källor används till vätgasproduktionen blir gasen fossilfri och därmed ”grön”. Möjligheten att lagra vätgasen, samt det faktum att den är fossilfri, gör den intressant för fortsatt produktionsutveckling. Vänsterpartiet vill att Södertälje kommun tar initiativ till ett samarbete med storföretagen i Södertälje för en utveckling av vätgasproduktion.

 

Hållbar fjärrvärme

Vänsterpartiet vill få bort all plast som används som bränsle i fjärrvärmen. Igelstaverket i Södertälje är idag Sveriges fjärde största bioeldade kraftvärmeverk. Närmare hälften av bränslet importeras och kommer med båt från främst norra Europa. Cirka 30 procent av det totala bränslet består idag av annat än cellulosaråvara och innehåller bland annat olika sorters plaster. En fossilfri energianvändning i fjärrvärmeproduktionen innebär att inga fossila bränslen tillförs i något led.

Vänsterpartiet vill att Söderenergi avstår från dagens handel med utsläppsrätter och annullerar dessa, vilket skulle minska utsläppen med ytterligare ca 180 000 ton koldioxid som idag produceras i kolkraftverk runt om inom EU tack vare att Söderenergi AB, i vilket Södertälje kommun är delägare, säljer sin nettotilldelning av utsläppsrätter på den europeiska utsläppsmarknaden.

 

Vänsterpartiet vill under den kommande mandatperioden:

  • Anlägga en eller flera solenergiparker genom Telge Energi
  • Fyrdubbla biogasproduktionen vid Himmelfjärdsverket till 2030
  • Att kommunkoncernen verkar för en utveckling av ”grön” vätgas
  • Att kommunkoncernen aktivt arbetar för solceller på privata och kommunala fastigheter
  • Att genom Telge Energi etablera ett samarbete för havsbaserad vindkraft
  • Att kommunkoncernen placerar laddstolpar i anslutning till pendeltågstationerna
  • Ändra de kommunala ägardirektiven för att främja förnybar energiproduktion
  • Att Söderenergi slutar elda med plastavfall
  • Verka för att Söderenergi avstår från dagens handel med utsläppsrätter och annullerar dessa
Kopiera länk