• Hem
  • En jämlik framt...
sida

En jämlik framtid – Vänsterpartiets budgetförslag 2021-2023

 

Här hittar du Vänsterpartiets budgetförslag för 2021 med plan för 2022 och 2023.

Årets budget är gjord för att skapa en jämlik framtid. Pandemin vi befinner oss i drabbar många Södertäljebor extra hårt. Stora grupper inom bl.a. serviceyrken och osäkra anställningar har blivit hårt åtgångna, och många står nu utan försörjning.

Vi kan med vår budget bromsa vad som kan bli en ond spiral med ökade klyftor där minskade skatteintäkter till följd av högre arbetslöshet leder till fler neddragningar.

Vi sätter därför redan nu  in kraftfulla åtgärder för att våra kommande generationer ska stå bättre rustade inför framtiden och få de nödvändiga verktyg för att ta sig an vår gemensamma framtid.

Klimatpolitiken i kommunen skalas upp rejält då det finns mycket berömvärt den befintliga kommunala miljöpolitiken är det lång ifrån tillräckligt. Vi vill bland mycket annat se ett uppförande av en solcellspark, utlysande av klimatnödläge, en koldioxidbudget och att kommunen verkar för sänkt hastighet på motorvägarna genom staden.

I vår budget satsar vi på barnen och inför kompetenshöjningar bland förskolans personal och för att återinföra tvålärarskapet som en gång satte Södertälje på kartan. Dessutom har vi råd att ha fritidsgårdar som faktiskt har öppet.

För generationen i arbetsför ålder vill vi skapa fler vägar till arbete och ha makten för att skapa sig ett bättre liv och ett tryggare Södertälje. Vi lägger återigen förslaget på en kommunal arbetsförmedling för att folk inte ska sållas bort av de privata förmedlarnas krav på lönsamhet. Vi föreslår också fler gymnasiala yrkesutbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen.

Vi tror att ett värdigt liv från födseln tills slutet av livet är möjlig. Men för detta krävs det att vi är många som värnar och vårdar de äldre, våra välfärdshjältar ska ha mer än applåder, de ska få fler arbetskamrater, kortare arbetspass och en lön som visar hur viktiga de är för vår stad. Därför väljer vi bland annat att satsa på att utveckla det salutogena arbetssättet för att främja de äldres hälsa och välbefinnande. Vi inför också ett pilotprojekt med 6 h arbetsdag för ökad hälsa bland de som vårdar Södertäljes äldre och barn.

Det talas mycket om att ha ”ordning och reda” på ekonomin och om begreppet ”god ekonomisk hushållning” i samband med ett överskottsmål på 2 % i den kommunala budgeten. För oss är det inte ordning och reda och absolut inte god ekonomisk hushållning att slösa på mänskliga resurser och att fortsätta spara pengar till ännu sämre tider när vi befinner oss mitt i en pandemi som redan förstört människoliv, familjer och deras privata ekonomi såväl som kommunens.

Vi måste bryta detta och för det krävs insatser nu.

Läs mer om vår budget och våra övriga satsningar här:

Vänsterpartiets budgetförslag  2021-2023

Bilaga 1. Resultatbudget 2021

Bilaga 2. Sammanställning kommunbidrag per nämnd 2021

Bilaga 3. Ägardirektiv

Den 30:e november 2020  hålls en budgetdebatt i kommunfullmäktige. Där kommer  beslutet om kommande års budget för Södertälje kommun fattas.

Kopiera länk