• Hem
  • En jämställd ge...
sida

En jämställd generation

En jämställd generation

Vi i Vänsterpartiet är feminister. Det innebär att vi anser att män och kvinnor har samma människovärde och därmed borde ha samma förutsättningar i livet.

Män har i större utsträckning ett större fysiskt-, socialt- och ekonomiskt kapital än kvinnor, vilket ger dem mer makt. Denna ojämställda samhällsstruktur gör att kvinnor i större utsträckning riskerar att utsättas för våld, hot, trakasserier, våldtäkt, diskriminering och kränkningar. Genom vår feministiska politik arbetar vi för att förändra detta.  Vi vill se till att jämställdhet blir en naturlig del i kommunens arbetssätt och i längden också för medborgarna. Alla våra företrädare ska vara feminister och prioritera jämställdhet.

 

Ekonomisk jämlikhet

Vi vill arbeta för en reell rättvisa mellan könen och driver nu frågan att på sikt införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Vi vill även förbättra arbetsvillkoren och höja lönerna så att det motsvarar den samhällsviktiga arbetsinsatsen. Det är inte någon hemlighet att kvinnodominerade yrken ofta har sämre betalt och kvinnor är dessutom föräldralediga i högre utsträckning, vabbar oftare och utför största delen av hushållsarbetet. Detta bidrar till att kvinnor i slutändan ofta får lägre livsinkomst och sämre pension än män. Det är inte rimligt att kvinnor ska vara beroende av män för sin försörjning. Därför handlar många av våra feministiska krav om arbetslivet och om välfärden. Vi vill medvetandegöra maktstrukturer för att kunna bryta dem. Det kan vi uppnå genom att belysa och motarbeta toxiska beteendemönster på alla plan. Inte minst ska även de politiska talarstolarna och styrdokumenten genomsyras av en feministisk värdegrund.

 

Mäns våld mot kvinnor

Det är inte alltid en kvinna vågar berätta att hon har blivit utsatt för brott eftersom det kan eskalera situationen på olika sätt. Hon riskerar att inte bli trodd, att bli anmäld för förtal, att bli hånad eller att bli utfryst ur sitt sammanhang. Det kan också innebära en risk att förövaren trappar upp sitt våld.

I dag tvingas utsatta kvinnor och barn att flytta medan förövaren får bo kvar, vilket också gör att den som utsätts kan dra sig för en anmälan. Steget blir så mycket större om det också innebär att man måste sluta på sin arbetsplats, flytta ifrån familj och vänner och man kanske också har barn som blir av med både skola, lärare, vänner och hela sin tillvaro.  Därför har vi i Vänsterpartiet föreslagit att kommunen ska anta principen att göra sitt yttersta för att istället flytta på förövaren, så att den våldsutsatta och eventuella barn kan stanna kvar i sitt hem.

En särskilt utsatt grupp är flickor och kvinnor som blir utsatta för hedersvåld eller våld i nära relation i hemmet. De har oftast isolerats och gradvis kontrolleras av sin omgivning och är i många fall helt uteslutna från samhället. Att prata om sin utsatthet kan innebära direkt fara för sitt liv. Vänsterpartiet har varit drivande i att kommunen nu tagit fram en handlingsplan för just våld i nära relationer. Alla kommunens anställda har dessutom fått utbildning i den. Vårt arbete gör skillnad. Södertälje har idag ett skyddat boende för utsatta kvinnor som drivs i projektform. Vi vill permanenta detta då verksamheter behöver stabilitet för att utvecklas och då behovet dessvärre är konstant.

 

Ett självklart val

Vänsterpartiet är det första feministiska partiet i Sverige och sedan dess har vår politik utvecklats mycket. Därför är vi också ett självklart val om du vill vara med och höja kvinnors sociala och ekonomiska status i samhället. En röst på oss innebär ett viktigt steg på vägen dit. Så länge dessa orättvisor fortfarande existerar så kommer vi fortsätta jobba mot dem. Ett jämställt samhälle kan bara nås om vi alla arbetar för det.

 

Vänsterpartiet vill under den kommande mandatperioden:

  • Flytta på förövaren istället för offret
  • Införa till en början förkortad arbetstid med bibehållen lön inom tunga kvinnodominerade yrken
  • Införa jämställdhetsanalyser i framtagande av alla kommunala handlingsplaner
  • Utöka stödet till våra kvinnojourer
  • Se till att dagens tillfälliga skyddade boende permanentas
  • Höja lönerna inom lågavlönade kvinnodominerade yrken
  • Utbilda all personal inom skolor och fritidsgårdar för att i ett tidigt skede upptäcka tecken på maktstrukturer och bryta dessa
Kopiera länk