• Hem
  • En solidarisk s...
sida

En solidarisk socialpolitik

En solidarisk socialpolitik

För Vänsterpartiet är det viktigt att ge de mest utsatta människorna sitt stöd. De som står utanför arbetslivet och samhällsgemenskapen måste få chanser att komma igen. Människor måste kunna känna trygghet med att få samhällets stöd i svåra situationer. Det är en fråga om solidaritet.

 

Jämlika uppväxtvillkor

Antalet anmälningar om barn och unga som far illa ligger på en oroväckande hög nivå och skapar ett otryggt samhälle. För Vänsterpartiet är förebyggande arbete med barn och unga av högsta prioritet. Bra, långsiktiga och uthålliga insatser kring de barn och ungdomar som befinner sig i utsatthet ska genast sättas in. Vi kommer att se till att ett systematiskt arbete där samverkan mellan skola, polis och socialtjänst verkställs då det är en förutsättning för att bryta negativa processer kring utsatta barn och ungdomar. Meningsfulla fritidsaktiviteter, fungerande skolgång, stöd till utsatta barns familjer, fältassistenter, fritidsledare, är områden som ska prioriteras och tillföras mer resurser. Vårt mål är att det ska finnas familjecentraler i alla större stadsdelar. Vi vill se att inriktningen och kompetensen hos socialtjänsten utvecklas så de på ett mänskligt och träffsäkert sätt möter de människor som behöver stöd.

Vänsterpartiet vill se generösare hållning till människors behov av försörjningsstöd. Den som behöver hjälp ska få samhällets stöd och hjälp redan vid ansökningsförfarandet. Kommunen ska erbjuda sina tjänster för den som behöver det. För att stärka jämlikheten mellan barn i Södertälje ska barnfamiljer med långvarigt bistånd ges extra stöd i form av ekonomiskt bistånd. För barns bästa ska barnfamiljer prioriteras när det gäller åtgärder som kan leda till arbete och egen försörjning för föräldrarna.

 

Socialtjänsten – i folkets tjänst

Socialtjänsten ska hjälpa människor med ekonomiskt stöd och med att komma in i arbetsmarknadspolitiska åtgärder och därmed närma sig möjligheten till arbete och egen försörjning. Försörjningsstödet behöver utvecklas och bli mer träffsäkert. I den mån biståndsfusk förekommer ska det med kraft motverkas. Men det får aldrig betyda att människor med automatik misstänkliggörs i sitt behov av försörjningsstöd.

Idag vittnar många välgörenhetsorganisationer om att alltfler människor söker deras hjälp. Det är ett misslyckande att de sociala skyddsnäten inte förmår vara det stöd som människor behöver i en välfärdsstat som Sverige. Man ska inte behöva tigga från välgörare för att få ett drägligt liv.

Den som lider av missbruksproblem och/eller av psykisk ohälsa och sjukdom ska beredas möjlighet till rehabiliterande aktiviteter, boende, sysselsättning och arbetsträning.

 

Nolltolerans mot våld mot barn och kvinnor

Som kvinna ska man känna sig trygg med att en kontakt med socialtjänsten innebär ett stöd. Mäns våld mot kvinnor innebär också ett direkt hot mot barns tillvaro. Både direkt våld mot barn och indirekt genom att barn bevittnar våld skadar allvarligt barns möjlighet att utveckla normala mellanmänskliga relationer. Vi vill säkerställa att kvinnor och barn får aktivt stöd från kommunens socialtjänst när det gäller att lagföra och bryta våld i nära relationer i hemmet.

 

Vänsterpartiet vill under den kommande mandatperioden:

  • Bekämpa barnfattigdomen
  • Satsa på förebyggande insatser
  • Inrätta fler familjecentraler
  • Säkerställa träffsäkert generöst försörjningsstöd
  • Införa nolltolerans mot våld mot kvinnor och barn
  • Stoppa vräkningar av barnfamiljer
  • Införa tak-över-huvudet-garanti för hemlösa i kommunen
  • Stärka Enheten för Arbetsrehabilitering (EFA) för att kunna hjälpa fler i arbete
  • Införa arbetsmetoden Bostad först för att bryta missbruk
Kopiera länk