• Hem
 • En solidarisk s...
sida

En solidarisk socialpolitik

Vänsterpartiet värnar om de socialt mest utsatta människorna i kommunen. De människor som idag står utanför arbetsliv och samhällsgemenskap måste få en chans att komma igen och känna trygghet i att ha samhällets stöd i en svår livssituation. Det är en framtidsfråga och en fråga om solidaritet. En avgörande förutsättning för många är att få möjlighet att försörja sig genom arbete. Socialt arbete skall vara stödjande, förebyggande och uppsökande.

Socialbidraget ska vara samhällets sista och yttersta stöd för människor som inte kan försörja sig själva, och är avsett att vara en tillfällig hjälp mellan olika andra former av försörjning såsom arbete, sjukförsäkring, sjukersättning eller arbetslöshetsförsäkring.  Vänsterpartiet är ett humanistiskt och solidariskt parti och vill se en utveckling mot en generösare socialpolitik i kommunen för de personer som verkligen behöver det.

Ungdomarna – vår framtid

En stor grupp ungdomar lever i hem med knappa förhållanden. Antalet anmälningar till Barn- och ungdomsenheten om barn och ungdomar som far illa ligger på en hög nivå. För Vänsterpartiet är satsningen på socialt arbete med utsatta barn och ungdomar mycket viktig. Stöd till familjer, extra resurser i skolan, kamp mot barnfattigdom, förebyggande arbete mot ungdomskriminalitet och droger, ungdomsgarantier för arbete eller utbildning är insatser som behöver utvecklas.

Tidiga stödinsatser på hemmaplan

Socialtjänsten ska inriktas på förebyggande och stödjande insatser för att hjälpa personer att komma tillbaka till ett normalt liv. Social rehabilitering bör ske inom ramen för socialtjänsten och i samverkan med andra myndigheter i  kommunen, och vid behov av specialistkompetens ska människor kunna placeras på olika institutioner.

 Social bostadspolitik.

I Södertälje finns det brist på bostäder vilket har lett till trångboddhet, ungdomar som inte kan flytta hemifrån, nyanlända som får vara inneboende hos släktingar och hemlöshet.  En grupp som har mycket svårt att få egen lägenhet är kvinnor som på grund av separation i samband med förtryck, förföljelse och/eller misshandel tvingas flytta till jourboenden. De har mycket svårt att sedan få en egen lägenhet.

Vänsterpartiet vill driva en social bostadspolitik där kommunen stöttar med sociallägenheter för personer som en övergångslösning till eget boende. Telge Bostäder och de privata hyresvärdarna behöver upplåta fler lägenheter med sociala kontrakt. Fler billiga hyreslägenheter bör byggas.

Den grupp som har allra svårast att få bostad är missbrukare och psykiskt sjuka. För dessa måste det skapas skyddade boenden och lågtröskelboenden.

Missbrukare och psykiskt sjuka ska ges rehabilitering, boende och sysselsättning eller arbetsträning i kommunen och i samarbete med landstinget.

 Våldet mot vuxna och barn måste stoppas

Många barn och kvinnor utsätts för våld i nära relationer. Arbetet mot familjerelaterat och hedersrelaterat våld måste intensifieras. Stödet till våra kvinno- och tjejjourer ska öka.

 Goda förutsättningar för en kompetent personal

Socialt arbete är ofta stimulerande men ibland mycket krävande och slitsamt. Omsättningen bland socialarbetare är hög och hotar kvalitén på arbetet. Socialarbetare behöver en bra arbetsmiljö, högre lön, vidareutbildning och utvecklingsmöjligheter inom yrket. Mer resurser till socialt arbete är en investering i lägre samhällskostnader i framtiden.

 Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod

 • Prioritera det sociala arbetet riktat till barnfamiljer, satsningar på arbete och utbildning
 • Medverka till konsekvensanalyser av barns villkor och särskilda satsningar för barn
 • Bekämpa barnfattigdomen
 • Förebygga våld och omsorgsbrister kring barnen, ha fler familjecentraler
 • Utöka stödet till våldsutsatta kvinnor
 • Utveckla antivåldscenter, stödja till kvinnojourer och ha skyddat boende i Södertälje
 • Förebygga och förhindra ungdomskriminalitet och missbruk
 • Utveckla samarbetet med polisen, satsa på mini Maria, fältassistenter och sociala insatsgruppen
 • Rehabilitera genom att skapa boende, sysselsättning och arbetsträning för missbrukare och psykiskt sjuka
 • Öka samarbetet med landstinget kring ungdomspsykiatrin (16-25) och vuxen- och äldrepsykiatrin
 • Satsa mot boendegaranti; Inga hemlösa utan tak över huvudet i Södertälje
 • Satsa på socialsekreterarnas arbetsförhållanden och löner, minska personalomsättningen

 

 

Kopiera länk