• Hem
  • Ett eget tryggt...
sida

Ett eget tryggt arbete åt alla

Södertälje utmärker sig som landets främsta kommun när det gäller internationell solidaritet, det är vi stolta över. Mångfalden har gett tillgång till nya kompetenta medborgare, arbetskraft och företagare samtidigt som kommunen står inför utmaningen att rusta medborgare för de arbeten som finns. Samverkan mellan näringsliv, kommun och arbetsförmedling ska prioriteras och ytterligare utvecklas. Vad gäller flyktingar vill vi förkorta tiden mellan ankomst och jobb genom yrkes- och vuxenutbildningar.

Arbetsmarknaden kräver allt högre utbildningsnivå, medan allt fler lämnar grund- och gymnasieskolan med icke godkända betyg. Flera Södertäljebor har en låg utbildningsnivå vilket gör denna typ av utbildning än viktigare. Anslagen till utbildningarna måste anpassas till efterfrågan på arbetsmarknaden och metoder utvecklas för en än bättre utbildning. Staten och kommunen har satsat på vuxenutbildningen. Idag får alla som är behöriga en plats.

Att hamna i ett utanförskap för med sig många negativa effekter. Ett arbete är grunden för en trygg samvaro, självkänsla och en naturlig mötesplats mellan olika sociala grupper. Vänsterpartiet menar att det behövs stora satsningar. Arbetsintegrerande sociala företag såsom Basta arbetskooperativ har visat att det är möjligt att gå från exkludering till inkludering. Kommunen och de stora företagen måste också ta sitt ansvar genom att rekrytera till anställningar där arbetsinsatsen kan anpassas till individens förmåga. Vänsterpartiet vill ha full sysselsättning och en inkluderande arbetsmarknad där alla får arbeta 100 % av sin egen förmåga. Sysselsättning ska tas till vara som t.ex. MAP 2020 för främst långtidsarbetslösa.

Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för att bereda medborgarna att komma i arbete. Kommunen ska koncentrera sina insatser där behoven är störst. Vänsterpartiet vill se utvecklade rehabiliteringsinsatser som kan sättas in direkt när behoven uppstår. Genom bra projekt och åtgärder i samarbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kan allt fler komma in på arbets-marknaden. Arbetet med samordningsförbundet ska utvecklas och bra EU-projekt som bidrar till sysselsättning ska tas tillvara.

I Södertälje finns ca 4000 företag varav två stora. Det är tydligt att det är de små företagen med tillväxtpotential som skapar nya arbetstillfällen, därför vill Vänsterpartiet bedriva en småföretagarvänlig politik. Samtidigt vill vi slå vakt om schyssta villkor genom trygga anställningar och en stark facklig närvaro.

En stor del av kommunens budget går till offentlig upphandling. Vänsterpartiet vill, i första hand  att Kommunen ska bedriva verksamhet i egen regi, det är bästa garanten för att det råder bra villkor. Kommunen ska inte anlita entreprenörer utan svenska kollektivavtal. Vid upphandling ska fackliga organisationer bjudas in till dialog. Alla upphandlingar ska innehålla krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.  Alla anbudsgivare ska också kunna presentera ett program mot diskriminering.

Vi tror på kommunens anställda, det finns inga skäl att privatisera våra gemensamt ägda verksamheter. Vi vill utveckla kvalité, valfrihet och service inom den kommunala verksamheten. I arbetet att ge kommunmedborgarna tjänster av god kvalité är de anställda den viktigaste resursen. Kommunen måste bli en förebild som arbetsgivare. Statusen på kommunala och offentliga jobb måste höjas liksom inflytande, delaktighet och löner för personalen. Arbetstidsförkortning med inriktning på 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön bör påbörjas inom de mest krävande yrkesområdena, som till exempel inom vård och omsorg. Förkortad arbetstid är inte enbart en generell välfärdsreform utan också ett viktigt steg för ökad jämställdhet genom en rättvisare fördelning mellan betalt och obetalt arbete. Vårt mål är 6 timmars arbetsdag och 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön.

 

Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod:

  • Prioritera insatser för arbete till ungdomar
  • Ha ett fortsatt stort antal platser på komvux och en utveckling av yrkesutbildningen för vuxna
  • Göra yrkeshögskolan mera känd så att fler södertäljebor söker utbildning där
  • Kommunens verksamheter inte är till salu – slå vakt om och utveckla den kommunala verksamheten
  • Att kommunen ska vara en förebild som arbetsgivare
  • Förenkla och underlätta för småföretagare
  • Utveckla högskolan i Snäckviken
  • Göra försök med sex timmars arbetsdag i någon/några av kommunens verksamheter

 

Kopiera länk