• Hem
  • Ett tryggt och ...
sida

Ett tryggt och bra liv när vi blir äldre

Vården av och omsorgen om våra äldre är en viktig samhällsuppgift. Behoven är olika – vissa behöver tillsyn dygnet runt, andra klarar sig själva. En del har anhöriga i sin närhet, andra är ensamma. Det viktigaste är att alla känner trygghet och att de får den vård och hjälp de behöver.

Vi kan på inga villkor acceptera att privata vinstintressen ska styra omvårdnaden av våra äldre. Vården är inte till salu.

 

Vänsterpartiet slår vakt om den kommunala äldreomsorgen

Vänsterpartiet anser att vård och omsorg främst ska drivas i offentlig regi, men det ska också vara möjligt för ideella och kooperativa företag utan vinstintressen att starta egen verksamhet. LOV ska inte införas igen.

Vi vill utveckla och förbättra den kommunala omsorgen och ge brukarna möjlighet till ökat inflytande och medbestämmande. De anställda ska ha tillräcklig och kontinuerlig kompetensutveckling för att de äldre ska få en bra vård och omsorg.

Alla äldre ska få tillgång till personal som talar de äldres modersmål.

Hemtjänsten – en möjlighet att bo hemma så länge man själv vill

Många är beroende av hemtjänst när de blir äldre. Det är viktigt att de äldre då upplever ett gott bemötande från de anställda. Kontinuiteten är också viktig för att de gamla ska känna trygghet. Som äldre ska man också få möjlighet att påverka innehållet i den tid som man blivit tilldelad.

Många äldre vill bo kvar hemma även när vårdbehoven ökar, men möjligheten att få komma till ett vård- och omsorgsboende ska finnas, när krafterna tryter, eller när ensamheten känns för stor eller när de anhöriga inte orkar eller har möjlighet längre.

Antalet vårdtagare med en demensdiagnos ökar inom hemtjänsten och det är viktigt att personalen har beredskap att möta de behov som vårdtagare med demenssjukdomar har.

 Personalen

Kommunen har på initiativ från vänsterpartiet avsatt 24 miljoner på tre år för att förbättra anställdas arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Vi anser att en förbättrad arbetsmiljö leder till direkt förbättrade villkor för brukarna. Allt ifrån bättre dagverksamheter utomhusvistelser till attraktivare måltider.

 Olika boendeformer

Vänsterpartiet anser att man som äldre ska kunna välja boendeform när behoven förändras. Ensamhet kan vara svår att uthärda och den sociala gemenskapen med möjligheten att träffa andra människor är viktig även i förebyggande syfte. Det behövs därför fler olika former av boende för äldre med eventuell tillgång till omsorgspersonal även i ett tidigare skede under ålderdomen. 

Vård- och omsorgsboende

Behovet av fler platser inom vård- och omsorgsboende fortsätter att öka. Planering för detta måste ske i god tid så att ingen ska behöva vänta länge på en plats på ett vård- och omsorgsboende. Kommunens vård- och omsorgsboenden ska ha god kvalité. Välutbildad personal som har hög kompetens och ett gott bemötande är viktigt. De boende ska erbjudas vällagad mat, minst två måltidsval, möjlighet till gemensamma måltider och dagliga aktiviteter med möjlighet till gemenskap.

Vänsterpartiet vill också att kulturverksamheter för de boende ska vidareutvecklas i samverkan med Kultur- och föreningsnämnden.

 Mötesplatser för social gemenskapen

De äldre som är relativt friska och rörliga ska ha tillgång till ett antal mötesplatser i kommunens regi. Vänsterpartiet vill slå vakt om dessa mötesplatser då de fyller en viktig social funktion. Vi vill att de förebyggande insatser som erbjuds här ska utvecklas.

Anhörigstöd

De anhöriga utför idag ofta ett ovärderligt arbete, då de vårdar sina äldre i hemmen. De behöver ett välutvecklat stöd från kommunen, t.ex. växelvårdsplatser, korttidsplatser eller avlösning hemma. I kommunen finns ett anhörigcenter och ett demenscenter med välutbildad personal. Samtliga verksamheter måste få finnas kvar och vidareutvecklas.

Samverkan med andra vårdgivare.

För att man som äldre ska kunna få en bra vård och omsorg krävs även en bra samverkan med andra vårdgivare.

Samarbetet och samverkan med primärvård och sjukhuset måste utvecklas så att den äldre, om denne önskar, klarar av att bo i eget boende, oavsett om den äldre är relativt frisk eller svårt sjuk. Det måste finnas möjlighet att även kunna få besök av sjuksköterska, läkare och/eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om det finns behov.

Alla har rätt till en god och kvalificerad vård i livets slutskede, oavsett om vården sker i hemmet eller på sjukhuset. När man vårdas i livets slut måste det finnas möjlighet att vårdas hemma om man så önskar, att även där få kvalificerad vård. Samarbetet med bland annat den avancerade hemsjukvården, ASIH, och primärvården måste utvecklas så möjligheten att vårdas hemma blir verklighet för fler personer.

Större valmöjlighet vid måltider

Måltiden utgör en central del när vi blir äldre. Att kunna välja på fler rätter och att minska ofrivillig nattfasta är viktiga delar att förbättra äldreomsorgen.

Servicelinjer för äldre och funktionshindrade

I takt med att allt fler äldre bor kvar hemma längre tid så måste kollektivtrafiken även göras tillgänglig för dem som har svårt att gå. Fler servicelinjer är ett bra alternativ tycker Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod

  • Verka för att det inte ska finnas privata vinstintressen inom äldreomsorgen
  • Stärka kommunal äldreomsorg med ökat medinflytande för de äldre
  • Att man ska utbilda personal och ha bra arbetsvillkor
  • Verka för att vården och omsorgen ska anpassas efter vårdtagarens behov
  • Att utbyggnaden av boenden för äldre ska ske i olika former och utifrån de äldres behov
  • Se ett bättre anhörigstöd
  • Medverka till större valmöjlighet vid måltider
Kopiera länk