• Hem
  • Ett värdigt liv...
sida

Ett värdigt liv för de äldre

Ett värdigt liv för de äldre

När man blir äldre ska man mötas med trygghet, omsorg och värdighet. Man ska få god omvårdnad efter behov. Kommunen bär helhetsansvaret för att alla äldre ska få god hjälp och vård. Vi menar att vänsterpolitik ger en väl fungerande kommunal äldreomsorg som är bästa garantin för god vård och trygghet under livets sista år. Vården och omsorgen ska inte utlämnas åt privata vinstintressen. Privata vinstdrivna alternativ medför otillräcklig kontroll och vi har i Södertälje sett alltför tydliga exempel på hur vinstbegär kan leda till fusk och allvarligt missbruk av det ansvar man givits.

Människor lever allt längre och allt fler behöver vård och omsorg på äldre dar. Vårdtyngden ökar också med fler dementa, fler multisjuka, fler med psykiska besvär. Vänsterpartiet vill att vi bygger för att man som äldre ska kunna välja boendeform efter behov. Alla ska ges möjlighet att bo kvar hemma så länge de önskar och det är möjligt, idag klarar många sig länge med hemtjänst.

Fler så kallade trygghetsboenden bör inrättas, där man bor självständigt, men ändå har tillgång till gemensamhetslokaler och tillgång till omsorgspersonal vid behov.  Det viktigt att priserna hålls på en nivå som innebär att alla har råd att bo där.  Planering av vård- och omsorgsboenden måste hålla takten med det ökande behovet. Ingen ska behöva vänta länge på en plats på ett sådant boende.

 

God vård och omsorg skapar trygghet

Dagens krav på en god och trygg vård och omsorg växer ständigt och det ställs hela tiden nya krav på personalen, som utgör ryggraden inom hela äldreomsorgen, för att svara mot behoven. Vänsterpartiets rikspolitik har bidragit till att kommunen genom en kraftig ökning av statliga medel kan ge personalen möjlighet att utveckla sin kompetens inom flera viktiga områden som demens, psykiska besvär, nutrition, språkkunskaper m.m. Ett kompetent ledarskap som skapar plats för personalinflytande och ökad samverkan chefer emellan är viktigt.

Den digitala utvecklingen på olika plan är ofrånkomlig och det gäller att såväl personal som vårdtagare inte ställs utanför genom bristande kunskaper utan får möjlighet att utnyttja de nya resurserna. Digitaliseringen får dock och kommer aldrig ersätta mänsklig närhet och samvaro. Många äldre lider av ensamhet och ångest, något som är tungt att bära och dessutom innebär en stor hälsorisk. Vänsterpartiet vill skapa möjligheter till ökad social samvaro genom inrättandet av fler mötesplatser i vår kommun. Det finns idag tre fasta mötesplatser med ett flertal aktiviteter, i övrigt finns ett antal så kallade mobila mötesplatser som drivs genom frivilliginsatser. Här saknas fasta lokaler och en kontinuerlig planering av verksamheter. Fler fasta mötesplatser för social samvaro och meningsfull sysselsättning ska till för att bryta ensamheten, inte minst i ytterområdena. Vänsterpartiet vill att man ska sträva mot att erbjuda alla Södertäljes äldre, ett rikt och varierat kulturutbud. Den kulturverksamhet som erbjuds i form av framför allt Kultur 365 är en mycket viktig verksamhet som kan med fördel både utvecklas och förstärkas. För dem som inte har möjlighet att komma ut kan hemtjänsten bidra till minskad ensamhet. Biståndstiden ska utvidgas till att också omfatta ökad samvaro. Så kan besöket från hemtjänsten också bli en stund av trivsel och gemenskap och ge något betydligt mer än ett jäktat besök då nödvändiga göromål ska uträttas – trygghet och omsorg.

 

Fler kvalificerade händer i vården

Förbättrade arbetsvillkor för personalen inom äldreomsorgen är ett projekt som pågått i snart fyra år. Nu görs försök med utökad grundbemanning inom vård- och omsorgsboendena, något som vi i Vänsterpartiet länge arbetat för. Tyvärr räcker inte resurserna till motsvarande insatser för hemtjänstpersonalen. Behovet av ökade resurser inom hemtjänsten är stort och vi vill att hemtjänsten snarast ska få ta del av liknande försök. All personal ska också erbjudas kompetensutbildning, i form av språkutveckling och undersköterskekompetens snarast. Vi har många miljoner i en kompetensförsörjningsfond som genast måste tas i bruk för att både höja kvalitén och avlasta befintlig personal.

Forskning visar att en kortare arbetstid med bibehållen lön ger större arbetsglädje och bättre hälsa. Yrket skulle dessutom definitivt bli mer attraktivt och leda till att fler vill arbeta inom äldreomsorgen och därmed dämpa den kommande bemanningskrisen. Arbetstidsförkortning i kombination med bättre arbetsmiljö och ökad personaltäthet skulle innebära ett viktigt lyft för ett yrke som blir allt mer krävande och som till övervägande del innehas av kvinnor. Vänsterpartiet driver därför frågan om arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom äldreomsorgen.

Pandemin har kostat många äldres liv och stora brister inom äldrevården har lyfts fram av bl. a Coronakommissionen. Hit hör allt från bristande basala hygienrutiner och skyddsutrustning för personalen till brist på sjuksköterskor och tillgång till specialistläkare inom hälso- och sjukvårdsenheten. Privata verksamheter har fått dras inför arbetsdomstolar och tvingats köpa in skyddsutrustning.

Vänsterpartiet menar att en bättre krisberedskap inför kommande pandemier och kriser är absolut nödvändig. Södertälje ska snarast utöka samverkan med primärvården och fasa ut vinstjakten i privata utförare inom äldreomsorgen.

 

Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod:

  • Avveckla privata vinstintressen inom äldreomsorgen
  • Kraftigt utöka utbildningsplatserna för språkutveckling och undersköterskekompetens
  • Erbjuda all befintlig personal att utbilda sig på arbetstid
  • Utvidga biståndstiden till att också omfatta ökad samvaro
  • Ha en god framförhållning vid byggandet av olika boendeformer så de äldre snabbt får ett boende utifrån egna önskemål och behov, i första hand i den stads- eller kommundel där den äldre personen bor
  • Ge kulturutbudet för de äldre även en multikulturell prägel
  • Motverka äldres ensamhet genom att skapa fler fasta mötesplatser med anställd personal
  • Satsa även på hemtjänsten för ökad personaltäthet
  • Genomföra arbetstidsförkortning med bibehållen lön inom äldreomsorgen för att på sikt införa sex timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka och göra kommunen en förebild som arbetsgivare
Kopiera länk