• Hem
  • Inför en koldio...
sida

Inför en koldioxidbudget

2019-06-08
Motion

Inför en koldioxidbudget i Södertälje kommun

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal, det så kallade Parisavtalet, som innebär att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader Celsius med målet att ökningen inte ska bli mer än 1,5 grader Celsius. Det långsiktiga målet är att de globala utsläppen ska ner till noll under andra halvan av detta århundrade. Avtalet trädde i kraft i november 2016. Enligt FN:s klimatpanel behöver kraftfulla utsläppsminskningar ske inom de närmaste 10 åren för att mätbara effekter ska kunna uppnås.

Vänsterpartiet menar att detta arbete måste påskyndas och behöver drivas på alla tänkbara fronter med så många verktyg som möjligt. Det finns många goda exempel på att just en kommun/stad är den mest effektiva nivån att tackla många delar av klimatutmaningen på, genom att kommunen sannolikt är den organisation i samhället som bäst skulle kunna samordna den snabba omställning som behövs för att klara Parisavtalet. En kommunledd omställning för att kraftfullt minska koldioxidutsläppen måste ske tillsammans med näringslivet, privata aktörer, det civila samhället och även Region Stockholm och Länsstyrelsen.

Nyligen togs en koldioxidbudget för Stockholms län fram. Den visade att Stockholms län måste minska sina koldioxidutsläpp med 16% årligen från 2020 till 2040 om Parisavtalets intentioner ska efterlevas. Idag är beräknade minskningsnivåer nere på 0,5%. Det är på tok för lite!

De största energirelaterade utsläppen sker från internationella och inrikes transporter, från el och fjärrvärme och från arbetsmaskiner. Dessa står tillsammans för 95% av de utsläpp som länets budget omfattar. Ungefär 90% av länets energirelaterade klimatpåverkan kopplas till förbränningsmotorer. Beräkningar av utsläpp som sker som en konsekvens av köpta varor och tjänster (konsumtionsbaserade utsläpp) i andra länder har inte inkluderats. Med en sådan beräkning skulle den årliga utsläppsminskningen behöva bli betydligt högre.

Översatt till Södertälje kommuns geografiska område omfattar Södertäljes industriella energirelaterade utsläpp en liknande uppsättning faktorer för klimatpåverkan som på länsnivå – bland annat motorvägarna E4 och E20; inom kommunala transporter, sjöfarten, de stora industrierna t.ex. Scania och Igelstaverket med el- och fjärrvärmeproduktion, och byggproduktionen. Även i Södertälje handlar det mycket om förbränningsmotorer. I sammanhanget måste även Södertälje kommuns smutsiga engagemang i Söderenergis inkomstbringande handel med icke utnyttjade utsläppsrättigheter nämnas. Även om utsläppen inte passerar Igelstaverkets skorstenar utan exempelvis kolkraftverken, i låt oss säga Tyskland eller Polen, så är de likväl klimatförstörande utsläpp. Södertälje kan bättre!

Vänsterpartiet yrkar:

Att Södertälje kommuns Klimat- och Miljöprogram 2018–2021 kompletteras med en koldioxidbudget och en åtgärdsplan för kraftfulla utsläppsminskningar i hela Södertäljes territoriella område. För att kunna ta nödvändiga politiska beslut krävs kunskap om det tillgängliga koldioxidbudgetutrymmet, likväl som på andra nivåer av beslutsfattande. En koldioxidbudget kan, precis som en ekonomisk budget, bidra till att Södertälje kommun påskyndar arbetet med att uppfylla sin del av Parisavtalet. Klimatet kan inte vänta.

Linda Sjögren (V)

Kopiera länk