• Hem
  • Jämlikhet för p...
sida

Jämlikhet för personer med funktionsnedsättning

Jämlikhet för personer med funktionsnedsättning

Om du på grund av olycka eller sjukdom får en bestående funktionsnedsättning gör du troligen en klassresa nedåt, både socialt och ekonomiskt och får du kämpa för din försörjning. För kvinnor med funktionshinder är läget ännu svårare visar Jämställdhetsmyndighetens rapport från 2019, de diskrimineras på arbetsmarknaden och jobbar oftare ofrivilligt deltid med sämre arbetsvillkor.

Vänsterpartiet vill ha ett skydd som garanterar att personer med sjukersättning har kvar en skälig summa varje månad när hyra och avgifter är betalda. Vi har gjort skillnad på riksplan, nu vill vi göra skillnad i Södertälje kommun. Målet med LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) gäller sedan 1994. Målet med lagen är att personer med bestående funktionsnedsättning, medfödd eller förvärvad, ska kunna delta i samhällslivet på samma villkor som alla andra. Eftersom stödet måste sökas av personen själv eller ombud till denne är det av stor vikt att vi politiker och myndighetspersoner är lyhörda för signaler om att det är svårt att söka eller erhålla t ex personlig assistans och assistansersättning. Detta är en grupp som i många fall har svårt att göra sig hörd i samhället.

Habiliteringsersättningen underlättar för personer att delta i daglig verksamhet som ofta innebär ökade kostnader vad gäller t ex resor och luncher. Habiliteringsersättningen måste följa kostnadsutvecklingen i övrigt. Ingen ska behöva avstå från daglig verksamhet av ekonomiska skäl.

Pandemin blottade hur sargat vårt samhälle blivit. 30 år av privatiseringar och marknadslösningar för de rika drabbade funktionsnedsatta hårt. Vinstjakten inom privata verksamheter har lett till försämrad kvalitet och trygghet för de som är i behov av stöd. Vinster skapas genom lägre personaltäthet, färre utbildad personal och fler timvikarier som har lett till (ibland livsfarliga) brister i vården av människor med ofta komplicerade behov. Det vill vi ändra på.

Idag hamnar funktionsnedsatta med missbruksproblem och psykiskohälsa ofta mellan stolarna. Vi kommer införa en bostadsgaranti för att denna grupp också ska ha ett värdiga boende. Genom att vi drivit igenom i omsorgsnämnden att få könsuppdelad statistik av de årliga brukarundersökningarna ser vi att främst kvinnor upplever otrygghet och dåligt bemötande av personal inom sitt boende. Det kommer vi systematiskt arbeta bort. Trygghet i det egna boendet är en självklar rättighet.

Södertälje har mycket att erbjuda och mångfalden är en viktig del. Vi fortsätter stärka möjligheterna för ett friare liv med en meningsfull fritid där full tillgänglighet skapas för alla.

 

Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod:

  • Avveckla privat vinstjakt inom omsorgen
  • Höja habiliteringsersättningen, reglera taxorna och avgifterna
  • Införa fasta anställningar, frivillig heltid och kompetensutveckling som norm för personalen även inom privata omsorgsverksamheter
  • Utbilda personal och erbjuda brukare utbildning om klimatförändringarna i samhället och hur utvecklingen kan vändas
  • Införa förkortad arbetstid med bibehållen lön på sikt
Kopiera länk