• Hem
  • Jämställdhet oc...
sida

Jämställdhet och feminism

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Vi vill sätta fokus på frågor som maktfördelning, ekonomiska orättvisor, arbetsfördelning i hemmet och alla former av förtryck och våld mot kvinnor.

Under senare delen av 2017 kom Metoo-uppropet med alla dess efterföljare att skaka om stora delar av världen. Överallt trädde kvinnor fram och vittnade om mäns övergrepp – det handlar om allt från otrevligt bemötande på arbetsplatser till trakasserier och mycket grova övergrepp. Ofta använder männen sitt övertag som makthavare och som den fysiskt, socialt och ekonomiskt starkare – för att under hot kräva sexuella tjänster från kvinnor. Tusentals kvinnors starka vittnesbörd är skrämmande och upprörande. Men Metoo har också givit kvinnor i alla läger nytt mod och en styrka att våga stå upp och vittna om förtrycket med en ökad självkänsla.

Alla män är inte våldsverkare men det finns sedan länge i samhället en bild av mannen som den starkaste och därför den som tar kontrollen. Den här maktstrukturen måste belysas, diskuteras och motarbetas från förskola, skola och fritidsgårdar till de politiska talarstolarna och styrdokumenten. Som feministiskt parti vill Vänsterpartiet nu skärpa arbetet med att bekämpa härskartekniker och sexuellt våld och vi vill göra det tillsammans med övriga politiker i vår kommun. Nolltolerans mot våld och maktmissbruk är ett absolut krav. Inte minst inom integrationsarbetet behöver dessa frågor uppmärksammas. Det krävs en kontinuerlig medvetandehöjning på alla nivåer i dessa frågor – bland politiker och anställda. Cheferna måste få ökad kompetens, dels för att skapa en optimal arbetsmiljö på den egna arbetsplatsen, dels för att göra de anställda medvetna om sitt ansvar ute i kommunen att uppmärksamma frågor som maktövergrepp och sexuellt våld.

Alla kvinnor har inte orkat höja sina röster genom Metoo. Hit kan räknas alla de unga flickor som utsätts för hedersvåld inom hemmet, vilket innebär att många unga flickors och kvinnors liv kontrolleras, begränsas och stympas. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är också en oerhört viktig fråga. Vi vet att även i vår kommun misshandlas kvinnor dagligen av män de har en nära relation till. Det är en fruktansvärd tanke att den farligaste personen i en kvinnas tillvaro är hennes egen far eller den man hon delar sitt liv med. Vi menar att kommunen här har ett stort ansvar för att utarbeta handlingsplaner för skolornas insatser för utsatta flickor och stärka kvinnojourerna i deras arbete ekonomiskt och genom täta uppföljningar av verksamheten. Södertälje är en stor kommun och ett skyddat boende för misshandlade kvinnor är ett mycket angeläget behov. Men jämställdhet handlar inte bara om avskaffande av mäns våld mot kvinnor. Trots att kvinnor har fått ökat utrymme på olika nivåer i samhället kvarstår många orättvisor.

De tjänar fortfarande mindre än män, de arbetar deltid, ofta ofrivilligt och får därmed sämre pension. De utnyttjar föräldraförsäkringen i högre grad än männen och utför också större delen av hushållsarbetet.

Vänsterpartiet i Södertälje vill arbeta för en reell rättvisa mellan könen och driver nu frågan om sex timmars arbetsdag, bl.a. för att minska kvinnornas arbetsbörda.

80 % av våra kommunalanställda är idag kvinnor. Vi vill verka för högre löner och bättre arbetsförhållanden, särskilt för de anställda inom vård och omsorg. De bör också i ökad utsträckning delta i planering av det egna arbetet.

Vänsterpartiet anser att nolltolerans av våld mot kvinnor, i familjen, i politiken, på arbetsplatser, på förskolor och skolor samt i medierna ska vara målet.

Vänsterpartiet som ett feministiskt parti kan aldrig överse med och tillåta förtryck av kvinnor, vi gör ingen skillnad kön, etnicitet, sexuell läggning, religiös eller politisk hemvist. Att uppnå ett samhälle med mindre klyftor kan bara uppnås när kvinnor och män är jämlika.

Vänsterpartiet vill arbeta för:

  • Ökad medvetenhet, och därmed ökat ansvarstagande hos politiker och anställda, om mäns våld mot kvinnor i alla former
  • Ökade kunskaper om och insatser mot alla former av hedersrelaterat kvinnoförtryck
  • Jämställdhetsanalyser i kommunala handlingsplaner, t.ex. stadsplaneringen
  • Ökat stöd åt kvinnojourerna och ett skyddat boende i Södertälje för misshandlade kvinnor
  • Att det ska utarbetas handlingsplaner för skolornas insatser för utsatta flickor
  • Ökade insatser för sex- och samlevnadsundervisning inom skolan
  • Ökat inflytande för de anställda, särskilt inom vård och omsorg
  • Försök med sextimmars arbetsdag inom ett eller flera områden inom äldreomsorgen
  • Bättre arbetsförhållanden och högre löner för de anställda inom vård och omsorg

 

Kopiera länk