• Hem
 • Kommundelarna i...
sida

Kommundelarna i våra hjärtan

Järna, Hölö/Mörkö, Vårdinge och Enhörna

Värna det lilla i det stora

Vänsterpartiet slår vakt om tätortsnära skogar i kommundelarna. Vi vill bygga mer i kommundelarna men det måste ske varsamt. Kommunen ska lyssna på de boende i kommundelarna och ta hänsyn till deras synpunkter på var det är lämpligast att bygga. I kommundelarna måste framförallt byggande av småhus underlättas, då många familjer vill bosätta sig utanför staden. De som av olika skäl vill byta boendeform måste ha tillgång till hyresrätter och olika boenden för äldre i kommundelen. Att bygga enkla hyresrätter (1:or och 2:or), ger både unga som flyttar till sitt första boende och äldre som vill lämna sin villa möjlighet att bo kvar i bygden. En sådan byggnation skulle även kunna erbjuda en möjlighet för ungdomar, samt barnfamiljer med villaplaner. Vänsterpartiet vill underlätta boende i kommundelarna.

Bättre kollektiva kommunikationer

Det krävs en utökad dag- och nattbusstrafik till de andra tätorterna i Södertälje. Vi kommer att verka för bättre pendeltågstrafik till och från Hölö som är ett av våra viktiga expansionsområden utanför centrala Södertälje. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att kollektivtrafiken förbättras. Ökad turtäthet mellan kommundelarna och Södertälje centrum innebär minskade väntetider och därigenom minskade restider.

Ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt att kollektivtrafiken förbättras då det främst är kvinnor som nyttjar kollektivtrafiken. Alla som bor i länet betalar samma avgift på kollektivtrafiken. Meningen är att det inte ska var dyrare för den som bor i Södertälje än den som bor i Stockholm. Därför är enhetstaxa, d.v.s. en biljett för varje resa, bra för alla Södertäljebor, men tidzonen ska förlängas från 75 minuter till 90 minuter minst så att även våra kommunmedborgare i kommundelarna ska kunna nyttja enhetstaxan fullt ut.

Vänsterpartiet vill att cykelleder anläggs från kommundelarna in till Södertälje.

Utveckla Enhörna, Järna, Hölö-Mörkö och Vårdinge (Mölnbo).

Södertälje kommun har utöver själva staden fyra kommundelar, Enhörna, Järna, Hölö-Mörkö och Vårdinge (Mölnbo) som har sin alldeles egen historia, särart och egna behov.

Vänsterpartiet anser att den självständighet och möjlighet till självbestämmande som kommundelarna idag står för är viktig. Vi vill därför slå vakt om dagens kommundelar och att Vårdinge och Hölö-Mörkö kommundelar fortsätter ingå som delar i Södertälje kommun och inte bryts ut till en Järna-Vårdinge-Hölö-Mörkö kommun. Snarare bör vår strävan vara mot en ”storkommun” där nuvarande grannkommuner, oberoende av landstingsgränser, skulle kunna ingå med Södertälje som centralort och med ett betydande självstyre i de framtida kommundelarna.

Många barnfamiljer flyttar till en kommundel för närheten naturen och den gemenskap ett boende på en mindre ort ofta innebär. Mindre skolor för de små barnen är också ett viktigt argument. Vänsterpartiet kommer att arbeta för att förskolan byggs ut och att dessa mindre skolor rustas upp och byggs ut där det behövs, samt även verka för att alla barn i skola och barnomsorg erbjuds en fortsatt utveckling mot en grundläggande högklassig undervisning, näringsriktig och ekologisk kost, samt att de kan känna trygghet både i och utanför skolan. Skolan i Vårdinge, i sin nuvarande form som F-6 skola (från förskoleklass till årskurs sex) lever kvar och att ett ökat samarbete mellan kultur, föreningsliv och skola utvecklas. Folk- och skolbiblioteken ska vara kvar i kommundelarna.

Vänsterpartiet vill utveckla den levande historien genom att våra hembygdsföreningar och -gårdar inleder ett aktivt samarbete med skolorna inne i Södertälje så att den historiekunskap som finns i kommundelarna förmedlas till alla våra barn.

Mötesplatser för alla boende ska utvecklas i kommundelarna i t.ex. Enhörna.

I Hölö är Kyrkskolan en av Hölös viktigaste platser ur ett historiskt perspektiv. Vänsterpartiet vill slå vakt om kulturminnesplatser i våra kommundelar och vi vill samtidigt utveckla dem och fylla dem med t.ex. småföretagare och konsthantverkare så att våra historiska platser blir en levande del av kommundelarna och Södertälje kommun. Vänsterpartiet vill att ett minicentrum med livsmedelsbutik som har ett fullgott sortiment anläggs i Hölö.

Idrott är ett viktigt inslag i livet både för barn och vuxna. Vi kommer att arbeta för att idrottslivets behov tillgodoses genom att de ekonomiska förutsättningarna tryggas till förmån för det rika föreningslivet ute i kommundelarna.

I Järna vill Vänsterpartiet vidareutveckla ekologiska koloniföreningar. Många vill kunna odla sina egna grönsaker och då giftfritt.

Många äldre känner att de inte har behov av eller inte orkar med att bo kvar i sina, ibland, allt för stora hus. Vänsterpartiet vill skapa boenden för äldre i kommundelarna som gör det möjligt för de äldre att leva kvar i sina invanda och trygga miljöer.

Våra fyra kommundelar har mycket att erbjuda. Förutom fin natur finns det varierande inslag av idrotts- och kulturaktiviteter som har bra kvalité. Bättre skyltar med information vid infarterna till kommundelarna ska förmedla budskapet att kommundelarna är en levande del av Södertälje kommun. Därför är fortsatt stöd till bl.a. Gula villan i Järna samt Kyrkskolan i Hölö av stor vikt för hela Södertälje.

Det lokala näringslivet är en viktig del av kommundelarna. Vänsterpartiet vill att fler företag etablerar sig i våra kommundelar, därför ska mer mark planeras för företagsetableringar. För att bo eller utöva företagsamhet behöver alla tillgång till bredband något som idag saknas i kommundelarna. Det måste byggas ut.

 Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod

 • Skapa bostäder för äldre i kommundelarna
 • Stödja och utveckla verksamheten Kyrkskolan i Hölö
 • Bygga Idrottshall i Mölnbo
 • Utveckla Futurum och centrumhandeln i Järna
 • Ta fram mer planlagd mark för lokala företag
 • Ombesörja bredband till alla delar av kommunen
 • Bygga en ny grundskola i Enhörna
 • Stödja och utveckla verksamheterna i Gula Villan i Järna
 • Stödja och utveckla verksamheten i Folkets hus i Mölnbo
 • Ta fram planlagd mark för bostäder och livsmedelsbutik Hölö
 • Bygga cykelleder från kommundelarna in till Södertälje
 • Verka för en avsevärd förbättring av landsbygdstrafiken genom att
  • verka för pendeltågsstationen i Hölö åter kommer i bruk
  • säkra parkeringsplatser anläggs i närheten av omstigningsnoder
  • anropstrafik utreds för etablering i mindre trafikerade landsbygdsområden

 

 

 

Kopiera länk