• Hem
  • Vårt budgetförs...
sida

Vårt budgetförslag 2020-2022

Kompletteringsbudget

till majoritetens budgetförslag för 2020–2022 

Vänsterpartiet Södertälje 2019 

 

Innehåll

Introduktion
Vänsterpartiets kompletteringsbudget 2020–2022
Den sociala och ekonomiska dimensionen
Verka för jämlikhet och återinför välfärdssamhället
Bostad är en rättighet – inte en handelsvara
Tak-över-huvudet-garanti
En meningsfull fritid för alla
Förebyggande insatser för barn och unga
Starta en kommunal arbetsförmedling
Bort med sorgen inom äldreomsorgen
Den klimat -och miljömässiga dimensionen
Etablera en lokal klimat- och miljööverenskommelse
Sänkt hastighetsbegränsning på motorvägarna
Bygg ut biogasutvinningen
Fordonskonvertering på gymnasiet
Förstärkning av hållbart byggande
Laddstolpar för elbilar och elcyklar
Bygg solcellsparker
Säkra Naturskolan
Ställ krav på regionen

 

 

Introduktion 

Vänsterpartiet säger som FN:s Agenda 2030: 

”Målen för en hållbar värld hänger ihop, är odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska.” 

Vi börjar omställningen! 

Vänsterpartiets kompletteringsbudget 2020–2022

Vår budget utgår från majoritetens (S, Mp, C och Kd:s) förslag som vi i huvudsak anser är bra och som vi själva kommer att rösta för. Detta är vår kompletteringsbudget i tillägg till majoritetens budgetförslag, med de poster vi anser är nödvändiga för vår gemensamma framtid, välfärd och vårt välmående. 

För att finansiera våra satsningar har vi valt att minska det kommunala resultatet, från majoritetens 1% till 0,6%. Vi behåller dessutom det effektiviseringskrav på Kommunstyrelsens kontor som vi hade med i vårt budgetförslag förra året, tolv miljoner kronor. Det är fyra miljoner kronor utöver majoritetens förslag. 

Sist men inte minst anser vi att vi kan spara in en hel del på politikerarvoden och den politiska ledningen, så där har vi tagit ytterligare två miljoner kronor för finansiering av mer behövande verksamheter. Vi anser att politikerlöner ska vara i paritet med det övriga samhället och inte flera gånger högre än medellönen. 

På detta sätt får vi 39 miljoner kronor över som kommer väl till nytta inom andra kommunala verksamheter under nästkommande år. 

Den sociala och ekonomiska dimensionen

Ett hållbart samhälle omfattar inte enbart klimat och miljö. För att reell hållbarhet ska uppnås måste även ekonomiska och sociala faktorer tas med i helheten. De första fem målen i FN:s Agenda 2030 berör i högsta grad Södertälje. Det handlar om jämlika och jämställda livsvillkor för kommuninvånarna – om demokrati, fattigdom, hälsa, utbildning och jämställdhet mellan könen. Den ekonomiska och sociala ojämlikheten kan avläsas mellan Södertäljes stadsdelar, mellan män och kvinnors inkomster, mellan underbetalda respektive överbetalda yrkesutövare, mellan högutbildade och lågutbildade, mellan de som har och de som inte har arbete eller är sjukskrivna. Vänsterpartiet menar att Södertälje kommun måste ta fram ett strategiskt och systematiskt program för ekonomisk och social jämlikhet och jämställdhet för att kunna arbeta bort kommunens fattigdomsfickor och skapa den nödvändiga jämlikheten och jämställdheten mellan kommuninvånarna. Den strategiska verksamhetsplaneringen och arbetet med hållbar utveckling i samtliga dess dimensioner behöver på ett tydligare sätt förenas. För att med framgång kunna arbeta strategiskt och systematiskt för långsiktig ekonomisk, social och klimat-och miljömässig hållbarhet, menar Vänsterpartiet att Södertäljes kommunala klimat- och miljöprogram måste kompletteras med ett flertal åtgärder av övergripande strategisk karaktär vilka också omfattar de sociala och ekonomiska aspekterna på hållbarhet. Glappet mellan vad som krävs och vad som görs är fortfarande alldeles, alldeles för stort. 

Verka för jämlikhet och återinför välfärdssamhället

Södertälje är en segregerad stad. Det har gjorts många, mer eller mindre lyckade försök, att lyfta socioekonomiskt utsatta områden. Vänsterpartiet menar att satsningarna måste vara permanenta och utgå från de boendes önskemål och behov, för i en jämlik stad planeras stadsrummet utifrån alla de människor som vistas och bor där. Stadsplaneringens främsta uppgift är att motverka segregation och öka tillgängligheten för alla grupper. För att skapa likvärdiga rättigheter för kvinnor och män till det offentliga rummet krävs att all stadsplanering har en tydlig konsekvensbeskrivning ur ett genus- och tillgänglighetsperspektiv. Man ska inte vara rädd för att röra sig i Södertälje. Arbetet med full tillgänglighet för personer med funktionsvariationer måste intensifieras. En blandad stadsbebyggelse ger en tryggare stad och en mer levande stadsmiljö som är mycket mer trygghetsskapande än olika övervakningssystem. 

Kommunala lokaler ska kunna användas på olika sätt, till exempel ska skollokaler vara öppna på kvällstid för föreningar och fritidsverksamheter. Områdeslokala organisationer och föreningar ska involveras i kommunens arbete mot segregation, rasism och diskriminering och lokala initiativ stöttas och uppmuntras. Det är viktigt att fortsätta värna och etablera gröna stråk i form av parker, alléer, natur- och rekreationsområden som att bevara den biologiska mångfalden och det gröna är också viktigt för oss som bor i staden. 

Bostadspolitiken är en central del av välfärdspolitiken och i bostadsbristens Södertälje har bostaden blivit en klassfråga; människors möjlighet att få en egen bostad beror på kontakter och plånbokens storlek. Diskriminering och rasism leder till att alltfler utestängs från rätten till bostad. För att säkra ett rättvist boende säger vi nej till försäljningar av lägenheter i de kommunala bostadsbolagen och av kommunal mark. Kommunalt ägande av marken är en förutsättning för en demokratisk stadsplanering. 

Bostad är en rättighet – inte en handelsvara

Bostadsmarknaden präglas av en akut brist på bostäder, enorma kostnader och stora risker. Vi har en bostadsbrist i hela Stockholmsområdet och stora delar av Mälardalsregionen. Barnfamiljer, nyinflyttade och andra står ofta utan ett tryggt hem och många flyttar runt på osäkra andra, tredje-, och fjärdehandskontrakt. I Södertälje kommun har det byggts mycket under flera år, men främst dyra bostadsrätter. När det väl har byggts hyresrätter har det varit med skyhöga hyror. Utöver det har vi sett flertalet ombildningar av hyresrätter, vilket skapar en ännu längre kö för att få ett hyreskontrakt. Vänsterpartiet är det parti som alltid kommer verka för att inte plocka pengar ur våra kommunala bostadsbolag. Vi vill istället att dessa pengar ska stanna i bolagen och komma hyresgästerna till gagn. Att ta ut pengar ur dessa är inget annat än en dubbelbeskattning av hyresgästerna. Södertälje behöver fler hyresrätter, inte färre – och därför ska vi bygga nytt, behålla existerande hyresrättsbestånd och se över möjligheten att återköpa fastighetsbestånd av oseriösa privata aktörer. 

Vi vill att det ska byggas billiga hyresrätter av bra kvalitet i områden som domineras av villor eller bostadsrätter. Bostäder ska i första hand byggas för att möta Södertäljebornas efterfrågan av bra och billiga hyreslägenheter, och de bostäder som byggs ska vara klimatsmarta och hållbara. 

Kommunens huvudsakliga ansvar att se till att fler hyresrätter byggs ska också gälla när andra aktörer vill bygga i vår stad. En riktlinje om minst 50 % hyresrätter är ett viktigt principbeslut som kan motverka bostadsbrist och bostadslöshet för många. 

Bostaden ska vara en grundläggande social rättighet och en del av välfärdspolitiken, inte en handelsvara som i dag. Vi vill bygga ihop staden och ta bort barriärer mellan bostadsområden. I vår stad ska det finnas samlingslokaler och ett rikt kulturliv i hela staden. 

Hemlöshet är inte acceptabelt. Att ha en bostad är en rättighet som det allmänna ska trygga. Bostaden är dessutom ofta en förutsättning för möjligheten till arbete. Bostadsbristen är anledningen till varför hemlösheten ökar och lösningen är att bygga fler bostäder till rimliga hyror, något som marknaden visat sig oförmögen att göra. Målet måste vara att alla som kan ska ha förstahandskontrakt. 

Vi vill att det ska byggas och finnas bostäder för alla Södertäljebor, inte bara för de rika. För alla har rätt att bo.

Tak-över-huvudet-garanti

Vänsterpartiet vill att kommunen inför en tak-över-huvudet-garanti för personer med Södertälje som hemvist som är i behov av akut hjälp med nattlogi. Stödet ska ges efter kontakt med socialtjänsten som följer upp med erbjudanden om insatser av mer långsiktig karaktär för att lösa social problematik och bostadslöshet. Vi avsätter en miljon kronor för detta under 2020. 

En meningsfull fritid för alla

Våra barn och ungdomar ska ha ett rikt fritidsliv. Att satsa på våra yngre är att satsa på Södertäljes framtid. En framtid med en enad stad som skapar möjligheter för våra barn och unga att leva i samhörighet och med frihet att skapa det liv de drömmer om att få som vuxna. En meningsfull fritid utvecklar staden och är ett av de bästa sätten att förebygga kriminalitet och drogmissbruk. Därför Vänsterpartiet vill bygga ut musik, kultur och idrottsverksamheter för alla. 

Vänsterpartiet vill ha en gratis kulturskola för våra barn och utöka stödet till El Sistema så att alla Södertäljes barn kan få tillgång till att skapa musik, dans och konst. 

Södertälje ska förbli en idrottsstad därför satsar vi på ett konstant underhåll av alla våra anläggningar såsom text fotbollsplaner, isbanor, friidrottsarenor, basket och bollhallar. Vänsterpartiet vill satsa på spontanidrottsanläggningar så som den i Tveta där barn och vuxna kan utöva sporter tillsammans, som en del av utvecklingen av folkhälsan i vår stad. 

Fritidsgårdar åt alla. Barn och ungdomar behöver lugna och utvecklande mötespunkter och det är vårt ansvar att skapa dom. Därför gör vi en extra satsning på att förstärka fritidsgårdarnas resurser med fyra nya kompetenta medarbetare. På sikt ser Vänsterpartiet behovet av en central fritidsgård som enar ungdomar från olika stadsdelar. Vi vill därför ge kommunen i uppdrag att se över möjligheten att öppna Södertäljes första centrala fritidsgård. 

Södertälje har ett kulturliv värd att växa. Vi har Södertälje konsthall med dess utställningar av ledande svenska och internationella konstnärer. Vi har flera välrenommerade teatergrupper. Vi har flera stora scener för musik, film och revyer. Vänsterpartiet vill utöka samarbetet bland Södertäljes kulturarbetare, näringsliv, våra bolag och kultur- och fritidsförvaltningen. Vi vill därför ge kommunen i uppdrag att se över möjligheten att i projektform skapa en kultursamordnare med uppdrag att skapa en permanent plattform för samverkan mellan dessa aktörer. 

Genom gott samarbete mellan kommun, näringsliv, kommunala bolag, kultur- och fritidsförvaltning, socialtjänst och ideella krafter kan vi skapa ett Södertälje alla. 

Förebyggande insatser för barn och unga

Vänsterpartiet vill förstärka socialnämndens budget med ytterligare 3 miljoner kronor inriktat på förebyggande insatser för barn och unga. Orosanmälningarna för barn och unga ligger på förskräckande höga nivåer. Många barn och ungdomar far illa och behöver samhällsstöd. Det kan inte nog betonas behovet av förebyggande åtgärder. Sociala insatsgruppen, fältassistenter, samarbete med skolan för att fånga upp problem i tidiga skeden, riktat stöd till barn i fattiga familjer är områden som bör förstärkas. 

I majoritetens förslag till budget finns medel till ytterligare en familjecentral med upptagningsområde Hovsjö. På familjecentraler samarbetar regionen och kommunen med generella insatser för barnfamiljer som i tidiga skeden kan fånga upp och stödja familjer och barn med problem. Vänsterpartiet vill att kommunens målsättning till år 2022 ska var fyra familjecentraler. 

Budgetprocessen behöver ses över. Kostnaderna för externa placeringar på HVB-hem, SIS-institutioner och liknande är svåra att budgetera. Erfarenhetsmässigt blir de externa placeringarna underfinansierade. Och när budgeten inte håller ska det göras akuta åtgärds- och sparplaner som drabbar enskilda behövande och i förlängning samhället. Då kommer de förebyggande frivilliga insatserna i fokus. I stället borde budgeten för barn och unga stämmas av vid flera tillfällen under budgetåret och medel tillskjutas efter uppkomna behov. 

Ytterligare tre miljoner kronor tillförs Socialnämnden, öronmärkta förebyggande insatser för barn och unga. 

Starta en kommunal arbetsförmedling

I Södertälje kommun finns stora problem med arbetslöshet och ekonomiskt bistånd som främst drabbar stora grupper av enskilda människors levnadsförhållanden. Andelen arbetslösa i Södertälje är väsentligt högre än i riket och länet. Jämfört med snittet i länet och riket är andelen personer med långvarigt ekonomiskt bistånd nästan dubbelt så hög. 

Den socialdemokratiska regeringen har beslutat att kärnverksamheten (att sammanföra arbetssökande och arbetsgivare, den s.k. matchningen) på arbetsförmedlingen ska skötas av privata aktörer. Alltså en total slakt på arbetsförmedlingen och dessutom i en tid med vikande konjunkturer. Det är en mycket äventyrlig och borgerlig politik. Men, det öppnas här ett fönster, för regeringen ska också utreda om och hur kommunerna kan bli en aktör i arbetsmarknadspolitiken. Reformeringen av arbetsförmedlingen ska vara klar 2021. 

Vänsterpartiet vill att kommunen ska bli en viktig aktör i Södertälje och skaffa sig möjlighet att bedriva en egen arbetsförmedling som finansieras av staten. Frågan behöver utredas och en planering göras för att ligga i framkant med målet att starta en kommunal arbetsförmedling. Vi tror inte på marknadslösningar för viktiga funktioner inom välfärden som skola, vård, omsorg och nu arbetsförmedling. Vänsterpartiet håller fast vid sin kritik av vinstpolitiken inom välfärden. Långtidsarbetslösa Södertäljebor riskerar att bli utan stöd som en icke lönsam grupp när privata aktörer ska sköta matchningen. 

Vi avsätter två miljoner kronor i budget 2020 för ett utrednings- och planeringsprojekt inom socialförvaltningen. 

Bort med sorgen inom äldreomsorgen

I majoritetens förslag till budget sägs äldreomsorgen vara ett prioriterat område. Detta markeras genom utbyggnad av platser för vård- och omsorgsboende (tidigast 2021) samt planer på ett nytt trygghetsboende. Man hänvisar vidare till styrgruppens arbete för att förbättra personalens arbetsvillkor och kompetens. Mötesplatserna samt måltids – och kulturverksamheten ska också utvecklas. Detta är otillräckligt. För år 2020 var kommunbidraget till Äldreomsorgsnämnden knappt 699 miljoner kronor. I dagens förslag uppgår bidraget till knappt 706 miljoner kronor, dvs. en ökning med mindre än 7 miljoner. 

Äldreomsorgen är det område som är mest underfinansierat i Sverige i stort. Inom gruppen för kommunens jämförelsenätverk benämnt R9, bestående av nio demografiskt likvärdiga kommuner, påvisar Södertälje dessutom den markant lägsta tilldelningen av medel till äldreomsorgen per skattehundring. Det är ingen överdrift att påstå att äldreomsorgen är underbudgeterad. Äldreomsorgsnämnden har dessutom under innevarande år begärt och beviljats tillstånd att överskrida tilldelad budget med ca 75 miljoner kronor. 

Hemtjänstverksamheten är det område där behovet av ökade resurser är störst. Föregående och innevarande år har man utarbetat åtgärdsplaner för ökad effektivitet och ett intensivt förbättringsarbete pågår. Vi kan dock inte räkna med att detta arbete ska nå full genomslagskraft under 2020. Vänsterpartiet ser därför en förstärkning av budgeten för hemtjänsten som nödvändig. Vi har valt att inte dela upp det tillskott vi vill se i exakta summor men vill markera de poster vi anser måste förstärkas. 

Hemtjänstverksamheten generellt är i dagsläget inte tillräckligt effektiv och behöver i väntan på att åtgärderna ska få full genomslagskraft tillföras ytterligare medel. Inom hemtjänsten kan vi också förutse en volymökning, bl.a. som en konsekvens av den nya regionala överenskommelsen om samverkan mellan kommun och region vid allt tidigare utskrivning från den slutna hälso- och sjukvården. Beslutet innebär att allt fler äldre med stor vårdtyngd skickas hem tidigare vilket kräver en utökning av den verksamhet inom hemtjänstområdet som benämns Trygg och säker hemgång. Här finns också behov av minst en handläggare som administrerar beredskapen under kvällar och helger.

För att förbättra villkoren för de anställda vill Vänsterpartiet att man genomför ett försök med sextimmars arbetsdag med bibehållen lön inom ett hemtjänstområde och på ett särskilt boende. Arbetet med bättre arbetsvillkor för personalen som leds av en styrgrupp är mycket lovvärt och verkar efter vissa initiala svårigheter ge bra resultat. Särskilt projektet Team i teamet som genomförs inom hemtjänsten i Järna har gett bra resultat och har mottagits mycket positivt av de berörda, såväl bland personalen som de äldre. Vänsterpartiet anser dock att utvidgningen av projektet går långsamt och vill påskynda implementeringen av de goda idéerna i kommunens övriga hemtjänstområden, något som kräver ytterligare medel. 

De senaste åren har behovet av fler platser på vård- och omsorgsboende ökat. I oktober månad väntade drygt 70 äldre på plats. Antalet äldre som placerats i externa boenden, de flesta utanför kommunen, uppgår till 124 stycken, betydligt fler än budgeterat. Detta förhållande innebär inte bara stora extra kostnader för kommunen utan medför också lidande och besvär för de äldre och för de anhöriga. 

Två nya boenden har planerats och sägs stå klara 2021 respektive 2023, men erfarenheterna visar att byggnationen av äldreboenden tenderar att flyttas framåt i tiden, ibland med flera års fördröjning. Vänsterpartiet menar därför att det är angeläget att man snarast startar planeringen för ytterligare ett äldreboende, då det är angeläget att minska de externa placeringarna och då statistiken visar att gruppen äldre som kommer att vara i behov av särskilt boende ökar de närmaste åren. Vidare måste de sedan länge planerade trygghetsboendena snarast förverkligas då behovet är stort. 

Ytterligare 30 miljoner kronor tillförs Äldreomsorgsnämnden för att minska effekterna av försämrad kvalitet inom verksamheten.

Den klimat -och miljömässiga dimensionen

Begreppet planetens hållbara gränser publicerades första gången 2009 och identifierar de miljöprocesser som styr jordens stabilitet och reglerar det samspel mellan mark, hav, atmosfär och biologisk mångfald som utgör förutsättningarna för liv och samhälle på planeten. Forskarna kallar två av gränserna för kärnområden, nämligen klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Nu visar ny forskning att fyra gränser redan är överskridna – förutom klimatförändringarna, också förlust av biologisk mångfald, förändrad markanvändning och förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor. De har samtliga drivits på av oss människor och kräver omfattande och radikala samhällsförändringar inom en tioårsperiod för att vända utvecklingen. Hela planetens och mänsklighetens överlevnad står på spel. Planeten är, enligt samstämmiga publicerade analyser, på väg mot en uppvärmning som överskrider 3 grader i slutet av detta århundrade. En sådan temperaturnivå har jorden inte upplevt på 5 miljoner år. Det finns inga belägg för att en modern värld kan fungera på en sådan planet. Enligt FN:s klimatpanel har vi bara 10 år på oss att halvera de globala utsläppen, en förutsättning för att ha en chans att nå ”väl under 2 grader med sikte på 1,5 grader”. 

Under 2019 har Vänsterpartiet lagt två motioner för att verka mot uppfyllnad av de globala klimatmålen, Inför en koldioxidbudget och Utlys klimatnödläge.

Etablera en lokal klimat- och miljööverenskommelse

Södertälje kommun måste ta sitt samhälleliga ansvar för hela sitt geografiska område och i samarbete med näringsliv och civil sektor skapa gemensamt överenskomna styrmedel för den lokala klimat- och miljöpolitiken – en lokal klimat- och miljööverenskommelse (A Local Green Deal). 

Det är nödvändigt för att nå Södertälje kommuns mål att minska nettoutsläppen av växthusgaser med 100 % till år 2030. Det är framför allt i energi- och transportsektorn som de stora förändringarna måste ske. Den stora utmaningen är transporterna. Utsläppen från trafiken måste minska radikalt ifall det ska göra någon verklig skillnad. 

Sänkt hastighetsbegränsning på motorvägarna

Utsläpp av växthusgaser har inga gränser. För att få ner nivåerna behövs många olika åtgärder. Med två av Sveriges mest trafikerade motorvägar E4 och E20 genom Södertälje kommun måste utsläppsnivåerna av växthusgaser och partiklar i anslutning till de två motorvägarna kraftfullt minska. Det är en folkhälsofråga såväl som klimatfråga. Att begränsa hastigheterna till 70 km/tim är fullt möjligt med exempel från E18 genom Danderyds och Täbys kommuner, där massiva skyltar informerar bilisterna om att hastigheten är nedsatt för att minska skadliga partiklar och minska utsläppen av växthusgaser för hälsans skull. 

Trafikverket och Södertälje kommun kan göra detsamma i Södertälje. Klimat och hälsa kan inte ha en agenda norr om Stockholm och en annan i den södra Stockholmsregionen. Trafikverket bekostar skyltarna. Vänsterpartiet föreslår också att så kallade miljözoner – det vill säga förbud mot utsläppspotenta bensin- och dieselbilar samt förbud mot dubbdäckskörning – införs i delar av gatunätet i centrala Södertälje stadskärna. 

Bygg ut biogasutvinningen

Den nödvändiga omställningen handlar också om att skifta drivmedlen för fordonsflottan. I Regional plan för infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon listar Länsstyrelsen i Stockholms Län de klimat- och miljövänliga alternativ som Stockholmsregionens biltransporter måste ställa om till: eldrift, biogas, etanol, vätgas och i vis mån biodrivmedel. Biogasen är idag fortfarande ett starkt energialternativ med minimalt CO2 utsläpp varför Vänsterpartiet föreslår att biogasutvinningen vid Himmerfjärdsverket utvecklas och utökas i samband med den utbyggnadsmiljard som bland andra Södertälje kommun gått i borgen för såsom delägare i bolaget SYVAB. Det finns dock hinder på vägen innan detta kan ske. Marknadens och ofta myndigheters syn på el som enda energilösning måste rättas till i debatten. Liksom även de konkreta flaskhalsar vad gäller t.ex. transporter från Himmerfjärdsverket. Landsbygdsvägen bör ersättas med sjötransporter från verket som ligger i Himmerfjärden. 

Fordonskonvertering på gymnasiet

En förbisedd faktor för att minska fossilbränsledrift, är att bygga om den befintliga bilparken till alternativa drivmedel, t.ex. biogas och el. Sådan lokal kunskap har bland annat funnits i Järna. I Frankrike finns ett företag som börjat med en metod att konvertera bilar till eldrift. Vänsterpartiets förslag är pröva konverteringsidén i praktiken genom att inrätta ett fordonsprogram på gymnasiet med inriktning på att konvertera fossildrivna fordon till biogas-, etanol- och eldrift. Det skulle kunna vara självfinansierat och t.o.m. kunna ge en intäkt till gymnasiet som kunde träna på befintliga Södertäljebilar. 

Förstärkning av hållbart byggande

Mot bakgrund av Södertälje kommuns ambition att bygga 20 000 nya bostäder fram till 2036 – något som också kommer att betydligt öka på folkmängden – behöver skarpa åtgärder tas fram för att säkerställa principer för ett klimatsmart byggande – dels för att minska klimat- och miljöpåverkan under själva byggprocessen, men också för byggnaderna under hela livscykeln (minst 100 år). Det handlar då inte enbart om dagvattenhantering som en av flera viktiga aspekter, utan även mått på avstånds- och tillgänglighetsfaktorer för grönområden, grönytor och ekosystemtjänster vid exploatering och byggande. I samtliga nybyggnadsprojekt måste energi- och uppvärmning stå i fokus och uppmaningen från kommunen till byggutvecklarna handla om att nyttja förnyelsebar energi, framför allt sol- och vindenergi. Vänsterpartiet föreslår också att ägardirektiv ges till Telge bostäder om utveckling och byggande av flerfamiljshus i trä. Sådant samarbete har framgångsrikt ägt rum i Västerås mellan det kommunala bostadsbolaget och byggbolaget ETC. Inom ramen för Södertälje kommuns eget fastighetsbestånd vill Vänsterpartiet att Telge bostäder, Telge Hovsjö och Telge fastigheter genom ägardirektiv åläggs att se till att flertalet fastigheter, äldre som nya, får solcellsanläggningar på taken för att uppnå en högre nivå av energimässig hållbarhet. 

Laddstolpar för elbilar och elcyklar

Med en ökande efterfrågan på tillgång till el-laddning måste tillgången på laddstolpar vara i storleksordningen så att de kan möta efterfrågan när elfordonen blir billigare och fler och batteridriften bättre. Kommunen kan här inte bara förlita sig på dagens ytterst få tankstationer. Vänsterpartiet föreslår därför att laddstationer för elbilar och elcyklar anläggs på Södertäljes större kommunala parkeringsplatser såsom Östertälje station, Södertälje hamn, Södertälje Centrum, Södertälje Syd och Järna station. 

Därför vill vi att Tekniska nämnden ges i uppdrag att inom ramen för nämndens budget prioritera fler laddstolpar och vidare att inom ramen för nämndens budget utreda och projektera för cykelgarageplatser i anslutning till kollektivtrafikens knutpunkter. 

Bygg solcellsparker

På två timmar tar jorden emot lika mycket energi från solen som hela världens befolkning använder under ett år. Energimyndighetens scenarier pekar idag på att det kan komma att krävas en utbyggnad av förnybar elproduktion på upp emot 100 TWh i årlig energivolym för att täcka behoven till år 2040. Kommuner kan bidra till en hållbar energiförsörjning, bland annat i den fysiska planeringen. I Sverige har det funnits solcellsparker i tio år och de blir allt vanligare. De senaste åren har flera solcellsparker etablerats genom lokala kommunala energibolag, så t.ex. i Varberg och Göteborg. Vänsterpartiet menar att Södertälje kommun måste bidra till ett hållbart och motståndskraftigt samhälle genom att satsa på mer förnyelsebar energi bland annat i form av solenergi. Därför vill vi att Telgekoncernen ges i uppdrag att planera och finansiera en eller flera solcellsparker i anslutning till spillmark, det vill säga mark utan användningsområde, längs med de genomkorsande motorvägarna E4 och E20 – dock utan att ta jordbruks- eller skogsmark i besittning. 

Säkra Naturskolan

I majoritetens budgetförslag framgår att miljönämnden förutsätts skära ner sin verksamhet med omkring 138 000 kr under kommande budgetår. Det ges därutöver en väldigt begränsad uppräkning för de pris- och löneökningar som man vet alltid måste tas i beaktande. Det handlar alltså i slutändan om s.k. effektiviseringar och nedskärningar. Dagens majoritet föreslår alltså åtgärder som kommer att påverka den verksamhet som Miljönämnden ska bedriva. 

Det innebär att sådant som hur exempelvis Naturskolan, Ekologisk hållbarhet, skogsförvaltning, viltvård och hållbar utveckling m.m. ska bedrivas sannolikt blir föremål för nedskärningar under året. Hur rollen som attraktiv arbetsgivare, kompetensförsörjning och en rimlig arbetsbelastning ska upprätthållas framgår inte. 

Majoritetens beslut innebär tragiskt nog att man från nämndens politiska majoritet valde att avstå från eget yttrande i frågan och hänsköt alla problem till den centrala budgetprocessen inför budgetfullmäktige. Det är inte att ta ansvar för Miljönämndens verksamhet och riskerar att bli ett steg bakåt för Miljö- och naturvården i Södertälje. Vi anser att Södertälje kommun borde kunna bättre, och att ett absolut minimikrav och prioritet är och borde vara att slå vakt om och utveckla den Naturskola som blivit ett signum för Södertäljes miljöprofil. 

Verksamhets- och ambitionsnivån måste höjas och att kunna bedriva en fortsatt naturskola minst på dagens nivå borde vara en självklarhet för en kommun som Södertälje. Vi anslår därför i vårt budgetförslag en nivåhöjning av anslaget till Naturskolan med en miljon kronor för att kommunen ska kunna driva den vidare och utveckla verksamheten.

Ställ krav på regionen

Vänsterpartiet vill att Södertälje kommun måste bli avsevärt mer aktivt och pådrivande för att se till att kollektivtrafiken byggs ut även i södra Stockholmsregionen och inte bara i norra och östra regionen som nu sker. Det betyder bland annat skip-stoplösningar i pendeltågstrafiken, pendelns fortsättning till Hölö antingen via SL eller SJ, fler och rakare busslinjer samt etablering av anropstrafik i de delar av kommunens ytterområden som idag inte är försörjda av regelrätt kollektivtrafik, t.ex. delar av ytterområden Hölö, Tullgarn, Vårdinge och Enhörna. 

Det betyder också att eldriven spårbunden trafik i form av klassisk spårvagnstrafik bör kunna skapas i de inre centrala delarna av stadskärnan, exempelvis mellan Wasa handelsplats via Bårsta, Stadshuset, Södertälje Syd och Pershagen och på den östra sidan mellan Ritorp över Birkavägen via Hagaberg till Östertälje station och Gärtuna, eller vad en utredning skulle finna lämpligt. 

I ett nödläge öppnar man alla dörrar och nödutgångar, och i det klimatnödläge vi befinner oss i bör vi därför öppna alla spärrar. Vänsterpartiet vill att kollektivtrafiken ska vara gratis – för alla. Det är det enda rimliga sättet att minska utsläppen i den takt som är nödvändig.

 

 

Kopiera länk