• Hem
  • Kultur – en nöd...
sida

Kultur – en nödvändighet för alla

Arbetarrörelsen såg tidigt att folkbildning, bildning och kultur gav viktiga bidrag till att förbättra och fördjupa människors liv och deras förmåga att delta i samhällsförändring.

Kulturen kan få oss att se världen med nya ögon, att byta perspektiv och tänka på andra sätt. Den kan vara ett verktyg för att förändra destruktiva eller förlegade attityder, traditioner och normer. Den utvecklar oss som personer. Vänsterpartiet anser att alla ska ha möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och kunna delta i kulturlivet på likvärdiga villkor. Kultur är inte grädden på moset, utan jästen i degen för att vi ska utvecklas, må bra och trivas.

Trots det har kulturen en undanskymd plats i mångas liv. Social härkomst, klass, inkomst- och utbildningsnivå påverkar i vilken utsträckning man tar del av eller medverkar i kulturlivet. Många ur arbetarklassen har mentala och sociala barriärer som bidrar till det ojämlika utnyttjandet av kultur. Barriärer som måste brytas om vi ska uppnå vårt mål att alla ska ha möjlighet att delta i kulturen oavsett kön, klass, funktionsnedsättning, ekonomi eller bostadsort. I det arbetet är tillgänglighet och kostnad två viktiga faktorer att ta hänsyn till. Kulturaktiviteter måste finnas i människors närhet till ett rimligt pris. En tredje faktor är ålder. Barn och ungdomar måste få växa upp i ett sammanhang där eget skapande, delaktighet i kulturlivet och ”konsumtion” av kultur är naturliga delar. Här har förskola, skola och skolbibliotek en central roll men kulturaktiviteter i skolor får inte bara bli tillfälliga tomtebloss utan de måste integreras i den vanliga undervisningen. Samarbetet och samverkan mellan skola, skolbibliotek, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet behöver öka.

Kulturfilialer i kommunens ytterområden

Vänsterpartiet vill under mandatperioden arbeta för att kommunens ytterområden ska beredas tillgång till Södertäljes rika kulturliv genom att skapa kulturfilialer tillsammans med t.ex. hembygdsföreningar, folkhögskolan och andra föreningar.

Luna kulturhus – en plats för alla
Luna kulturhus är en kulturoas mitt i centrum med bibliotek, konsthall, och mötesplats för unga. Biblioteket är vår gemensamma kunskapsbank och ska vara tillgänglig för alla. Biblioteket är en viktig tillgång för att öka måluppfyllelsen för Södertäljes grundskolor, och för vuxenstuderande. Biblioteken i Södertälje ska vara öppnad de tider som Södertäljeborna har tid att gå dit. Bokbeståndet behöver utökas och Vänsterpartiet vill se fler utbildade bibliotekarier.

Två traditionella händelser i centrala Södertälje som bör återkomma varje år är Kringelfestivalen/Södertäljefestivalen och Kulturnatten.

Kulturskolan – låg avgift ger fler barn möjlighet
Södertälje har en av Sveriges finaste kulturskolor som ska utvecklas och bli ännu bättre. Avgifterna har under förra mandatperioden halverats, och ska fortsatt hållas på så låg nivå som möjligt. Avgifterna och kurstiderna får inte vara ett hinder för att vare sig barn eller vuxna ska kunna delta.
Fler skolbarn ska få tillträde till musikens värld genom att projektet El Sistema ska vara ute på fler skolor än idag.

Torekällberget
Södertäljeborna har röstat fram Torekällberget som vårt eget smultronställe. Vi ser positivt på de satsningar som idag görs för att göra friluftsmuseet tillgängligt för ännu fler. Torekällberget ska visa vår lokala historia genom teater, utställningar och olika event. På Torekällberget ska också möjligheter ges för olika arrangemang som speglar vår stads mångkulturella samtidshistoria. Vi vill underlätta för föreningar att arrangera tillställningar på Berget.

Södertälje har också en samtid och en nutid som är och kommer att bli historia. I den finns den stolta industristaden med bland annat framväxten av två internationella storföretag och där finns också den demografiska utvecklingen med befolkningar från världens olika hörn.

Samtidshistorien måste också berättas, vilket är en uppgift för ett museum. Vänsterpartiet vill verka för att den museala verksamheten på Torekällberget också inriktar sig på dokumentation och återspegling av det samtida Södertälje.

Teater, bio och musik

Södertälje har flera aktiva teaterföreningar, musikgrupper och körföreningar. Vi vill ge goda förutsättningar för både professionella och amatörer att bedriva sin verksamhet i Södertälje. Det finns ett stort behov av lokaler, och det kommer vi att se över.
Estrad erbjuder idag bio vissa dagar i veckan. Vi vill utveckla Estrads programutbud. Vi vill även skapa goda förutsättningar om någon annan aktör vill starta en kommersiell bio i Södertälje.

Södertälje är en musikstad med anor. Kommunen ska aktivt stödja olika musikaliska arrangemang som t.ex. Bluespicknicken, Södertäljeoperan och livearrangemang vid Marenplan på alla sätt.

Folkbildning via studieförbunden

I dagens samhälle är det viktigt att förstå vad som sker i Sverige och utanför Sveriges gränser. För att öka kunskaperna och medvetenheten behöver vi satsa på folkbildningen och studieförbunden.
Kulturen är en levande företeelse i ständig förändring, Vänsterpartiet vill aktivt stödja nya kulturinslag. Vi arbetar för ökat stöd till studieförbundens cirkel- och kulturverksamhet. Vi anser att det är realistiskt att höja det kommunala bidraget till riksgenomsnittet och vi verkar även för att landstingsbidraget höjs.

Gula villan, Futurum i Järna och Kyrkskolan i Hölö

Vänsterpartiet har under flera år drivit frågan om särskilt stöd till Gula villan och Futurum samt till Kyrkskolan i Hölö. Det stödet vill vi permanenta och utveckla. Vi vill även ge ett stöd till Folkets Hus i Mölnbo. Vänsterpartiet vill ha ett aktivt samarbete mellan hembygdsföreningar och Torekällberget vilket ska spegla hela Södertäljes historia samt även samtidshistorien.

Bildkonsten

Idag ska en procent av kostnaden vid nybyggnation i kommunen gå till utsmyckning och vi arbetar för att fler lokala konstnärer ska omfattas av upphandlingen.

 Kulturcenter

 Kulturen bygger samhällets inre själ. Kulturen består av vad vi skapar gemensamt eller individuellt. Ungdomar har sitt sätt att skapa kultur genom olika uttryck. Vänsterpartiet vill ha ett öppet kulturcenter som ger möjligheter för ungdomar att skapa och ge uttryck för dagens kulturyttringar inom bl. a bild och musik.

Både Telge Bostäder och Telge Fastigheter bör tillhandahålla bra lokaler med kommunalt subventionerade hyror till ideella föreningar för kultur- och fritidsverksamhet.

Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod

  • Utveckla Kulturskolan, och ge El Sistema möjlighet att besöka barn på fler skolor
  • Ge goda förutsättningar för Södertäljes teatergrupper, musikgrupper och körföreningar
  • Medverka till att bidraget till folkbildningen ökas
  • Utveckla mötesplatser över generationsgränserna i hela kommunen
  • Utveckla verksamheten på Torekällberget
  • Se ett samarbete mellan Torekällberget och hembygdsföreningarna
  • Utveckla Torekällbergets museum och komplettera den museala verksamheten med Södertäljes samtidshistoria
  • Fortsatt stödja Gula villan, Futurum i Järna, kyrkskolan i Hölö och Folkets hus i Mölnbo
  • Verka för centralt kulturcentrum för ungdomar

 

 

Kopiera länk