• Hem
 • Kunskap och bil...
sida

Kunskap och bildning är en rättighet

En skola för alla

Våra barn och ungdomar har rätt till kreativt lärande genom hela sin uppväxt. Skolan, alltifrån förskolan till gymnasiet, ska möta varje elev utifrån dennes förutsättningar och erfarenheter. Eleverna kommer till skolan med olika förutsättningar och olika sätt att tänka, något som man måste ta hänsyn till i lärandeprocessen.

I skolan fostras elever till självständigt tänkande individer, och lär sig att kritiskt granska fakta samtidigt som de tränas i att arbeta tillsammans. Undervisningen ska uppmuntra till ansvarstagande och delaktighet. Skolan måste aktivt verka för att bryta stereotypa könsroller och maktstrukturer och solidaritet och demokrati ska vara ledstjärnor.

Rätt till en likvärdig skola

Skillnader i resultat och kunskaper är stora mellan elever från olika social bakgrund och mellan olika skolor och kommuner.

Skolverkets rapporter om de faktorer som påverkar resultaten i svensk skola är alarmerande. Sverige är ett av mycket få länder i världen som tillåter vinstdrivna skolor och friskolereformen i kombination med vinstdrivande skolkoncerner har bidragit till allt mer segregerade skolor och försämrade kunskaper. Jakten på minskade kostnader för att öka aktieutdelningen har lett till ökad individualisering i skolarbetet. Nedskärningar i kostnader för den lärarledda skoltiden gör att eleverna måste klara allt mer på egen hand. Värst drabbar det elever med stort behov av stöd.

 Sedan folkskolans införande på 1800-talet vet vi genom otaliga forskningsrapporter att barn från välutbildade familjer klarar skolan bäst. Under den senaste tidens mediala granskning av skolresultaten framgår det ännu tydligare att socioekonomisk klass, språk och avsaknad av studietraditioner i hemmet är den främsta anledningen till låga betyg och misslyckanden i skolan. Det sociala arvet grundlägger om barn och ungdomar ska få en bra eller dålig start i livet.

Läxorna är individuellt arbete som görs i hem med ojämlika förutsättningar för studiero, förväntningar på studieresultat och möjligheter till hjälp och stöd. De sämst socialt rustade eleverna lämnas ensamma att klara av sin skolgång.

En solidarisk skolpolitik måste därför se det som en av sina viktigaste uppgifter att kompensera för denna gamla och fundamentala ojämlikhet. Vänsterpartiet vill därför att det individuella hemarbetet ska ersättas av schemalagt individuellt arbete i skolan med lärarstöd, dvs. en läxfri skola.

Elever ska inte heller vara beroende av föräldrarnas ekonomiska möjligheter eller av tillgång till bilskjuts för att kunna välja skola. Därför ska alla skolbarn få gratis busskort i Södertälje.

För att klara detta, för att behålla och utveckla ”tvålärarsystemet” och för att få kompetenta lärare som kan möta varje elevs behov och delta i den pedagogiska utvecklingen vill Vänsterpartiet överföra mer pengar till skolan.

Det är uppenbart att staten måste ta ett ökat ansvar för finansiering och styrning av skolan för att utjämna skillnaderna mellan elever från olika social bakgrund och mellan olika skolor och kommuner genom att styra mer resurser till de skolor och kommuner som har störst behov.

Bra med alternativ pedagogik

Vänsterpartiet är för alternativ pedagogik men vi är emot segregerande friskolor som sorterar in elever efter religiös, etnisk, ekonomisk eller könstillhörighet. Vänsterpartiet vill stärka föräldrarnas rätt till insyn i friskolorna och vi vill att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen och meddelarfriheten för de anställda. Vänsterpartiet vill att vinster i friskolor ska användas i verksamheten och inte till aktieutdelning.

Skolan ska präglas av stor frihet att utforma olika pedagogiska modeller.

Sekulära skolor

Sverige är ett sekulärt land där religionsfrihet råder. Vänsterpartiet slår vakt om det sekulära landet och anser därför att skolor ska vara fria från religiös påverkan lika väl som politisk påverkan. Våra barn ska ha rätten att få bli självständiga individer. Vi vill inte ha friskolor som styrs av religiösa samfund eller vinstintresse.

 En jämställd skola

Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan ska fokusera på att ge en bra och stabil grund med kunskaper till unga elever om vad de får och INTE får göra mot varandra. Rädsla för övergrepp finns i många tjejers och kvinnors medvetande och begränsar många liv vilket vi inte tolererar. Vi vill därför införa feministiskt självförsvar i skolorna i Södertälje kommun. Det ska vara obligatoriskt och varje skola ansvarar för att alla tjejer får ta del av det.

Feministiskt självförsvar går ut på att lära tjejer att sätta värde på sig själva och därmed kunna försvara sig mentalt och verbalt, men även med våld om det skulle behövas.  Unga flickor ska ha kunskap om vad de kan göra ifall de utsätts för sexuella övergrepp eller annan sorts våld. Tjejer ska ha makten över sin egen kropp!

Killarna ska under dessa undervisningstimmar ha separata lektioner i feminism och genuskunskap. Där ska killarna få grundläggande utbildning i alla människors lika värde och feminism. De ska lära sig att känna igen och undvika härskartekniker och undervisningen ska syfta till ett djupare medvetande om det egna beteendet.

Feminism och genuskunskap bör även genomföras gemensamt. Unga människor ska tidigt i livet lära sig att känna igen, undvika och bemöta härskartekniker. De ska få medlen att kunna slå hål på könsroller och könsbaserade förväntningar som kan komma med från traditionella eller konservativa familjer, och som idag gör att barn och unga känner sig tvingade till livsval som inte är deras egna.

 Förskolan – alla barns rätt till utveckling och växande i trygg miljö

Vänsterpartiet anser att förskolan är en rättighet och en möjlighet för alla barn. Där läggs grunden för ett livslångt lärande, därför är det viktigt att alla barn får fortsätta sin utveckling även om de får syskon. Förskolan ska ha tillräckliga resurser för att möta barns olika behov. De som behöver mest stöd ska få det från första början Förskolan har också en viktig roll att bryta gamla, destruktiva, könsrollsmönster. Vi kommer att arbeta för att anställa fler utbildade pedagoger på våra förskolor samt ge möjlighet till kompetent arbetskraft som redan finns hos oss att få behörighet. Vänsterpartiet vill ha fler lärare till förskolan och att all personal ges möjlighet till kompetensutveckling.

Bättre fritidshem

Fritidshemmen är en del av utbildningssystemet och viktiga för att ge barn en bra och meningsfull fritid samt stöd i deras utveckling. Fritidshemmen ska ingå som en integrerad del i en samlad skoldag. Vi vill också lyfta fram deras pedagogiska uppgift och betydelse då läroplanen även gäller för fritidshemmen. Vänsterpartiet vill verka för ökad personaltäthet och anställning av behörig personal.

Goda studie- och arbetsförhållanden

I skolan är det viktigt att undervisningsgrupperna har rimliga storlekar och att lärare och elever får tillräckligt med gemensam tid för att ömsesidigt förtroende ska uppstå. Här vill Vänsterpartiet minska lärares alltmer administrativa uppgifter till förmån för mer tid tillsammans med eleverna.

Allt lärande bygger på relationer och de är verktygen för elevernas kunskapsutveckling. Detta kräver goda kunskaper av lärare, både om ämnet och om ledarskap. I skolan handlar det om ett respektfullt förhållningssätt mellan lärare och elever, där demokrati och delaktighet styr verksamheten och där man ser eleverna som en viktig resurs och litar på deras vilja att lära. Skolan har ett viktigt uppdrag i värdegrundsarbetet att motverka alla former av trakasserier.

Vänsterpartiet vill att vi fortsätter att fokusera på vad som händer i klassrummen och införa tvålärarskap[1] på fler skolor. Vi vill fortsätta satsningen på ämnet svenska som andraspråk i Södertälje. Extra resurser behövs för att garantera att inte språkliga svårigheter inte ska bli ett inlärningshinder och orsaka utslagning. Det är viktigt att skolor med många barn av utländsk härkomst också har många vuxna från motsvarande kulturer bland medarbetarna.

Satsa på barn med särskilda rättigheter

Särskoleelever ska ha rätt till en god undervisning i långtgående integration med grundskolan. I de allra flesta fall har både eleverna i särskolan och i grundskolan glädje av integrerad verksamhet. En lokalmässig samverkan är viktig, men den måste genomföras så att särskoleelever med stort behov av lugna miljöer får detta tillgodosett.

Gymnasieskolan – växande och mognad i stället för utslagning

Vänsterpartiet oroar sig för den nya gymnasieskolan, som bygger på en ålderdomlig föreställning och motiverar skillnader mellan ”praktiska” och ”teoretiska” yrken, som inte gäller i dagens eller framtidens samhälle. Att på de yrkesinriktade programmen ha en lägre ambition beträffande undervisning i svenska språket eller kärnämnen är ansvarslöst. Vi vill ha en gymnasieskola med färre ingångar, där val av inriktningar och specialisering kan göras successivt under utbildningens gång. Gymnasievalet ska inte stänga elever ute eller begränsa dem för studier och arbetsliv senare i livet.

Högskola viktigt för Södertälje

Det är viktigt för en kommun som Södertälje att ha flera högskoleutbildningar. Näringslivet behöver högskole-utbildad arbetskraft och flera högskolor i staden skulle stimulera flera ungdomar till högre studier i en kommun, där relativt få är högskoleutbildade och många kommer från miljöer utan studietraditioner. Därför är högskole-etableringar i Södertälje mycket viktigt för kommunens framtid.

Folkbildning via studieförbunden

I dagens samhälle är det viktigt att förstå vad som sker i Sverige och utanför Sveriges gränser.  För att öka kunskaperna och medvetenheten om vad som sker behöver vi satsa på folkbildningen, det räcker inte med att läsa det som står i tidningarna. När det gäller folkbildning spelar studieförbunden en viktig roll. Bidragen och stödet till studieförbundens folkbildningsarbete i kommunen har under många år urholkats. Vi arbetar för ökat stöd till studieförbundens cirkel- och kulturverksamhet. Vi anser att det är realistiskt att höja det kommunala bidraget till riksgenomsnittet och vi verkar även för att landstingsbidraget höjs.

Komvux

Komvux är en utbildning som ger vuxna både yrkesinriktad och allmän grundskole- och gymnasieutbildning. Det ger en andra chans till de som tidigare inte har haft möjlighet att studera eller som under sin ungdom av olika anledningar misslyckades, och är därför ett bidrag till ett mer jämställt samhälle. Komvux är också en viktig länk i det livslånga lärandet som bidrar med nya kunskaper på en allt mer kunskapskrävande arbetsmarknad.

Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod:

 • Ge mer resurser till skolor med stora behov för en likvärdig skola
 • Verka för en läxfri skola
 • Öka elevinflytandet – också i klassrummet
 • Aktivt arbeta i skolan för att bryta gamla könsrollsmönster och maktstrukturer
 • Inte ha religiösa friskolor
 • Verka för att alla förskolor och skolor ska HBTQ-certifieras
 • Verka för att alla elever ska åka gratis buss i Södertälje
 • Anställa behörig personal med genuskompetens till våra skolor.
 • Verka för att alla barn ska ha rätt till heltid på förskolan, och även när de får syskon
 • Medverka till att behålla och utveckla tvålärarsystemet

 

 

 

[1] D.v.s. två lärare i klassrummen.

Kopiera länk