sida

Flytta förövaren

Motion

Flytta förövaren

Våld i nära relation är idag ett stort samhällsproblem. Den första juli 2021 trädde den nya lagen om barnfridsbrott i kraft, vilket innebär att det blir straffbart att utsätta barn för att bevittna våld i nära relation. Lagen avser att stärka barnets rättsskydd, genom att ge barnet rätten till ett målsägandebiträde och möjlighet att få skadestånd. Att betrakta barnet som ett brottsoffer syftar till att stärka rättssäkerheten och förse barnet med en större chans till upprättelse.
Det är viktigt att vi agerar i enlighet med de förändringar som sker på nationell nivå i frågor om våld i nära relation. Detta då den nya lagen om barnfridsbrott avser stärka barnets rättsskydd då barn tvingats bevittna våld i hemmet.
För att stärka barnets rättskydd i handling är det viktigt att kommunen och berörda aktörer samverkar för att barn som bevittnar våld i nära relation ska stärkas i sina rättigheter. Detta kan exempelvis ske genom att värna om barnets rätt till att bo kvar i sin hemmiljö/närmiljö och gå kvar i sin skola. Följaktligen finns en relevans i att undersöka vilka hinder som föreligger att flytta på våldsutövaren, i stället för de våldsutsatta. Vilka förutsättningar för detta finns/saknas? Vilka motsättningar finns inom olika aktörers områden? Hur kan kommunen och berörda aktörer verka för att säkerställa att den nya lagen om barnfridsbrott också stärker barnets rättsskydd i praktiken?
Idag flyttas ofta våldsutsatta, vilket i enlighet med den nya lagstiftningen omfattar såväl den utsatta parten som dennes barn, medan våldsutövaren ofta är den som bor kvar i hemmet. Detta betraktas ofta vara den enda lösningen, till följd av juridiska komplikationer i fråga om att flytta våldsutövaren och även till följd av den lagstiftning som berör rätten till bostaden. Kommunen bör undersöka om det finns möjlighet att implementera andra lösningar i vissa fall. Vilka möjligheter har till exempel kommunen att systematiskt erbjuda våldsutövare att flytta frivilligt? Kan kommunen inrätta ett boende för män som i kombination med behandling vill förändra sitt beteende? Kan en bostad i närområdet erbjudas de våldsutsatta i de fall där våldsutövaren inte utgör ett hot i den utsträckning som kräver ett skyddat boende?
I rapporten ”hur stoppar vi våld i nära relationer i Södertälje” från september 2020 kan vi läsa under rubriken ”önskningar”:
”Skyddat boende – hur ska det se ut och drivas? Hur kvalitetssäkrar vi? Vem ska flytta?” ”Våldsutövarna ska flytta och våldsutsatta mamman, ofta med barn ska få stanna kvar.”
Rapporten är skapad av en mängd medverkande aktörer som bl.a. kommunen, polisen, kvinnojouren, ungdomsjouren och familjecentralen.

Vänsterpartiet vill därför se över de praktiska och juridiska möjligheterna för att flytta förövaren från hemmet och i stället främja för att våldsutsatta och deras barn ska beredas möjlighet att bo kvar i den aktuella hemmiljön/inom kommunen.

Vänsterpartiet yrkar:
Att kommunen i enlighet med barnkonventionen och barnrättslagen gör sitt yttersta för att den våldsutsatta och dennes barn ska bo kvar i hemmet/närmiljön.
Att kommunen gör sitt yttersta för att se över och åtgärda de praktiska och juridiska hindren med att förövaren flyttar när det kommer till våld i nära relationer.
Att våldsutövaren bereds en möjlighet till frivilligt boende och behandling. Detta ska ske i samverkan med berörda myndigheter och organisationer.

Linda Sjögren (V)
Ale Friberg (V)

Kopiera länk