• Hem
 • Mer kollektivtr...
sida

Mer kollektivtrafik och mindre fossila transporter

Mer kollektivtrafik och mindre fossila transporter

Med få år kvar till 2030 och målet om Södertälje med en i princip fossilfri energiförsörjning behöver klimat- och miljöarbetet påskyndas. En årlig klimatbudget, vilket Vänsterpartiet driver att Södertälje ska införa, är nödvändig för att få kontroll över utsläppsnivåer och direkta eller indirekta åtgärder för reducering av dessa. Transporter är den största källan till växthusgasutsläppen. Det sker främst via genomfartstrafiken på de stora motorvägarna, E4 och E20, samt sjöfarten till Södertälje hamn och Mälaren, men även med en omfattande personbilstrafik internt i kommunen.

Idag är transportalternativet med pendeltågen och bussarna långt ifrån tillfredsställande. För att komma till rätta med och kraftfullt minska utsläppen av växthusgaserna, är utbyggnaden och förstärkningen av kollektivtrafiken liksom godstrafiken viktiga och avgörande åtgärder.  Vi bor i en rik region där vi har råd att gradvis införa helt gratis kollektivtrafik. En bra början är återinförandet av de så populära sommarlovskorten.

 

Ställ om transporterna

Våra vardagliga transporter ska ske mer via cykel, promenader eller en utbyggd effektiv kollektivtrafik. Det handlar också om att skapa kvarter och i det närmaste ”självförsörjande stadsdelar” där allt invånarna behöver bara ligger inom en 15 minuters kort promenad, eller cykeltur bort. Det privata bilbehovet blir minimalt och täcks av gemensamma bilpooler.

Vänsterpartiet vill att de fossila biltransporterna kraftfullt ska minska. Biltrafiken står för hela 60 procent av alla resor i Södertälje kommuns geografiska område och biltrafiken fortsätter tyvärr att öka. Utsläppen skulle kunna reduceras om hastigheten på motorvägarna sänks och om drivmedlen i trafikens och sjöfartens förbränningsmotorer skiftade till biodrivmedel, biogas eller vätgas, men också till motordrift med el. Transporter av varor till butiker och gods till industrier ska flyttas över från lastbilskonvojerna på Europavägarna till järnväg och sjöfart. Centrala omlastningsplatser måste forma basen i nätverk för logistik och distribution. Närproducerat, närodlat och den cirkulära ekonomin måste i större utsträckning bli basen för såväl produktion som konsumtion. Det är även en säkerhetspolitisk angelägenhet.

 

Stärk och förbättra kollektivtrafiken

Billig eller gratis kollektivtrafik är en demokratifråga. Alla oavsett ekonomi ska kunna resa enkelt, smidigt och billigt inom kommunen, regionen och landet.

Den omfattande arbetspendlingen med bil till och från och inom kommunen ska överföras till kollektivtrafik och/eller cykel. Pendeltågsförbindelserna ska förbättras med tätare turer och funktionen ”skip-stop” ska införas så att resenärer slipper sitta elva hållplatser för att exempelvis ta sig till jobbet i Stockholm eller i Södertälje. Restiderna kan förkortas betydligt. Trafiken över länsgränserna, framför allt mot Sörmland, ska göras smidigare och tätare. Både Hölö och Mölnbo växer som tätorter när stadsborna väljer att flytta närmare landsbygden. Turtätheten från och till Mölnbo har drabbats av den styrande regionmajoritetens prioritering av de Hongkongägda Mälartågen. Tidtabellen ska återställas. Den kvarvarande plattformen vid Hölö station måste återigen få ett regionaltågstopp.

Turtäthet och linjedragningar i Södertälje stadskärna kan förbättras. Vänsterpartiet har i samband med det kommunala utbyggnadsarbetet föreslagit att kommunen tillsammans med Region Stockholm och SL ska utreda etablering av spårvagnstrafik på vardera sidan om kanalen – från handelsplatsen i Geneta förbi Södertälje syd till Pershagen och från Ritorp förbi Södertälje sjukhus till Gärtuna industriområde.

Stora förbättringarna ska till och från stadsdelarna, mellan stadsdelarna och på landsbygden. Det gäller både dag, kvälls – och nattrafik. På vissa delar av Södertäljes landsbygd finns ingen linjetrafik alls, till exempel mellan Järna och Tullgarns slott. Idén om anropstrafik skulle kunna fungera som ett komplement till ordinarie landsbygdstrafik, vad gäller sen kvällstrafik och nattrafik men fungerar inte alls på andra håll. Omstigning mellan bussar och pendeltåg ska bli betydligt effektivare, med kortare väntetider som reducerar kollektivtrafikens restider. Det ökar kollektivtrafikens attraktivitet som alternativ till privatbilismen.

Den så kallade enhetstaxan ser ut att vara lika för alla resenärer, men slår dubbelt ut för dem vars restid med byten är längre än dagens begränsning till 75 minuter. På kort sikt måste tidszonen förlängas till 90 minuter. På längre sikt vill Vänsterpartiet att det blir gratis att resa med kollektivtrafiken.

 

Luftföroreningar

Halten av kvävedioxider och farliga partiklar ökar utefter våra hårt trafikerade vägar, framför allt E4 och E20 vilka sammanstrålar i Södertälje. Vissa av våra gator är direkt hälsovådliga. Dubbdäcksanvändningen på vinterhalvåret ökar partikelhalten. Ett förbud mot dubbdäckskörning skulle kunna genomföras på vissa genomfartsstråk i centrala staden för att förbättra folkhälsan samt införa en fartsänkning E4/E20 genom Södertälje tätort för att skydda staden mot de ökande föroreningarna.

 

Den klimat- och miljöovänliga externhandeln

Förutom att stora köpcentra är konsumtionsdrivande har utbyggnaden av de stora köpcentrumplatserna bidragit till att stadsdelscentra och centrumhandel utarmats vad gäller utbud och service. Samtidigt som samhället arbetar för att stävja utsläppen av växthusgaser och undvika klimatrisker, har bilberoendet för hushållens inköp ökat. De som saknar bil saknar delvis tillgång till utbudet, vilket främst drabbar yngre och äldre Södertäljebor. Konsekvensen är en högst orättvis otillgänglighet. Vi vill gynna centrumutveckling och levande stadsdelscentra för att minska onödiga transporter och för att skapa jämlika villkor för samtliga medborgare i kommunen.

För oss är det viktigt att Södertäljebor erbjuds alternativ till Skärholmen och Kungens kurva. Därför behövs en fullgod kollektivtrafikförsörjning till handelsområden som Wasa och Moraberg innan eventuell ytterligare exploatering sker.

 

Vänsterpartiet vill under den kommande mandatperioden:

 • Bygga ut och förtäta kollektivtrafiken för att minska biltransporterna
 • Att skip-stoptrafik på pendeltågen införs
 • Verka för närhetsprincipen eller 15-minutersstaden får ett ökat genomslag
 • Se en hastighetssänkning på E4/E20 genom Södertälje tätort från 100 till 70 km/tim
 • Bygga fler cykelstråk och cykelparkeringar
 • Utreda spårvagnstrafik i Södertälje tätort
 • Att ett nät av laddstolpar skapas i kommunen, i samarbete kommersiella aktörer och bostadsutvecklare samt vid infartsparkeringarna vid pendeltågstationerna
 • Att ett förbud mot dubbdäck införs i centrala stadskärnan
 • Återinföra ett regionaltågsstopp vid Hölö station
 • Återställa tidtabellen i Gnestapendeln till entimmestrafik under lågtrafik
 • Att anropsstyrd kollektivtrafik införs inom landsbygdsområden där ingen kollektivtrafik finns, komplement till ordinarie linjetrafik kvälls och nattetid
Kopiera länk