• Hem
  • Öka tryggheten ...
sida

Öka tryggheten – minska brottsligheten

Brottsligheten – ett gemensamt samhällsproblem

Att känna trygghet är viktigt. Det kan till exempel handla om att slippa vara rädd för brott och stölder, att slippa känna sig ensam. Att känna sig trygg i sitt bostadsområde och på stan. Att veta att det finns ett skyddsnät om man drabbas av sjukdom eller arbetslöshet.

Orsaker till brottslighet

Ökade klassklyftor och utanförskap gör att många ser kriminalitet som ett alternativ till arbetslöshet, dålig ekonomi och brist på meningsfull sysselsättning. Ekonomisk brottslighet (som bl.a. närs av de möjligheter som privatiseringen av välfärden ger), gängkriminalitet och droghandel utgör en parallell ekonomisk och (a)social värld. En värld med egna karriärmöjligheter och möjlighet till pengar, status och respekt som många annars saknar.

Men precis som det legala samhället är det illegala samhället ett klassamhälle med springpojkar och smålangare i botten och svåråtkomliga ledare i toppen. Även inom detta samhälle finns parallella världar med gängkriminalitet på den ena sidan och mer maffialiknande verksamhet, som har kopplingar till familjer och släkter, på den andra.

Brottsförebyggande arbete

Den direkta kampen mot den organiserade brottsligheten handlar i grunden om att rasera illegala ekonomiska system och kriminella strukturer, återerövra det offentliga rummet och stoppa våldet. I det arbetet är ett gränsöverskridande samarbete mellan olika myndigheter, polis och ideella organisationer en hörnsten.

För att förhindra att kriminalitet uppstår handlar det om ett politiskt arbete för att skapa trygga och stabila uppväxtvillkor, meningsfullt arbete, god fritid, delaktighet i samhällslivet och möjlighet att påverka den egna situationen.

Grunden till den kriminella banan läggs ofta redan i tidig ålder och tidiga sociala insatser kan göra skillnad för barn som inte fötts med ”silversked i munnen”.

Många barn far illa, Det gäller särskilt barn som växer upp i områden där arbetslösheten är omfattande. En allmän destruktiv känsla av hopplöshet och likgiltighet följer i dess spår. I dessa områden är missbruket utbrett och går stadigt ner i åldrarna. Barnen har ofta ingenstans att ta vägen på sin fritid. Hemma är det många gånger trångbott. Följden blir att de mest står och hänger någonstans, sysslolösa, likgiltiga. Ett växande antal ungdomar bryter passiviteten och satsar på en “kriminell karriär”. (Ingvar Nilsson i Rinkebymiljarden, 2000.)

Det en radikal och solidarisk politik bl.a. kan göra för att hindra rekryteringen och mota ”Olle i grinden” är att se till att skolan och förskolan fungerar, i synnerhet för barn från utsatta miljöer. Stödja föräldrar i att vara föräldrar så att de i sin tur kan stödja barnens skolgång och sätta gränser och vara förebilder. Skapa anständiga boendemiljöer och minska trångboddheten. Skapa förutsättningar för meningsfull fritid särskilt för de unga och inrikta den kommunala verksamheten mer mot ett familjeperspektiv d.v.s. att se familjen som ett system som måste fungera i sin helhet. Även i det här arbetet är samverkan över myndighets- och förvaltningsgränser och med ideella organisationer vägen till framgång.

Ett exempel både på en åtgärd som bidrar till att minska rekrytering och ett gränsöverskridande arbete är att Södertälje kommun med gott resultat har provat Familjecentraler eller Familjecentrum i Hovsjö, Ronna, Geneta och Fornhöjden. Vänsterpartiet vill därför utvidga antalet Familjecentrum i stadsdelarna som ska samarbeta med landstingets mödravård och barnavård och ha ett tätt samarbete med förskola och skola. I anslutning till Familjecentrum kan med fördel även Öppen förskola skapas i samarbete med lokala ideella organisationer.

 Åtgärder som förhindrar eller försvårar brottslighet

Det brottsförebyggande arbetet inriktas även på sådana åtgärder som mer direkt minskar benägenheten att begå brott och åtgärder som försvårar att begå brott. Genom utökat stöd till unga brottsoffer genom fler fältassistenter i arbete under helgkvällar skapas en lugnare och tryggare miljö för alla. Belysning och siktröjning utefter parkvägar ska förbättras och kameraövervakning där det är nödvändigt skall användas. (I skolbyggnader som försetts med kamera har skadegörelse och bränder minskat dramatiskt.)Trasig belysning ska åtgärdas inom 24 timmar.

På 1960-talet myntade den då kände socialt arbetande läkaren Gustaf Skå Jonsson uttryckte ”det sociala arvet” – ett dysfunktionellt familjetillstånd som riskerar att permanentas över generationer om det inte bryts. Grunden till den kriminella banan läggs redan i tidiga barnaår. Familjens ekonomiska och sociala status samt plats i samhället spelar en avgörande roll för barnens möjligheter eller misslyckanden under uppväxttiden. Samhället i form av tidiga sociala insatser kan göra skillnad för de barn som inte fötts med en ”silversked i munnen”.

Södertälje kommun har med gott resultat prövat Familjecentraler eller Familjecentrum i Hovsjö och Ronna, även tidigare i Geneta och Fornhöjden. Det är dags att återigen utvidga antalet familjecentra i stadsdelarna. Familjecentrum ska samarbeta med Landstingets mödravård och barnavård samt bedriva ett tätt samarbete med förskola och skola. I anslutning till Familjecentrum kan med fördel även Öppen förskola skapas i samarbete med lokala ideella organisationer.

Trygghet

Vi vill ha ett centrum utan mörka stråk. Trasig belysning ska vara lagad eller utbytt inom 24 timmar. Vid skolor, publika offentliga platser och ställen där många upplever otrygghet ska övervakningskameror användas.

Vänsterpartiet vill under den kommande mandatperioden:

  • Utöka de förebyggande insatserna genom en god välfärd, drogprevention, ökade öppettider och bemanning av fritidsgårdarna samt anställa fler fältassistenter
  • Öka resurserna till sociala insatsgruppen och stärka stödet till de som vittnar
  • Skapa trygga utemiljöer genom att införa en belysningsgaranti, rena och städade offentliga miljöer samt övervakning där det finns konkreta behov
  • Kommunen ska, i samverkan med andra myndigheter, arbeta för att förhindra organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet och kriminella gäng i Södertälje
  • Etablera ytterligare familjecentra

 

Kopiera länk