• Hem
  • Staden och komm...
sida

Staden och kommunen i vårt hjärta

Vänsterpartiet Södertälje har de senaste åren varit framgångsrikt i vår politik för att utveckla vår stad och kommun. Vi har t.ex. drivit frågan om fler kolonilotter och möjligheter att odla sina egna grönsaker och blommor i närheten av den egna bostaden. Vi har även sett till att det nu byggs fler lägenheter och vi välkomnar särskilt de många hyresrätterna. Staden växer och det är positivt. Att vi blir fler invånare betyder också att vi måste fortsätta att utveckla och förbättra staden, det är ett stort ansvar men även en intressant utmaning.

Utveckla strandpromenaderna och ta tillvara det vattennära läget

Södertälje har en fantastisk fin natur och tillgång till vatten mitt i centrum, låt oss ta vara på detta. Fler bänkar och bryggor utmed vattnet som inbjuder till avkoppling och en stund av lugn och ro är något som vi alla behöver. Marenplan och området däromkring bör göras bilfritt och utvecklas t.ex. med utomhuscaféer och restauranger.  Att skapa ett ”kluster” för nöjen och kvällsekonomi är ett sätt att locka södertäljebor till centrum året runt.

Från vänsterpartiet har vi många år drivit frågan om anläggandet av ett utebad i centrum som anstår en stad med Södertäljes anor. Uteplatsen framför Sydpoolen är ett bra läge och skulle öka centrumutbudet.

Ren, grön stad med Sveriges bästa vatten

Vi vill fortsätta att utveckla renhållningen och återvinningen i Södertälje. Vi vill få alla invånare att ta ett större ansvar för att vår stad och kommun är ren och fin. Informationen om återvinning, kompostering, returstationer mm måste förbättras, utvecklas och utformas på flera språk och bli lättbegripliga för alla. Våra miljöstationer måste bli fler och skötas noggrant. Det är vårt gemensamma ansvar att hålla vår stad ren och fin.

Vi vill också utveckla kommunens vatten- och avloppsrening så att vi även fortsättningsvis har Sveriges renaste och bästa vatten. Vi vill bevara den gröna staden – parker och gröna oaser skall utvecklas och det skall skapas mer möjligheter för stadsodling.

Snöröjning och halkbekämpning

Lika säkert som att snö faller varje vinter är det att det framförs kritik mot hur snöröjningen sköts. Vi i vänsterpartiet vill att snöröjning ska prioriteras så att barn kan ta sig fram till skolan och att föräldrar kan följa med de yngre barnen till förskolan. Trottoarer, gång- och cykelvägar skall prioriteras liksom allmänna vägar med bussar i kollektivtrafik.

En stad för både cyklar och bilar 

Vi vill få fler att använda cykel för att ta sig fram i Södertälje. Att kunna cykla till stationen för att pendla till jobbet tycker vi är en självklarhet. För det behöver vi förbättra möjligheterna att ställa ifrån sig sin cykel på ett tryggt sätt. Vi behöver fler låsbara cykelgarage, ev. med kameraövervakning. Stadens cykelstråk behöver knytas ihop och det behöver byggas säkra cykelvägar genom centrum.

Vi är övertygade om att vårt centrum mår bättre och besökarnas trivsel ökar om vi minskar biltrafiken i och genom centrumkärnan. Vi vill därför att det byggs parkeringshus i anslutning till centrum. Vi föreslår också att besökare i vår stad erbjuds möjligheten till gratis lokaltrafik.

P-skiva

Några svenska städer har sommartid p-skiva i sina centrum för att underlätta besök och locka besökare till stadskärnan.  Parkering har många aspekter – inte minst ekonomiska – men vi tycker det framöver vore värt att i första hand prova p-skiva sommartid, framförallt för att locka fler besökare till vår fina sommarstad.

Fler miljövänliga satsningar

Vi vill förbättra infrastrukturen vad gäller miljöbilar. Fler laddningsstolpar måste finnas runt om i kommunen. När kommunens tjänstebilar behövs bytas ut, ska den nya bilen vara en elhybridbil. Vi vill också att kommunen prövar användning av elcyklar som ett alternativ till bilresor.

Mer tillåtande, mindre krångel

Vi är medvetna om den kritik som framförs från flera företagare, näringsidkare och arrangörer om att kommunens handläggning upplevs som byråkratisk och krånglig. Vi vill på allvar undersöka vilka möjligheter som finns att kraftigt förenkla och förbättra t.ex. tillstånd- och avgiftshantering av olika slag.

Bygg en konstfrusen isbana i centrum

Södertälje är en skridskostad och behöver en konstfrusen isyta där alla barn som vuxna kan åka vintertid och bara ha roligt. En sådan bör anläggas centrumnära.

Gästhamnen och småbåtar i centrum

Gästhamnen har potential att både underlätta för båtlivet och attrahera besökare till Södertälje centrum sommartid. Pröva cykeluthyrning och lån av kärror att transportera proviant till båtarna.

 Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod

  • Utveckla strandpromenaden och Marenplan ta tillvara det vattennära läget
  • Anlägga fler miljöstationer och se till att de sköts noggrant
  • Prioritera snöröjning på gång och cykelvägar samt bussgator
  • Bygga cykelväg genom centrum
  • Satsa på eldrivna cyklar och bilar i kommunen
  • Minska på byråkrati och krångel
  • Utveckla gästhamnen och underlätta för båtlivet
  • Prova p-skiva sommartid

 

 

 

Kopiera länk