• Hem
  • Utlys klimatnöd...
sida

Utlys klimatnödläge

Södertälje 2019-09-20
Motion

Utlys klimatnödläge i Södertälje kommun

Snart har fyra år passerat sedan världens länder i Paris 2015 enades om ett nytt klimatavtal med innebörden att den globala temperaturökningen bör begränsas till max 1,5 grader och inte överstiga 2 grader Celsius. Utifrån de åtgärder som hittills utlovats globalt, tyder dock i nuläget ingenting på att detta mål kommer att nås. Istället är vi på väg mot en katastrofal uppvärmning på mellan 3 och 5 grader. Tvärtemot alla mål ökade Sveriges utsläpp av växthusgaser under förra året. Mänskligheten och planeten befinner sig i nödläge. Enligt FN:s klimatpanel behöver kraftfulla utsläppsminskningar ske inom de närmaste 10 åren för att mätbara effekter ska kunna uppnås.
Även vid en begränsad uppvärmning står Södertälje, som en integrerad del av Stockholmsregionen, inför ett reellt nödläge. SMHI:s klimatscenario för Stockholms Län visar att dricksvattnet för drygt två miljoner människor hotas när saltvatten tränger in i Mälaren på grund av höjda havsvattennivåer i Östersjön. Risken för dödliga värmeböljor, typ den som Sverige och Stockholmsregionen utsattes för förra sommaren, kommer att öka. Liksom även bränder, stormar och översvämningar. Redan den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen från 2007 (SOU 2007:60) slår fast att det varmare klimatet påverkar hälsan och leder till fler dödsfall på grund av värmeböljor och ökad smittspridning. Forskare från EASAC, vetenskapsakademiernas gemensamma organ i Europa, skriver i en ny rapport om klimatförändringarnas direkta och indirekta effekt på människors hälsa med ökade risker för allvarliga infektionssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, allergier, nedsatt kognitiv och fysisk förmåga och psykisk ohälsa.
Ett klimatnödläge skulle innebära att samhället kan börja behandla klimatkrisen som den kris den är. Det behöver motsvara ett ökat beredskapsläge, för Södertälje kommuns del ett “stabsläge”, där olika kommunala nivåer snabbt kan genomföra de klimatåtgärder som krävs, mobilisera nödvändiga resurser och undanröja hinder för dessa.
I många länder och städer världen över har politiska beslut fattats om att utlysa nödläge för klimatet (state of emergency). På initiativ av Labours ledare Jeremy Corbyn har parlamentet i Storbritannien antagit en motion om klimatnödläge; så även regeringarna på Irland, i Wales och Skottland. Lokala myndigheter har en avgörande roll i att nå en global krislösning, något som kommunstyrelserna har insett i Vancouver, Basel, Los Angeles och på bred front även i Australien. Och utlysningarna sprider sig som en löpeld runt jorden, också mycket tack vare Sveriges egen Jeanne D´Arc i denna för vår tids mest livsavgörande arbetsuppgift.
Vänsterpartiet menar att Södertälje kommun som sammanhållande organisation och administration för närmare 100 000 invånare måste följa efter de internationella och lokala initiativen – att deklarera och utlysa nödläge för klimatet. Kommunen har ett stort ansvar för att ta ledningen i arbetet mot klimatförändringarna och den nödvändiga omställningen som också omfattar den biologiska mångfalden. Det är inte ”business as usual” längre.

Vänsterpartiet yrkar därför:

Att vi erkänner och utlyser nödläge för klimatet med siktet ställt mot det globala 1,5-gradersmålet

Att vi ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt ta fram en handlingsplan med åtgärder på kortare och längre sikt med bäring på klimatnödläget

Att vi ska prioritera handlingsplanen i det strategiska arbetet och i samtliga politiska beslut

Att vi ger förvaltningen i uppdrag att kommunicera klimatnödläget och mobilisera näringslivet, civilsamhället och kommuninvånarna för samarbete i den nödvändiga omställningen till hållbarhet

Linda Sjögren (V)

Kopiera länk