• Hem
 • Vänsterpartiets...
sida

Vänsterpartiets regionala frågor med bäring på Södertälje kommun

Vänsterpartiets regionala frågor med bäring på Södertälje kommun

Sjukvård och kollektivtrafik i Stockholms län sköts av Region Stockholm.  Vänsterpartiet i Region Stockholm har därför ett eget handlingsprogram för just dessa viktiga frågor. Vi vill värna och utveckla sjukvården och kollektivtrafiken i Södertälje kommun. Att ha nära till ett riktigt hjärt- och kärlcentrum, akutmottagning, förlossning och närsjukhus är viktigt för medborgare i hela länet. Enhetstaxa med förlängd giltighetstid för kollektivtrafiken måste garantera resa från dörr till dörr – även om man bor utanför Södertälje centrum.

Pengarullningen till byggbolag i projekt som nya Karolinska (NKS) och absurda upphandlingar utan kostnadskontroll har vi sett nog av under den borgerliga majoritet som regerat under många år i regionen. De har i handling visat att de inte klarat av att hushålla med skattekronorna i ett flertal skandalaffärer som kostat Stockholmsregionen och Södertäljeborna många miljoner kronor, pengar som borde ha använts på ett bättre sätt.  Det har lett till att Södertäljebornas tillgång till en väl fungerande kollektivtrafik och sjukvård har försämrats. Dessutom är skatten till regionen högst i landet.

För Vänsterpartiet och för oss som bor i Södertälje kommun är några av region Stockholms frågor särskilt viktiga:

 

Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus vara eller inte vara har ifrågasatts ett antal gånger. Vänsterpartiet i Södertälje har konsekvent genom åren stått upp för att sjukhuset ska vara kvar och utvecklas oavsett majoritet i landstinget.  Just nu ser det bra ut – men centraliserings- och rationaliseringskrafterna är ett ständigt hot mot vårt sjukhus. Sjukhuset måste värnas.

 

Hjärt- och kärlcentrum

Den borgerliga majoriteten i Stockholms län har valt att lägga ner Hjärt- och kärlcentrum som fanns centralt i Södertälje i anslutning till Luna Vårdcentral. En verksamhet som berör många tusen invånare och en trygghet, inte minst när vi blir äldre. Vänsterpartiet vill värna den verksamheten och ett modernt Hjärt- och kärlcentrum måste inrättas i vårt nyrenoverade Södertälje sjukhus. Det är en tillgång för hela södra länsdelen

 

Upphandlingar måste ha koll på ekonomin

Att låta storbolaget Skanska och internationella konsulter som Boston Consulting bygga NKS (Nya Karolinska Sjukhuset) för många miljarder, som överskred alla kalkyler, är närmast absurt att följa. Dessutom har den borgerliga majoriteten “reat ut” vårdcentralerna i privat ägo och infört vårdvalet. Det har skuldsatt Stockholmsregionens invånare över alla knutar. Att slutligen få ordning på vinstrullningen från sjukvården är en gigantisk uppgift för Vänsterpartiet, men som vi menar att vi måste göra för att få ordning på Region Stockholms ekonomi efter borgerlighetens alla skandaler.

 

Personalpolitik med förkortad arbetstid i vården

En enda medicinsk avdelning på Södertälje sjukhus har idag 32,2 timmars arbetstid varje vecka. Sjukskrivningar minskar och personalen stannar. Vi tycker att Södertälje sjukhus är ett föredöme och vill nu gå vidare med förkortad arbetstid på förlossningsavdelningar, akutmottagningar och s.k. tunga medicinska avdelningar.

 

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken berör alla Södertäljebor. Därför kommer Vänsterpartiet både lokalt i kommunen och i regionen verka för att vi prioriterar satsningar på kollektivtrafiken. Vi anser att avgifterna från trängselskatter enbart ska gå till att finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken och spårtrafiken. För att Södertälje och Sverige ska lyckas med målsättningen att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären till år 2045, krävs också att Stockholmsregionens kollektivtrafik är tillgänglig, punktlig, vitt förgrenad och effektiv.

 

Nolltaxa för ungdomar och pensionärer

Vänsterpartiet ska steg för steg införa och finansiera fri kollektivtrafik i Region Stockholm och Södertälje för de allra äldsta och ungdomar i regionen. På sikt vill vi införa avgiftsfri kollektivtrafik.

 

Tågen ska gå i tid

Driftstörningar är ett jätteproblem. Vänsterpartiet vill verka för en trygg och säker kollektivtrafik och snabbtåg mellan Södertälje och Stockholm samt visshet om att tågen går i tid. Avregleringen av kollektivtrafiken har medfört att drift och underhåll dramatiskt försämrats med tågkaos varje vinter. För att minska trafikkänsligheten för Södertäljes pendlare vill vi ha fler direktbussar som t.ex. 749 från och till olika platser i centrala Stockholm men också till närförorter som t.ex. Botkyrka.

 

Bättre kollektivtrafik till Järna, Hölö, Enhörna och Vårdinge

Södertälje kommun är till ytan en av Stockholmsregionens större kommuner med en omfattande landsbygd som innehåller både skärgård och jordbruksbygd. Här bor en ansenlig mängd invånare som i likhet med stadsborna har behov av transporter, dels för sin försörjning och sitt arbete, dels för sitt sociala liv. Det är en rättvisefråga att även landsbygdsbor som skattebetalare i Stockholmsregionen och Södertälje ska kunna använda kollektivtrafiken.

Linjesträckorna måste kortas och turtätheten öka på t.ex. linjerna mellan Södertälje och Hölö-Mörkö. Som sträckningen går idag, tar det 1 ½ timme att resa en sträcka på 35 km. Även anropstrafik bör utredas på sträckor som idag inte har linjetrafik och som komplement till ordinarie linjetrafik på kvällar och helger. Södertälje kommun växer även utanför tätorterna och det är viktigt att dessa områden planeras på ett sätt som gör att de kan få regelbunden trafik.

Vidare vill Vänsterpartiet se utökad dag- och nattbusstrafik till de andra tätorterna i Södertälje. Vi kommer även att verka för pendeltågstrafik eller regionaltågsstopp i Hölö som är ett av våra viktiga expansionsområden utanför centrala Södertälje. Järna är en ort med många pendlare in till Stockholm. SJ:s regionaltåg ska stanna i Järna för att ge Järnaborna en snabb förbindelse till Stockholm.

Idag saknas helt en busslinje för kuststräckan mellan Trosa och Järna/Södertälje. Det betyder bl.a. att besökare till Tullgarns slott och naturreservaten i den södra kommundelen är helt utan tillgänglighet för kollektivtrafikberoende besökare. En sådan linje måste återupprättas i samarbetet med Trosa kommun.

 

Enhetstaxa är bra för Södertälje

Alla som bor i länet betalar samma avgift på kollektivtrafiken. Meningen är att det inte ska vara dyrare för den som bor i Södertälje än den som bor i centrala Stockholm. Därför är enhetstaxa, d.v.s. en biljett för varje resa, bra för alla Södertäljebor men tidzonen ska förlängas från 75 minuter till minst 90 minuter så att även kommunmedborgare i kommundelarna ska kunna nyttja enhetstaxan fullt ut.

 

Pendeltåg som fungerar

Pendeltågen till och från Södertälje fungerar allt sämre. Driftssäkerhet har högsta prioritet liksom turtätheten till och från Södertälje centrum och Järna. Dagens livsstil och arbetsmarknad kräver att Södertäljebor, gamla som unga, får bättre möjlighet att ta del av hela regionens utbud.

Förnybara bränslen

Målet är att all kollektivtrafik ska drivas med förnybara, fossilfria bränslen, något som måste krävas varje gång ett fordon byts ut mot ett nytt. På Södertäljes gator vill Vänsterpartiet se fler fossilfria Scaniabussar som tillverkats här i kommunen.

 

Ostlänken ger Södertälje bättre fjärrkommunikationer

Ostlänken i kombination med utökat regionkort kommer att ge fler valmöjligheter för många Södertäljebor att snabbt resa inom hela Mälardalen inklusive Stockholm. Det är bra för Södertälje och Södertälje syd. Vänsterpartiet vill även utreda möjligheter till spårvagnslinjer på den västra respektive östra sidan av Södertälje centrala stadskärna och i de mest bebodda stadsdelarna.

 

I Region Stockholm vill Vänsterpartiet under kommande mandatperiod:

 • Fortsatt värna verksamheten vid Södertälje sjukhus
 • Inrätta ett kvalitativt hjärt- och kärlcentrum i sjukhuset
 • Arbeta för bättre ekonomisk hushållning i Region Stockholm
 • Arbeta vidare med förkortad arbetstid på förlossningsavdelningar, akutmottagningar och s.k. tunga medicinska avdelningar
 • Se en barnmorska per födande
 • Verka för bättre turtäthet till våra kommundelar
 • Verka för cykelparkeringar under tak vid våra stora stationer
 • Verka för att tåg och järnvägsspår förbättras
 • Verka för riktig och rättvis enhetstaxa inom kollektivtrafiken i hela länet
 • Arbeta för avgiftsfri kollektivtrafik
 • Verka för kompletterande anropstrafik då ingen ordinarie linjetrafik finns
 • Införa pendeltågstrafik alternativt regionaltågsstopp i Hölö
 • Återinföra busslinjen på kuststräckan mellan Södertälje/Järna och Trosa

 

Du kan läsa mer om Vänsterpartiets Regionpolitiska program på https://sll.vansterpartiet.se

Kopiera länk