• Hem
  • Våra kommundela...
sida

Våra kommundelar

Våra kommundelar

Södertälje är en stor kommun och vi i Vänsterpartiet är måna om att hela kommunen ska leva. Människor ska ha tillgång till god samhällsservice oavsett var de bor, och att kunna bo på landsbygden eller i mindre samhällen ska inte vara ett privilegium för dem med högre inkomst. Södertäljes fyra kommundelar – Enhörna, Järna, Hölö-Mörkö och Vårdinge-Mölnbo – har sina egna särdrag och vi anser att den självständighet och möjlighet till självbestämmande som kommundelarna idag står för är viktig.

För att alla invånare, oavsett klassbakgrund, i kommundelarna ska ha likvärdiga villkor behövs bostäder. Vi vill bygga mer i kommundelarna, men eftersom vi slår vakt om de tätortsnära skogarna måste detta ske varsamt och i dialog med de boende i kommundelarna. Byggande av småhus bör underlättas, men även hyresrätter samt olika boenden för de äldre bör i större grad finnas tillgängliga. För både unga som vill flytta hemifrån men stanna i sin kommundel och äldre som vill skaffa ett mindre boende bör en- och tvårumslägenheter finnas tillgängliga i större utsträckning. På vissa håll är dock behovet större av lite större lägenheter för barnfamiljer som önskar hyra sin bostad till rimligt pris. I kommundelarna bör särskilda boenden finnas för alla äldre som har ett stort behov av omsorg, så att de kan leva kvar i sina invanda och trygga miljöer

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att regionen förbättrar kollektivtrafiken, bland annat genom ett återetablerande av pendeltågstrafiken till eller via Hölö och ökad turtäthet mellan kommundelarna och Södertälje centrum. Vänsterpartiet kommer kraftfullt att verka för att återställa turtätheten på Gnestapendeln under helgerna, prio entimmestrafik, hela sträckan Södertälje C – Gnesta. Vi vill också verka för att tidsgränsen för giltigheten av en SL-biljett förlängs så att även våra kommunmedborgare i kommundelarna ska kunna nyttja enhetstaxan fullt ut.

Vi vill också att cykelleder ska anläggas mellan orterna i kommunen. Just nu är det inte säkert att cykla på riksvägar som måste delas med motoriserad trafik. Att pendla till jobbet med en cykel eller elcykel kan bli en attraktiv och billig alternativ om det blir säkrare och smidigare.

Många barnfamiljer flyttar till en kommundel för närheten till naturen och den gemenskap ett boende på en mindre ort ofta innebär. Många vill också att deras barn ska kunna gå i en liten skola. För detta krävs att förskolan byggs ut och att dessa mindre skolor rustas upp och byggs ut där det behövs. Det är också viktigt att folk- och skolbiblioteken blir kvar i kommundelarna.

Vi vill också utveckla den levande historien genom att våra hembygdsföreningar och -gårdar inleder ett aktivt samarbete med skolorna inne i Södertälje så att den historiekunskap som finns i kommundelarna förmedlas till alla våra barn. Det ska också säkerställas att kommundelarna har ett levande kultur, idrotts- och föreningsliv. Förutsättningarna för sådan verksamhet ska tryggas genom goda ekonomiska förutsättningar. Fortsatt stöd till bl.a. Gula villan i Järna, Kyrkskolan i Hölö och Mölnbo Folkets hus samt bygdegårdar och hembygdsföreningar är av stor vikt för hela Södertälje kommun. I Järna vill Vänsterpartiet vidareutveckla ekologiska koloniföreningar. Många vill kunna odla sina egna grönsaker, och då giftfritt. Men även näringsverksamhet kan underlättas i kommundelarna genom bättre tillgång till bredband och markplanering för företagsetableringar.  Vi vill också främja att exempelvis småföretagare och konsthantverkare kan verka i närhet till våra kulturminnesplatser, såsom Kyrkskolan i Hölö. Det bör också i högre utsträckning finnas mötesplatser för alla boende i kommundelarna, t.ex. i Enhörna.

 

Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod:

  • Bygga ännu en grundskola i Enhörna
  • Ombesörja bredband till alla delar av kommunen
  • Ta fram mer planlagd mark för lokala företag
  • Bygga fler bostäder och särskilda boenden i kommundelarna
  • Stödja och utveckla verksamheterna; Futurum och Gula villan i Järna, Folkets hus i Mölnbo samt bygdegårdar, hembygdsföreningar och Kyrkskolan i Hölö,
  • Bygga cykelleder mellan orterna i Södertälje kommun
  • Verka för att regionen förbättrar kollektivtrafiken avsevärt på landsbygden genom att förlänga giltighetstiden för en SL-biljett, ha tätare turer, att pendeltågsstationen i Hölö återtas i bruk och säkra att parkeringsplatser anläggs i närheten av omstigningsnoder Verka för att regionen återställer turtätheten helger till entimmestrafik för Gnestapendeln.
Kopiera länk