• Hem
 • Värna den biolo...
sida

Värna den biologiska mångfalden

Värna den biologiska mångfalden

Vårt beroende av naturen är mycket större än vad vi tror, ja rent av livsviktigt. Det handlar om luften vi andas, om marken vi odlar, om de minsta krypen i skogen, på ängen och i bäckarna som alla på sina sätt medverkar till att hålla igång naturens kretslopp. Allt hänger samman i naturens eget mycket utvecklade system som kallas ekosystem och berör den biologiska mångfalden och viktiga miljönyttor. Sedan den storskaliga industrialismens början på 1800-talet har förstörelsen av ekosystemen skett med rasande art. Exploateringen har gått hand i hand med jakten på vinning och vinst, när de globala storbolagen har tillskansat sig ägande- och nyttjanderätt över vidsträckta skogar, jordbruksmarker och havsområden. Den ordningen har lett oss rakt in i klimatkrisen med dess massiva artsutrotning. Den biologiska mångfalden måste skyddas och bevaras för att också mänskligheten ska kunna överleva.

 

Bevara och skydda ekosystemen

Allt eftersom Södertälje kommun planerar för tillväxt med nya stadsdelar, fler industriområden och fler och större köpcentrum riskerar ytterligare ekosystem och biologisk mångfald att skadas och förstöras om tidigare orörda ängar, skogar, och i värsta fall bördig jordbruksmark, ska tas i anspråk. En hållbar produktion och konsumtion måste ta hänsyn till och bevara ekosystemens miljönyttor. Vänsterpartiet vill därför att samtliga förslag till beslut som direkt eller indirekt berör den biologiska mångfalden och ekosystemen åtföljs av miljökonsekvensbeskrivning på kort och på lång sikt.

Kommunens befolkningstillväxt under efterkrigstiden har tagit stora skogsområden i anspråk för nya stadsdelar och ökat bostadsbestånd, men också för näringslivets och affärslivets behov av yta för tillverkning, kommers och externhandel. En skövlad skog som asfalterats kan sällan återställas. I det sammanhanget menar vi att det är av största vikt att kommunen tar stor hänsyn till de befintliga skogsområdena och noggrant bedömer dess värde utifrån biologiska, kulturhistoriska och sociala värden för bevarande. Hållbar användning av skogsresurser inklusive minskning av avskogningen bidrar positivt till klimatet och vår försörjning.

Vänsterpartiet ser hellre att bebyggelse sker på redan missbrukade markytor och att bortrationaliserade kontorsytor omvandlas till bostäder. Känsliga naturmiljöer med artrikedom behöver omhändertas och värnas och vattenkvalitén i hav, sjöar och vattendrag ska förbättras och återställas. Inte minst vill Vänsterpartiet att det värdefulla strandskyddet bevaras.

 

Nyckelbiotoper och naturreservat ska värnas

20 procent av den befintliga skogen i Södertälje kommun utgörs av så kallade nyckelbiotoper, det vill säga skogsområden med mycket höga naturvärden. Dessa är viktiga att skydda eftersom de medverkar till de mänskliga behoven av rent vatten, bär och andra ekosystemtjänster och har betydelse för överlevnaden och spridningen av växter, svampar, fåglar, djur och insekter.

Södertälje kommun har 24 naturreservat utspridda över hela kommunen. Naturreservaten har stor betydelse för Södertäljebornas möjlighet till rekreation och friluftsliv. Vänsterpartiet vill verka för en fortsatt inventering av kommunens värdefulla natur för eventuell klassning som naturreservat. För att skydda Kusens backe för framtida exploatering föreslår vi att denna görs till naturreservat eller åtminstone K-märkt stadsnära natur- och kulturmiljö.

 

Vatten, våtmarker och avlopp

I Södertälje tätort finns ett av landets bästa dricksvatten eftersom vi kan rena vårt vatten i grusåsar som Malmsjöåsen därför kommer vi att skydda grusåsarna i Södertälje; de kommer att behövas för dricksvattenproduktionen i framtiden.

Med klimatförändringarna följer stigande havsvattennivåer i såväl Östersjön som Mälaren och riskerna för översvämningar vid skyfall ökar med förändrade väderförhållanden. Effekterna kan på sikt hota Södertäljes vattenförsörjning och rening av avloppsvatten. Rening och återanvändning av vatten från hushållen måste systematiseras och dagvatten ska omhändertas på ett effektivare sätt, bland annat för att skydda miljön i sjöar och vattendrag. Avloppsslammet ska kunna användas för såväl biogasproduktion som för gödningsmedel samtidigt som det medverkar till en minskning av övergödningen av Östersjön.

Våtmarkerna ska återställas eftersom är viktiga kolsänkor, de bidrar med många ekosystemtjänster bland annat som näringsfällor, grundvattenbildning och ge stadigare flöden i vattendragen. Vi vill se ett aktivt arbete i Södertälje kommun med restaurering och återskapande av våtmarker.

Stöd till ekologiskt jord- och skogsbruk i närmiljön

Vänsterpartiet anser att kommunen på många olika sätt kan ge ett bättre stöd till det klimat- och miljövänliga jord- och skogsbruket. Skogen ger inte bara ett hälsosamt friluftsliv för barn, unga och äldre, den har också en positiv effekt på sönderstressade nutidsmänniskor. Skogen är dessutom en av våra absolut bästa kolsänkor genom att binda mängder av koldioxid. Vi vill därför se att skog avverkas på ett hållbart sätt med hänsyn till biologisk mångfald.

Vi vill också värna och stärka den goda jordbruksbygd som finns inom kommunen genom att främja ekologiskt jordbruk. Ett sätt att stödja det lokala jordbruket är att de kommunala verksamheterna konsekvent nyttjar möjligheten att ställa krav på ekologisk upphandling. Vi stödjer idén om att skapa en större kommunal odlings-och jordbrukspark i Södertäljes närmiljö. Den kan skapa arbetstillfällen inom odling, förädling och försäljning samtidigt som den kan leverera närodlade ekologiska produkter till kommunens måltider inom förskola, skola och äldreomsorg. Parken kan nyttjas för rekreation och utflyktsmål för besökare och Södertäljebor.

 

Vänsterpartiet vill under den kommande mandatperioden:

 • Att befintliga våtmarker skyddas och/eller återskapas
 • Skydda Södertäljes unika dricksvatten
 • Att ekosystemtjänster skyddas och/eller återskapas
 • Stötta Södertäljes ekologiska jordbruk
 • Anlägga en kommunal jordbruks- och rekreationspark
 • Värna jordbruksbygden i kommunen mot försäljning och exploatering
 • Värna skogen och skogsbruket
 • Skydda grusåsarna mot exploatering
 • Skydda Kusens backe med K-märkning eller omvandling till naturreservat
 • Utreda och etablera fler naturreservat
 • Värna strandskyddet
 • Skydda artrikedomen och biotoper
Kopiera länk