• Hem
 • Vi börjar klima...
sida

Vi börjar klimat- och miljöomställningen i Södertälje

Klimat- och miljöförändringar orsakade av utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser är ett av de största globala miljöproblem som mänskligheten står inför under 2000-talet. Klimatförändringarna toppar också listan över vad som oroar människor mest i Sverige, särskilt unga människor. Det är inte en fråga som bara spelar roll för kommande generationer. Tvärtom – den globala uppvärmningen pågår för fullt redan nu. Det handlar om allas vår överlevnad – människa, djur och natur. Vänsterpartiet menar att en hållbar ekologisk utveckling är intimt förknippad med en hållbar mänsklig utveckling, inte bara för människor i Sverige och västvärlden utan för alla människor. Så också i Södertälje.

En grön utveckling av Södertälje

Vi vill ha ett Södertälje som växer på ett sunt sätt. När det ökade antalet arbetsplatser i kommunen leder till långpendling med bil ställs krav på att även kunna erbjuda boende närmare arbetsplatserna. För att få ett hållbart samhälle där vi trivs och mår bra, måste bostäder byggas på ett sätt som minimerar konflikterna med naturområden. Vi menar att människor mår bra av närheten i parker och skogar. Ett redskap för detta skall vara balanseringsprincipen: om vi exploaterar ett viktigt grönområde måste detta så långt möjligt kompenseras av motsvarande kvalitetshöjande miljöåtgärder i närmiljön.

Samband växthusgaser och vinstmaximering

Den intensiva och ökade rovdriften på fossila naturresurser är inte enbart ett resultat av oönskade eller oavsedda konsekvenser av de av människan skapade produktivkrafterna, utan handlar också om att produktionen är orienterad för vinstmaximering oavsett dess ekologiska och sociala konsekvenser. Det täta sambandet mellan den hittills snabba ökningen av växthusgaser och vinstmaximering kräver därför inte enbart en dämpning av utsläppen, utan även radikala förändringar i de ekonomiska och finansiella systemen för att en reell förändring ska kunna få stopp på klimatförändringarna.

Resurs- och klimatproblemen kan bara lösas på ett samhälleligt plan genom en omfattande omställning av produktion och konsumtion genom globala och nationella överenskommelser. Samhället måste via demokratiska processer återta kontrollen av ekonomiska investeringar och regelsystem på lokal, regional och global nivå. Klimat- och miljöfrågan har inga gränser. Planeten jorden är en enhet. För att detta ska kunna bli verklighet, krävs en socialistisk politik på ekologisk grund som sätter människan och naturen i centrum och förpassar rovdriftskapitalismen till historiens avfallshög.

Tänk globalt, handla lokalt!

Betänk, att bland världens befolkning är det de rikaste och mest välbärgade 10 %, som står för närmare hälften av alla utsläpp av växthusgaser genom sin privata konsumtion. Samtidigt ”bidrar” den fattigaste delen av världens befolkning med endast 10 %. Medan gemene man har försökt anpassa sin energikonsumtion genom att sänka inomhustemperaturen, köra bil miljövänligt, cykla, åka kollektivt, byta glödlampor, återvinna hushållsavfallet och handla second hand, så har omkring 100 multinationella bolag sedan 1988 svarat för 77 % av koldioxidutsläppen. I detta faktum ligger ett gigantiskt systemfel som har med demokrati, jämlikhet och ekonomi att göra.

Stöd till ekologiskt jordbruk i närmiljön

Vänsterpartiet anser att kommunen på många olika sätt kan ge ett bättre stöd till det miljövänliga lantbruket. Ett sätt är att verksamheterna utnyttjar den möjlighet som finns att göra ekologisk upphandling. Vänsterpartiet vill värna om den omfattande jordbruksbygd som finns inom kommunen. Ingen jordbruksmark ska säljas eller exploateras för andra ändamål än odling. Kommunens egen jordbruksmark, i den mån den arrenderas ut, ska brukas för ekologisk odling och kommunen ska så långt det är möjligt samarbeta med privata jordbrukare för en övergång till ekologiskt jordbruk. Vänsterpartiet stödjer också idén om att skapa en större kommunal jordbruks- och odlingspark i Södertäljes närmiljö. Den kan skapa arbetstillfällen inom odling, förädling och försäljning samtidigt som den kan leverera närodlade ekologiska produkter till kommunens måltider inom förskola, skola och äldreomsorg. En odlings- och jordbrukspark kan också bli ett attraktivt utflyktsmål för de yngsta Södertäljeborna, i synnerhet om den kombineras med en viss djurhållning, t.ex. höns, får och kaniner.

Växthusgaser i Södertälje

De största fossila koldioxidutsläppen inom Södertälje kommuns geografiska yta kommer från transporter, el- och fjärrvärmeproduktion och därefter industri och byggverksamhet. Transporter står för den största källan till luftföroreningar med ca 57 % av andelen. Det sker främst genom/via genomfartstrafiken på de stora infrastrukturstråken som passerar kommunen, E4 och E20, samt sjöfarten till Södertälje hamn och Mälaren.

Kraftvärmeverk bäst för miljön

Södertälje kommun och Telge Energi satsar allt mer på alternativa energikällor som vindkraftverk, värmepumpar, solvärmeanläggningar m.m. Söderenergi invigde 2010 Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk. Den största delen av biobränslet som transporteras till kraftvärmeverket går via sjöfarten och järnvägen men Vänsterpartiet vill att än mer ska gå via sjöfarten för att minska utsläppen. Söderenergi avstår i vårt Södertälje naturligtvis från dagens handel med utsläppsrätter och annullerar dessa, vilket minskar utsläppen med ytterligare ca 180 000 ton koldioxid som idag kan eldas i kolkraftverk runt om inom EU tack vare att vi idag säljer hela vår nettotilldelning.

Solkraft är framtidens energikälla

I Södertälje kommun ska det byggas ca 20 000 lägenheter fram till 2036. Vänsterpartiet vill verka för att flertalet av dessa också förses med solenergi. Södertälje kommun kan först och främst se till att de egna bostadsbolagen Telge Fastigheter, Telge Hovsjö och Telge Bostäder i samband med nyproduktion åläggs att anlägga solenergianläggningar. Samtidigt vill Vänsterpartiet att de i kommunen aktiva privata byggbolagen uppmuntras till solenergilösningar i sina nya fastigheter genom Södertälje kommuns myndighetsutövning i samband med planprocessen.

Vänsterpartiet vill också verka för att Telge Energi tar initiativ till en större fristående solkraftspark i gynnsamt söderläge, till exempel efter E4 eller E20.

Sveriges bästa dricksvatten

I Södertälje tätort finns ett av landets bästa dricksvatten eftersom vi kan rena vårt vatten i grusåsar som Malmsjöåsen. Vänsterpartiet vill därför skydda grusåsarna i Södertälje; de kommer att behövas för dricksvattenproduktionen i framtiden.

Lokala åtgärder

Med drygt 20 år kvar till 2030 års mål ”Södertälje kommun fri från fossilbränsle” behöver klimat- och miljöarbetet påskyndas. Flera åtgärder behöver genomföras samtidigt: mindre vägtransporter, ökad produktion och tillgång till och användning av förnybara drivmedel och energi för vägtrafik, sjöfart, hushåll och industri, överföring av godstrafik från väg till järnväg, förbättrad och effektiv lokal och regional kollektivtrafik, överföring av persontransporter från bil till tåg och fartyg, etablering av en spårbunden el-infrastruktur för transporter med buss eller spårvagn, etablering av ett nät av laddstolpar för el, utbyggnad av cykelinfrastruktur, främjande av cykel som fortskaffningsmedel.

Vänsterpartiet vill därför:

 • Minska personbilstransporterna genom att bygga ut och förtäta kollektivtrafiken
 • Verka för att ett rutnät av cykelleder, säkra cykelparkeringar och cykelpumpstationer etableras
 • Verka för att spårbunden trafik etableras antingen med buss eller spårvagn i Södertälje tätort
 • Verka för etableringen av ett rutnät av el-laddstolpar i kommunen, i samarbete kommersiella aktörer och bostadsutvecklare
 • Verka för en avsevärd förbättring av landsbygdstrafiken genom att
  • pendeltågsstationen i Hölö åter kommer i bruk
  • anropstrafik utreds för etablering i mindre trafikerade landsbygdsområden
 • Satsa på ökad utvinning av biogas vid Himmelfjärdsverket
 • Satsa på rena energikällor som sol och vind genom att:
  • Verka för att Telge Energi tar initiativet till en inom-kommunal solkraftsanläggning (t.ex. efter någon/några av E4/E20) och
  • Verka för att Telge Energi ska sträva efter ytterligare uppköp/avtal med lokala/privata solenergiproducenter samt på riksplanet vindkraftsproducenter
 • Underlätta för Södertäljes hushåll att enkelt och billigt kunna ladda sin nya elbil i anslutning till hemmet
 • Stödja det ekologiska jordbruket i närmiljön
 • Verka för att Jordbruksbygden i Södertälje kommun värnas mot försäljning och exploatering
 • Värna våra grusåsar och vårt unika dricksvatten
 • Annullera av staten tilldelade utsläppsrätter

 

 

Kopiera länk