• Hem
  • Vi prioriterar ...
sida

Vi prioriterar kollektivtrafiken

Kollektivtrafiken berör alla Södertäljebor. Vänsterpartiet i Södertälje kommer att verka för att vi prioriterar satsningar på kollektivtrafiken. Vänsterpartiet anser att avgifterna från trängselskatter enbart ska gå till att finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken och spårtrafiken. För att Södertälje och Sverige ska lyckas med målsättningen att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären till år 2045, krävs också att Stockholmsregionens kollektivtrafik är tillgänglig, punktlig, vitt förgrenad och effektiv.

 Tågen ska gå i tid

Driftstörningar är ett jätteproblem. Vi vill ha trygg och säker kollektivtrafik och snabbtåg mellan Södertälje och Stockholm samt visshet om att tågen går i tid. Avregleringen av kollektivtrafiken har medfört att drift och underhåll dramatiskt försämrats med tågkaos varje vinter. För att minska trafikkänsligheten för Södertäljes pendlare vill vi ha fler direktbussar som t.ex. 749 från och till olika platser i centrala Stockholm men också till närförorter som t.ex. Botkyrka.

Bättre kollektivtrafik till Järna, Hölö, Enhörna och Vårdinge

Södertälje kommun är till ytan en av Stockholmsregionens större kommuner med en omfattande landsbygd som innehåller både skärgård och jordbruksbygd. Här bor en ansenlig mängd invånare som i likhet med stadsborna har behov av transporter, dels för sin försörjning och sitt arbete, dels för sitt sociala liv. Det är en rättvisefråga att även landsbygdsbor som skattebetalare i Stockholmsregionen och Södertälje ska kunna använda kollektivtrafiken.

Linjesträckorna måste kortas och turtätheten öka på t.ex. linjerna mellan Södertälje och Hölö-Mörkö. Som sträckningen går idag, tar det 1 ½ timme att resa en sträcka på 35 km. Även anropstrafik bör utredas. Södertälje kommun växer även utanför tätorterna och det är viktigt att dessa områden planeras på ett sätt som gör att de kan få regelbunden busstrafik.

Vidare vill Vänsterpartiet se utökad dag- och nattbusstrafik till de andra tätorterna i Södertälje. Vi kommer även att verka för pendeltågstrafik från Hölö som är ett av våra viktiga expansionsområden utanför centrala Södertälje. Järna är en ort med många pendlare in till Stockholm. SJ:s regionaltåg ska stanna i Järna för att ge Järnaborna en snabb förbindelse till Stockholm.

Idag saknas helt en busslinje för kuststräckan mellan Trosa och Järna/Södertälje. Det betyder bl.a. att besökare till Tullgarns slott och naturreservaten i den södra kommundelen är helt utan tillgänglighet för kollektivberoende besökare. En sådan linje måste återupprättas i samarbetet med Trosa kommun.

Enhetstaxa är bra för Södertälje

Alla som bor i länet betalar samma avgift på kollektivtrafiken. Meningen är att det inte ska var dyrare för den som bor i Södertälje än den som bor i Stockholm. Därför är enhetstaxa, d.v.s. en biljett för varje resa, bra för alla Södertäljebor men tidzonen ska förlängas från 75 minuter till minst 90 minuter så att även våra kommunmedborgare i kommundelarna ska kunna nyttja enhetstaxan fullt ut.

Pendeltåg som fungerar

Pendeltågen till och från Södertälje fungerar allt sämre. Driftssäkerhet har högsta prioritet. Dagens livsstil och arbetsmarknad kräver att Södertäljebor, gamla som unga, får bättre möjlighet att ta del av hela regionens utbud

Södertälje kommun växer utanför tätorterna och det är viktigt att dessa områden planeras på ett sätt som gör att de kan få regelbunden busstrafik. Södertälje har fått natt- och kvällstrafik med bussar i stora delar av staden. Nu måste vi gå vidare med de yttre kommundelarna. Det krävs både en utökad dag- och nattbusstrafik till de andra tätorterna i Södertälje kommun. Vi kommer också att verka för pendeltågstrafik från och till Hölö. Vi vill se fler Scaniabussar som tillverkats här på gatorna.

Förnybara bränslen

Målet är att all kollektivtrafik ska drivas med förnybara ickefossila bränslen, något som måste krävas varje gång ett fordon byts ut mot ett nytt.

Ostlänken ger Södertälje bättre fjärrkommunikationer

Ostlänken i kombination med utökat regionkort kommer att ge fler valmöjligheter för många Södertäljebor att snabbt resa inom hela Mälardalen inklusive Stockholm. Det är bra för Södertälje och Södertälje syd.

 

Vänsterpartiet vill under kommande mandatperiod

  • Verka för riktig och rättvis enhetstaxa i hela länet
  • Ha bättre turtäthet till våra kommundelar
  • Utveckla och bygga ut cykelnätet i hela kommunen
  • Verka för cykelparkeringar under tak vid våra stora stationer
  • Verka för att våra tåg och järnvägsspår förbättras
  • Arbeta för gratis lokal kollektivtrafik under vissa tider för ungdomar och pensionärer
  • Utreda och verka för anropstrafik
  • Införa pendeltågstrafik till Hölö
  • Återinföra busslinjen på kuststräckan mellan Södertälje/Järna och Trosa

 

Läs mer om landstingsfrågor i Vänsterpartiets landstingspolitiska program.

 

Kopiera länk